Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo

10/07/2020 | 87

Trước thời cơ, vận hội mới, nhất là trong thời điểm chúng ta tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vai trò, vị trí của Ngành tuyên giáo càng cần phải được khẳng định mạnh mẽ, thể hiện cho được tính chiến đấu, tính giáo dục, thuyết phục, là vũ khí sắc bén để bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng; đấu tranh, phản bác kịp thời các luận điệu sai trái, thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa dân với Đảng. Trong đó, nắm chắc nội dung, phương thức hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của các thế lực thù địch là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác tuyên giáo hiện nay.

Thực tiễn những thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh rằng: Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; là truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Cùng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm qua, với sứ mệnh “đi trước mở đường”, ngành Tuyên giáo đã góp phần to lớn động viên, khích lệ tinh thần, ý chí, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong toàn bộ sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành quả mà chúng ta có được ngày nay, nhất là trong gần 35 năm đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng chính là nhờ sự kiên định, nắm vững và vận dụng sáng tạo, đúng đắn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển bức thiết của cách mạng Việt Nam và phù hợp với quy luật phát triển của thời đại.

Trước thời cơ, vận hội mới, nhất là trong thời điểm chúng ta tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vai trò, vị trí của Ngành tuyên giáo càng cần phải được khẳng định mạnh mẽ, thể hiện cho được tính chiến đấu, tính giáo dục, thuyết phục, là vũ khí sắc bén để bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng; đấu tranh, phản bác kịp thời các luận điệu sai trái, thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa dân với Đảng. Trong đó, nắm chắc nội dung, phương thức hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của các thế lực thù địch là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác tuyên giáo hiện nay.

Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã nhấn mạnh: “Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”[1].

Trong tư tưởng đó, cần nhận thức rõ hai điểm quan trọng nổi bật, là: Thứ nhất, xây dựng, phát triển nền văn hóa phải gắn chặt với xây dựng, phát triển con người, không tách khỏi cội nguồn dân tộc. Thứ hai, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn là sức mạnh nội sinh trực tiếp để phát triển bền vững. Với vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội, văn hóa được xác định vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Chăm lo văn hoá là chăm lo củng cố nền tảng tinh thần của xã hội.

Việt Nam đang đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến khó lường cùng những khó khăn, phức tạp trong đời sống xã hội, nhất là sự tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, mở cửa và hội nhập đã làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân phai nhạt lý tưởng xã hội chủ nghĩa, hoang mang, dao động, giảm sút niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội... Trong khi đó, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá Đảng, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa.

Về lý luận, các thế lực thù địch, phản động đang ra sức phủ định tính khoa học, cách mạng, nhân văn và các giá trị cốt lõi phù hợp với thời đại của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Chúng tập trung tấn công vào những vấn đề nguyên tắc then chốt, luận điểm cơ bản nhất, như: về hình thái kinh tế - xã hội, về học thuyết giá trị thặng dư, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân... Hiện nay, các thế lực thù địch tập trung tấn công vào những vấn đề như: lựa chọn mục tiêu, mô hình phát triển, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, hệ thống chính trị, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, lãnh thổ, đối ngoại... Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, cơ hội, phản động cũng đang tập trung chống phá hệ thống pháp luật, đòi tách hệ thống pháp luật của Việt Nam “độc lập” khỏi sự lãnh đạo của Đảng, đòi “tam quyền phân lập”, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.

Các phương tiện truyền thông của các thế lực thù địch chỉ tập trung đưa thông tin về những mặt tiêu cực, khoét sâu những hạn chế, sai lầm, khuyết điểm của hệ thống chính trị; phóng đại những sơ hở trong quản lý kinh tế - xã hội, xung quanh vấn đề đất đai, môi trường, phân hóa giàu nghèo, phóng đại một số biểu hiện suy thoái của cá nhân cán bộ, đảng viên, một số việc làm vô cảm, mất lòng dân của cơ quan Nhà nước, thổi phồng những khó khăn về kinh tế - xã hội của đất nước... Chúng xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, phủ nhận những cố gắng, nỗ lực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chúng hạ thấp những thành tựu phát triển của đất nước, như: phủ nhận kết quả đạt được của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, phủ nhận sự thay đổi tích cực trên tất cả các mặt của đất nước và đời sống xã hội của nhân dân, phủ nhận vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, chúng ra sức nói xấu, bôi nhọ đời tư, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Các-Mác, Lênin, các lãnh tụ của Đảng, Anh hùng cách mạng, những người đã trở thành những tấm gương sáng trong lòng dân tộc Việt Nam.

Về các vấn đề văn hóa - xã hội, trên thực tế, do tác động của mặt trái cơ chế thị trường, một bộ phận người dân, đặc biệt là giới trẻ đang đánh mất dần hứng thú trong việc học tập và lao động, thêm vào đó là sự thâm nhập văn hóa phương Tây. Môi trường thông tin bị nhiễm độc bởi các mạng xã hội có nội dung không lành mạnh, thậm chí kích động bạo lực, thông tin sai sự thật, gây tâm trạng lo lắng, hoài nghi trong xã hội. Môi trường học đường thiếu lành mạnh. Vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái bị coi nhẹ với tâm lý chông chờ, ỷ lại vào nhà trường và xã hội. Nhiều gia đình, bố mẹ, ông, bà không còn là tấm gương sáng cho con cái noi theo... Các giá trị văn hóa trong quan hệ, ứng xử giữa người với người dần bị thay thế bởi quan hệ “mua - bán”. Lợi dụng những vấn đề đó, các thế lực thù địch, phản động quy chụp, đổ lỗi cho Đảng, Nhà nước và chế độ.

Trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu, rộng của Việt Nam ngày nay, chúng ta không thể tránh khỏi những khó khăn, thách thức, trong đó, có những thách thức tác động trực tiếp đến chính trị, thể chế và các vấn đề văn hóa - xã hội. Việc chủ động tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế quan trọng và các định chế tài chính khác đồng nghĩa với việc chúng ta thực hiện các cam kết khắt khe, trong đó có những vấn đề mà một số quốc gia, các thể chế kinh tế tài chính quốc tế cho rằng chúng ta cần cải thiện đó là dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do cá nhân của công dân... Thông qua các hoạt động tài trợ, cho vay, viện trợ, nhân đạo, xã hội, từ thiện đối với chúng ta,… một số nước phương Tây, các tổ chức phi chính phủ và nhóm các “nhà hoạt động” lợi dụng kẽ hở của chính sách, pháp luật “cài cắm” những yêu sách, đòi hỏi chúng ta phải đáp ứng. Đây chính là con đường, cơ hội để “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa len lỏi vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm phức tạp thêm tình hình.

Trong thời kỳ phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin và truyền thông hiện nay thì dường như gianh giới giữa thực và ảo không còn tồn tại, không gian ảo nhưng hậu quả thực, trong đó, báo chí cách mạng Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội, đồng thời đối mặt với nhiều thách thức lớn chưa từng có tiền lệ. Thực tiễn cho thấy, nhu cầu tiếp nhận thông tin và phản ánh thông tin của các tổ chức và cá nhân trong xã hội hiện đại ngày nay ngày càng có xu hướng phát triển rộng lớn, thể hiện tính dân chủ, văn minh của xã hội, là xu thế không thể đảo ngược trong thời kỳ phát triển thịnh vượng của kỷ nguyên số, của cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, mặt trái của truyền thông số, báo chí dạng số hiện nay đang đặt ra những thách thức không nhỏ trong công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước ta.

Ở các nước phương Tây, các thế lực chính trị, các tổ chức kinh tế, xã hội,... đều sử dụng báo chí như những công cụ phục vụ cho lợi ích riêng. Gần đây, một số báo chí tiếng Việt ở hải ngoại như: Quan làm báo; Dân làm báo, RFA, VOA, BBC,…, làm báo theo xu hướng thông tin một chiều, sai sự thật, thổi phồng, bóp méo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam, lấy hiện tượng để quy kết thành bản chất.

Một khảo sát được thực hiện gần đây trong các cơ quan Trung ương cho thấy: “79% người được hỏi cho rằng mạng xã hội và những trào lưu “lệch chuẩn” chưa được kiểm soát chặt chẽ” là nguyên nhân dẫn đến thông tin nhiễu loạn. Cũng một báo cáo điều tra dư luận xã hội gần đây do Viện nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện điều tra[2] phản ánh: “41% người được hỏi cho rằng tình trạng lan truyền thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội là một trong những vấn đề gây bức xúc nhất năm 2019.

Các thế lực thù địch bên ngoài câu kết với những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn với Đảng, Nhà nước và chế độ ở trong nước, mua chuộc sự nhẹ dạ, cả tin của một bộ phận nhân dân đã  kích động, xúi giục, gây áp lực lên chính quyền; lợi dụng những mặt còn hạn chế, yếu kém của ta để xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ.

Đánh giá tổng thể công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa mà chúng ta đã và đang thực hiện có thể thấy rằng, mặc dù đã đạt được những thành tựu đáng kể song còn một số mặt hạn chế, khuyết điểm, yếu kém như: tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tham ô, tham nhũng, “lợi ích nhóm”, chạy chức, chạy quyền, quan liêu, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; sự suy thoái đạo đức xã hội... chính là những nguyên cớ để các thế lực thù địch, phản động tập trung khai thác, lợi dụng, gây hoang mang, bức xúc trong xã hội.

Phát huy truyền thống quý báu 90 năm qua, ngành Tuyên giáo của Đảng có vinh dự và trách nhiệm nặng nề trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trong điều kiện hiện nay. Để góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ nêu trên, cấp ủy các cấp, đặc biệt là Ngành Tuyên giáo cần:

Một là, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng cần phải quán triệt sâu sắc nhiệm vụ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan báo chí tuyên truyền các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu”[3].

Hai là, mặt trận tư tưởng - văn hóa được Đảng và Nhà nước xác định là mũi nhọn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. Trong đó, xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam là một trong những nội dung quan trọng được Đảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo. Do vậy, cần chủ động chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình; xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc nền tảng tư tưởng - văn hóa, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngành Tuyên giáo cần làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc giải quyết dứt điểm các vấn đề xã hội phức tạp nảy sinh, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý văn hóa – xã hội; phát huy, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng, xã hội. Tăng cường công tác phổ cập giáo dục các cấp học, bậc học, trong đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lịch sử, văn hóa, đạo đức, lối sống; phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc quản lý, giáo dục, định hướng đối với trẻ em. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài.

Ba là, đối với báo chí, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cơ quan chủ quản vừa phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, ngăn chặn tình trạng "thương mại hóa báo chí", vừa phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong việc trao đổi, định hướng thông tin, đặc biệt là đối với các sự kiện lớn, hoặc những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, để kịp thời thông tin chính xác đến các tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác quản lý, nhưng cũng cần cởi mở hơn trong việc cung cấp thông tin, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí, tạo tiếng nói chung, sự thống nhất cao giữa cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí với báo chí.

Quản lý tốt hơn việc sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng một bộ phận báo chí, xuất bản hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, sa vào những thông tin, sản phẩm lệch lạc, thị hiếu tầm thường. Các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước phải coi mạng xã hội là một thực thể tồn tại khách quan trong xã hội hiện đại, không nên phân biệt, đối xử thiếu công bằng mà ngược lại, phải sử dụng, tận dụng triệt để và công khai đối với mạng xã hội để truyền tải thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước ta.

Tổ chức cập nhật, học hỏi phương thức hoạt động của báo chí thời kỳ 4.0, phù hợp với thông quốc tế. Nâng cấp trang thiết bị khoa học kỹ thuật phục vụ việc tác nghiệp trong hoạt động chuyên môn của đội ngũ nhà báo. Tăng cường hợp tác quốc tế trên lĩnh vực báo chí. Coi báo chí là vũ khí sắc bén, công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng.

Bốn là, nâng cao chất lượng tổ chức của hệ thống tuyên giáo và đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp vừa là đòi hỏi của thực tiễn, vừa góp phần bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong điều hiện hiện nay.

Cấp ủy các cấp cần phải đặt tổ chức bộ máy của hệ thống tuyên giáo các cấp trong mối tương quan ngang bằng với hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác cán bộ và công tác thanh tra, kiểm tra hoặc những cơ quan trọng yếu khác; xây dựng bộ máy tuyên giáo ổn định trong lâu dài cả về nhân sự và các chế độ, chính sách bảo đảm cho hoạt động. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp phải được đặt ngang bằng với xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược trong mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, vừa bảo đảm chất lượng, vừa xây dựng đội ngũ có tính kế thừa, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng cán bộ tuyên giáo trưởng thành từ cơ sở. Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cần xây dựng một đội ngũ cán bộ tuyên giáo tinh thông nghiệp vụ, giỏi nghề, có thể làm chuyên gia trong lĩnh vực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tạo môi trường làm việc thuận lợi, đáp ứng được yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0 cho Ngành Tuyên giáo các cấp, nhất là ở những địa bàn, khu vực trọng điểm.

Phạm Anh Thiện

(Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối)[1] ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H.2016, tr.126.

[2] Công văn số 8045-CV/BTGTW ngày 05/02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương, kèm theo Báo báo số 18-BCĐT/DLXH của Viện Dư luận xã hội Ban Tuyên giáo Trung ương về kết quả thăm dò dư luận xã hội về một số vấn đề của đất nước năm 2019. Điều tra 2203 phiếu đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số cơ quan ở Trung ương.

[3] Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII

 


Các bài viết khác

Ngành Tuyên giáo của Đảng - 90 năm đồng hành cùng dân tộc

Ngành Tuyên giáo của Đảng - 90 năm đồng hành cùng dân tộc
7 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7/2020
14 ngày trước

Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba

Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba
1 tháng trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2020
1 tháng trước

• Công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Thẩm định cuốn sách Lịch sử Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương 1951 - 2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2020 (2 tháng trước)

• Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (2 tháng trước)

• Công tác tuyên giáo ở một số tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối (2 tháng trước)

• Một số ảnh hưởng bước đầu của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 4/2020 (3 tháng trước)

• Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ở các cơ quan Trung ương trong điều kiện hiện nay (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 2/2020 (5 tháng trước)