Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2011 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Untitled Page
Thứ Ba, ngày 21 tháng 4 năm 2015 E-mail gửi Tòa soạn Liên hệ
TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
LÊ MẠNH HÙNG
 

Tài liệu - Văn kiện - Văn bản
Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2011 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối
- Căn cứ nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát quy định tại Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI;
- Căn cứ Chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2011 như sau:


Download


Thông báo
Chương trình công tác tuyên giáo năm 2014
Kế hoạch số 172-KH/ĐUK, ngày 28-11-2013 của Đảng ủy Khối về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 (khóa XI)
Thông cáo báo chí về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2012
Thông cáo số 2 Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2011
Thông tin thị trường

The 'link' start tag on line 17 position 2 does not match the end tag of 'head'. Line 52, position 3.
Tỷ giá VNĐ
Nguồn: