Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2011 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Untitled Page
Thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2016 E-mail gửi Tòa soạn Liên hệ
TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
LÊ MẠNH HÙNG
 

Tài liệu - Văn kiện - Văn bản
Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2011 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối
- Căn cứ nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát quy định tại Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI;
- Căn cứ Chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2011 như sau:


Download


Thông báo
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Thông báo về việc tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Thông báo về việc mở lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2015 - 2016
Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính
Thông báo về việc mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và quản lý nhà nước