Sinh hoạt đảng tạm thời ở các đoàn kiểm toán trong Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước

17/02/2020 | 187

Với đặc thù của Đảng bộ KTNN là hàng năm có tới gần 80% số đảng viên phải thường xuyên tham gia các đoàn đi kiểm toán ở xa cơ quan từ 7 đến 8 tháng trên địa bàn khắp cả nước. Việc quản lý cán bộ, đảng viên gặp nhiều khó khăn, khó duy trì chế độ sinh hoạt đảng theo Điều lệ Đảng quy định. Khắc phục tình trạng này, những năm qua, Đảng ủy KTNN luôn quan tâm đến công tác sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là sinh hoạt chi bộ tạm thời, Đảng ủy lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, vận dụng sáng tạo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên”. Tháng 3/2008, Đảng ủy KTNN đã ban hành Hướng dẫn số 23-HD/ĐU về “hướng dẫn thành lập chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán” nhằm đảm bảo duy trì chế độ sinh hoạt đảng đối với đảng viên theo Điều lệ Đảng quy định và đảm bảo sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của cấp ủy đảng đối với hoạt động kiểm toán.

Đảng bộ Kiểm toán nhà nước (KTNN) là đảng bộ cấp trên cơ sở, thiết lập theo mô hình tập trung thống nhất toàn ngành, số lượng đảng viên không ngừng tăng lên, chất lượng và trình độ đội ngũ đảng viên ngày càng nâng cao. Tính đến ngày 31/12/2019, Đảng bộ KTNN có 34 tổ chức cơ sở đảng, trong đó: 14 đảng bộ cơ sở, 10 đảng bộ bộ phận, 04 chi bộ cơ sở, 06 chi bộ trực thuộc với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là 1.546 đảng viên, chiếm 72 % tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của toàn ngành.

Trong những năm qua, Đảng ủy KTNN luôn giữ vững mục tiêu: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành là trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Với mục tiêu đó, Đảng ủy thường xuyên bám sát, nắm vững và vận dụng sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của đảng ủy cấp trên, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng và lãnh đạo KTNN cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch, xác định trọng tâm, trọng điểm mục tiêu công tác trong từng năm, đảm bảo sự lãnh đạo th­ường xuyên của Đảng ủy đối với mọi hoạt động của KTNN luôn đúng hướng, đạt đ­ược nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Toàn Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất, kiên định vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ KTNN ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Với đặc thù của Đảng bộ KTNN là hàng năm có tới gần 80% số đảng viên phải thường xuyên tham gia các đoàn đi kiểm toán ở xa cơ quan từ 7 đến 8 tháng trên địa bàn khắp cả nước. Việc quản lý cán bộ, đảng viên gặp nhiều khó khăn, khó duy trì chế độ sinh hoạt đảng theo Điều lệ Đảng quy định. Khắc phục tình trạng này, những năm qua, Đảng ủy KTNN luôn quan tâm đến công tác sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là sinh hoạt chi bộ tạm thời, Đảng ủy lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, vận dụng sáng tạo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên”. Tháng 3/2008, Đảng ủy KTNN đã ban hành Hướng dẫn số 23-HD/ĐU về “hướng dẫn thành lập chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán” nhằm đảm bảo duy trì chế độ sinh hoạt đảng đối với đảng viên theo Điều lệ Đảng quy định và đảm bảo sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của cấp ủy đảng đối với hoạt động kiểm toán. Đến nay, việc thành lập chi bộ tạm thời được coi là nguyên tắc đảm bảo duy trì chế độ sinh hoạt đảng của đảng viên, đảm bảo được sự lãnh đạo thường xuyên trực tiếp của các cấp uỷ đảng đối với hoạt động của các đoàn kiểm toán. Mô hình chi bộ tạm thời của KTNN cũng được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận, khuyến khích.

Theo Hướng dẫn số 23-HD/ĐU, yêu cầu thành lập chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời là cấp ủy hoặc lãnh đạo đoàn kiểm toán phải làm bí thư chi bộ để vừa lãnh đạo đoàn kiểm toán thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, vừa lãnh đạo đảng viên và quần chúng thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế tổ chức của đoàn kiểm toán; phân công, kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ kiểm toán. Cấp ủy chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời phải nắm được diễn biến tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, phẩm chất đạo đức, lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, đồng thời đề nghị cấp trên biểu dương, khen thưởng những đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc, quần chúng ưu tú trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, kịp thời giáo dục, xử lý kỷ luật đối với những đảng viên vi phạm nguyên tắc đảng, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Cấp ủy, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời theo quy định của Điều lệ Đảng. Khi đoàn kiểm toán kết thúc nhiệm vụ, chi bộ tạm thời có trách nhiệm nhận xét, đánh giá đối với đảng viên trong đoàn kiểm toán gửi cấp ủy của chi bộ gốc để làm cơ sở bình xét, xếp loại cuối năm.

Trong chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy KTNN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 23-HD/ĐU về “thành lập chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán”, ngày 13/5/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đã ban hành Chỉ thị số 53-CT/BTV về “nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán”, đến nay chất lượng sinh hoạt của các chi bộ đảng tạm thời đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Từ khi triển khai thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/ĐU đến nay, Đảng bộ KTNN đã thành lập được trên 1.315 chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán; trong đó, riêng năm 2019 thành lập 152 chi bộ tạm thời. Đảng ủy KTNN và các đảng ủy, chi ủy trực thuộc đã đưa nội dung kiểm tra sinh hoạt chi bộ tạm thời vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, kết quả kiểm tra cho thấy: chất lượng sinh hoạt chi bộ tạm thời ngày càng nề nếp và chất lượng hơn góp phần làm tốt công tác quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên trong thời gian đi kiểm toán. Các cấp ủy đảng và các đảng viên đã nhận thức được vai trò quan trọng và sự cần thiết của việc thành lập chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán, ý thức trách nhiệm của cấp ủy và đảng viên đối với việc sinh hoạt chi bộ đảng tạm thời ngày càng được nâng lên. Các chi bộ đều đảm bảo duy trì sinh hoạt 3 kỳ theo đoàn kiểm toán và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng. Nội dung sinh hoạt đảng phong phú, thảo luận nhiều chuyên đề để nâng cao chất lượng kiểm toán, giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đa số các chi bộ đều duy trì tốt chế độ thông tin báo cáo giữa chi bộ đảng tạm thời với cấp ủy của chi bộ, đảng bộ. Các cấp ủy gắn được trách nhiệm của từng cấp ủy viên, ngư­­ời đứng đầu cấp ủy đối với toàn bộ hoạt động của từng đoàn kiểm toán, đảm bảo việc phân công, phân cấp đảng viên theo dõi, hướng dẫn, quản lý và giáo dục đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên; khi đoàn kiểm toán kết thúc nhiệm vụ, các chi bộ tạm thời đã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả lãnh đạo của cấp ủy, nhận xét đảng viên và sổ ghi biên bản sinh hoạt về chi ủy quản lý, theo dõi để đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ đảng tạm thời, nâng cao trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và trách nhiệm đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ kiểm toán, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đã đề ra một số biện pháp trọng tâm thực hiện trong thời gian tới như sau:

Một là, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt nghiêm túc Hướng dẫn số 23-HD/ĐU để nâng cao nhận thức cho đội ngũ cấp ủy và toàn thể đảng viên hiểu và nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và tầm quan trọng của việc thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ đảng tạm thời đối với đoàn kiểm toán trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và việc quản lý, giáo dục đảng viên trong thời gian đi kiểm toán.

Hai là, người đứng đầu chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán phải gương mẫu, nâng cao trách nhiệm và tập trung lãnh đạo đảng viên, kiểm toán viên chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà n­ước, các nghị quyết của Ban Cán sự đảng, của Đảng ủy KTNN, các quy định, quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm toán nhà n­ước. Cấp ủy chi bộ tạm thời phải nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư­­ nguyện vọng, phẩm chất đạo đức, lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, kể cả đảng viên do cấp ủy cấp trên quản lý; kịp thời đề nghị cấp ủy cấp trên biểu dương, khen thưởng những đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán. Thực hiện việc phân công công tác cho đảng viên một cách cụ thể phù hợp với năng lực sở trường; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên trong thời gian thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và phải chịu trách nhiệm trước những sai phạm, thiếu sót của cán bộ, đảng viên trong đoàn vi phạm kỷ luật.

Ba là, các chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt và nội dung sinh hoạt. Việc tham gia sinh hoạt đảng theo Hướng dẫn số 23-HD/ĐU là yêu cầu bắt buộc đối với đảng viên trong thời gian đi kiểm toán. Đảng viên nào trong thời gian đi kiểm toán mà không tham gia sinh hoạt chi bộ tạm thời đối với đoàn kiểm toán đều bị xử lý kỷ luật theo quy định Điều lệ Đảng.

Bốn là, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo đối với hoạt động của chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán. Khi thành lập chi bộ tạm thời phải lựa chọn để chỉ định cấp ủy chi bộ phải là những đồng chí đảng viên có phẩm chất đạo đức, có kinh nghiệm, có năng lực trình độ điều hành, tổ chức thực hiện và tập hợp được cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đoàn kiểm toán, chỉ định bí thư chi bộ phải là đồng chí cấp ủy hoặc trưởng đoàn kiểm toán. Tăng cường sự chỉ đạo, định hướng nội dung, cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu có liên quan cho chi bộ tạm thời sinh hoạt.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy KTNN, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN; đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất của cấp ủy đảng trực thuộc đối với việc duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ tạm thời; phân công cấp ủy dự sinh hoạt chi bộ tạm thời để rút kinh nghiệm, phấn đấu hàng năm 50% chi bộ tạm thời được các đảng ủy, chi ủy trực thuộc kiểm tra, giám sát.

Sáu là, các đồng chí Ủy viên Ban Thư­ờng vụ, Đảng ủy viên phụ trách các tổ chức đảng và lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Đảng - Đoàn thể phối hợp với các đảng ủy, chi ủy trực thuộc bố trí tham dự một số buổi sinh hoạt của các chi bộ tạm thời đối với các đoàn kiểm toán trọng điểm, có quy mô lớn để chỉ đạo và rút kinh nghiệm.

Bẩy là, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ KTNN, hằng tháng lựa chọn, tập hợp thông tin trong và ngoài n­ước, nghị quyết, chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật mới của Nhà nư­ớc, các quy chế, quy định mới của ngành để cung cấp kịp thời cho các đảng ủy, chi ủy và chỉ đạo đư­a vào nội dung sinh hoạt của chi bộ (nội dung thông tin cần chọn lọc phù hợp, thiết thực).

Tám là, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc thông qua việc tổng kết công tác đảng hằng năm phải thực hiện việc đánh giá, phân loại chi bộ tạm thời để biểu dương, khen thưởng những chi bộ có chất lượng hoạt động tốt, đồng thời có hình thức nhắc nhở đối với những chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt không đều, chất lượng chưa cao./.

Trịnh Loan

Văn phòng Đảng - Đoàn thể Kiểm toán Nhà nước

 


Các bài viết khác

Chi bộ Vụ pháp chế (Đảng bộ Bộ Y tế) tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm

Chi bộ Vụ pháp chế (Đảng bộ Bộ Y tế) tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm
10 ngày trước

Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Đại hội chi bộ điểm, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Đại hội chi bộ điểm, nhiệm kỳ 2020 - 2022
12 ngày trước

Trao quyết định chuẩn y bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng uỷ Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trao quyết định chuẩn y bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng uỷ Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015 - 2020
13 ngày trước

Đại hội Chi bộ Các vấn đề xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi bộ Các vấn đề xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2022
16 ngày trước

• Điểm mới trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (19 ngày trước)

• Chi bộ Vụ Kiểm toán nội bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức thành công Đại hội Chi bộ điểm (20 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Tư pháp: Triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (21 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ (25 ngày trước)

• Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Chi bộ Đoàn Thanh niên Khối, Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức thành công đại hội chi bộ (27 ngày trước)

• Đảng bộ Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức cuộc thi: “90 mùa xuân: sắt son niềm tin với Đảng” (29 ngày trước)

• Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (1 tháng trước)

• Chi bộ Ban Tổ chức thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức thành công đại hội chi bộ điểm (1 tháng trước)

• Tập huấn nghiệp vụ tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ kết nạp đảng viên nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1 tháng trước)