Rèn luyện phong cách cán bộ trẻ các cơ quan Trung ương theo tư tưởng Hồ Chí Minh

12/05/2020 | 286

Rèn luyện phong cách người cán bộ trẻ các cơ quan Trung ương theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng, một trong những trọng tâm công tác của Đoàn Khối, góp phần hình thành lớp cán bộ trẻ“vừa hồng, vừa chuyên” cho các ban, bộ, ngành Trung ương nói riêng, Đảng và Nhà nước nói chung, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng và Bác Hồ, góp phần to lớn vào sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, sánh vai với các nước tiên tiến trên thế giới.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương hiện nay có 58 cơ sở đoàn trực thuộc với hơn 90.000 đoàn viên, thanh niên trong đó có hơn 40 ngàn đoàn viên là công chức, viên chức. Phần lớn đoàn viên, thanh niên trong Khối được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cao; nhiều đoàn viên, thanh niên và cán bộ đoàn chủ chốt giữ cương vị lãnh đạo cấp phòng, cục, vụ, viện trong các cơ quan tham mưu hàng đầu của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan nghiên cứu khoa học, báo chí, thông tấn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp Trung ương. Điểm nổi bật của thanh niên Khối là có hiểu biết xã hội cao, khả năng tiếp cận nhanh với khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới, năng động, sáng tạo, chủ động, cầu thị, có chí phấn đấu và không ngừng tu dưỡng, rèn luyện. Thanh niên luôn ý thức được trách nhiệm và sẵn sàng tham gia vào mọi lĩnh vực góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thông qua các phong trào hành động cách mạng do Trung ương Đoàn và Đoàn Khối phát động, tuổi trẻ Khối đã có những đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Rèn luyện phong cách người cán bộ trẻ các cơ quan Trung ương theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng, một trong những trọng tâm công tác của Đoàn Khối, góp phần hình thành lớp cán bộ trẻ“vừa hồng, vừa chuyên” cho các ban, bộ, ngành Trung ương nói riêng, Đảng và Nhà nước nói chung, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng và Bác Hồ, góp phần to lớn vào sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, sánh vai với các nước tiên tiến trên thế giới.

1. Rèn luyện người cán bộ trẻ các cơ quan Trung ương theo tư ưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Về mục tiêu rèn luyện, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn phát động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, giai đoạn 2018 - 2022”, trong đó xác định hình mẫu người thanh niên Việt Nam thời kỳ mới phải hướng tới các giá trị "Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn". Các cấp bộ đoàn triển khai các tiêu chí của thanh niên Việt Nam thời kỳ mới được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xây dựng gồm: Có lý tưởng cách mạng, Bản lĩnh vững vàng, Giàu lòng yêu nước, Đạo đức trong sáng, Lối sống văn hóa, Tuân thủ pháp luật, Tiên phong hành động, Sáng tạo không ngừng, Học tập liên tục, Có sức khỏe tốt, Kỹ năng phù hợp, Khát vọng vươn lên.

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, giai đoạn 2018 - 2022”, đồng thời xác  định việc rèn luyện phong cách người cán bộ trẻ các cơ quan Trung ương nhằm mục tiêu xây dựng hình mẫu tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương với 05 giá trị cốt lõi “Bản lĩnh, Trí tuệ, Đoàn kết, Văn minh, Tình nguyện”.

Về phương pháp rèn luyện, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn có phong cách công tác tốt, phải phòng và chống tác phong chủ quan, tác phong quan liêu, đại khái, ham chuộng hình thức, phô trương cho oai, làm đại khái, qua loa. Phải sâu sát, tỉ mỉ; nắm việc lớn, phải giải quyết bắt đầu từ những việc cơ bản, không cận thị (tức là chỉ nhìn gần mà không nhìn xa trông rộng được), có đầu óc quan sát; phải chân đi, miệng nói, tay làm, không như thế thì đầy túi quần thông cáo, đầy túi áo công văn nhưng công việc không chạy.

Về nội dung rèn luyện, xuất phát tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách người cán bộ và yêu cầu thực tiễn hiện nay, theo chúng tôi cần tập trung vào một số phong cách trọng tâm sau:

Một là, về phong cách tư duy: Tư duy chính là suy nghĩ, nhận thức của mỗi người, kết quả của tư duy đúng là thực hành đúng. Hiện nay, chúng ta đang chứng kiến thế giới thay đổi từng ngày, cuộc sống thay đổi từng giờ. Đối với đất nước ta, đổi mới ngày càng đi vào chiều sâu và trải rộng ra nhiều mặt. Trong hoàn cảnh đó, người cán bộ trẻ các cơ quan Trung ương cần thường xuyên bồi đắp hiểu biết, nâng cao nhận thức, rèn luyện phong cách tư duy khoa học, cách mạng và hiện đại; phong cách tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo. Cán bộ trẻ cần học tập phong cách tư duy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: không giáo điều, không rập khuôn, không vay mượn nguyên xi của người khác, tự mình tìm tòi, suy nghĩ, truy đến cùng bản chất của sự vật, hiện tượng đề tìm ra chân lý, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn. Phong cách tư duy và bản lĩnh chính trị vững vàng là điểm cốt lõi của người cán bộ trẻ trong giai đoạn hiện nay. Tư duy của cán bộ trước hết phải xuất phát từ thực tế đất nước, ngành, cơ quan, đơn vị và những lĩnh vực có liên quan, đồng thời phải có tầm nhìn ra thế giới nhằm tìm ra những giải pháp có tính đột phá để giải quyết các vấn đề đặt ra.

Hai là, về phong cách làm việc: Người cán bộ trẻ các cơ quan Trung ương cần rèn luyện cho mình phong cách làm việc khoa học, có kế hoạch, luôn đúng giờ; phong cách luôn đổi mới, sáng tạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu làm việc gì cũng phải điều tra, nghiên cứu, thu thập thông tin, số liệu, để nắm chắc thực chất tình hình, từ đó ra chủ trương và lãnh đạo tổ chức thực hiện. Người nói:“Đảng có hiểu rõ tình hình, thì đặt chính sách mới đúng”. Làm việc gì cũng phải có chương trình, kế hoạch, từ lớn đến nhỏ, từ dài hạn, trung hạn đến ngắn hạn, từ tháng, tuần đến ngày, giờ nào việc nấy. Trong việc đặt kế hoạch Người nhắc nhở:“không nên tham lam, phải thiết thực, vừa sức, từ thấp đến cao”. Chủ tịch Hồ Chí Minh quý thời gian của mình bao nhiêu thì cũng quý thời gian của người khác bấy nhiêu. Người thường không để ai phải đợi mình, chủ động đến trước nếu có thể. Người nói: “Tư tưởng bảo thủ như là sợi dây cột chân, cột tay người ta… Muốn tiến bộ thì phải có tinh thần mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm”.

Về phong cách lãnh đạo: Người cán bộ trẻ các cơ quan Trung ương cần rèn luyện cho mình phong cách lãnh đạo theo việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; phải tổ chức việc kiểm tra, kiểm soát cho tốt và phong cách nêu gương. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau khi nghị quyết đã được ban hành, phải tổ chức tốt để nghị quyết đi vào cuộc sống; điều đó gắn liền với công việc kiểm tra, kiểm soát. Muốn tốt, “phải đi tận nơi, xem tận chỗ”.  Người cho rằng: “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Người đòi hỏi, mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo.

Ba là, về phong cách ứng xử: Người cán bộ trẻ các cơ quan Trung ương cần rèn luyện cho mình phong cách ứng xử khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp; phải luôn chân tình, nồng hậu, tự nhiên; linh hoạt, chủ động, biến hóa vui vẻ, hòa nhã, xóa nhòa mọi khoảng cách. Trong các cuộc tiếp xúc, Người thường khiêm tốn, không bao giờ đặt mình cao hơn người khác, mà trái lại, luôn hòa nhã, quan tâm chu đáo đến những người xung quanh; khi gặp gỡ mọi người, với những cử chỉ thân mật, lời hỏi thăm chân tình, hay một câu nói đùa, Người đã tạo ra một bầu không khí thân mật, thoải mái, thân thiết như trong một gia đình. Trong văn hóa giao tiếp, ứng xử với mọi người, Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn xuất hiện với thái độ vui vẻ, năng khiếu hài hước đã xóa đi mọi khoảng cách, những nghi thức trịnh trọng không cần thiết, tạo không khí chan hòa, gần gũi.

Bốn là, phong cách diễn đạt. Diễn đạt chính là cách nói và cách viết. Người cán bộ trẻ các cơ quan Trung ương cần rèn luyện cách nói, cách viết giản dị, cụ thể, thiết thực. Phong cách diễn đạt ngắn gọn, cô đọng, hàm súc, trong sáng, có lượng thông tin cao, phù hợp với nội dung được trình bày. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Mỗi tư tưởng, mỗi câu nói, mỗi chữ viết, phải tỏ rõ cái tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng” .

Ảnh: Đại hội chi đoàn cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2022

2. Giải pháp nâng cao vai trò của tổ chức đoàn đối với nhiệm vụ rèn luyện phong cách người cán bộ trẻ các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ nhất, tạo môi trường lành mạnh, khuyến khích cán bộ trẻ rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành

Các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả; tạo động lực tinh thần thúc đẩy cán bộ trẻ hành động. Chú trọng công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Tăng cường chuyển tải nội dung học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết của đảng, của đoàn, lý luận chính trị, giáo dục pháp luật bằng các hình thức sân khấu hóa, các hội thi, hội diễn; nhân rộng hình thức thi, tìm hiểu trên mạng internet. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên; tăng cường sức chiến đấu của tổ chức đoàn, sức đề kháng của mỗi đoàn viên, thanh niên, góp phần phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đoàn viên, thanh niên. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thúc đẩy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở và thực hành đạo đức công vụ.

Tổ chức đoàn phát động các phong trào thi đua, các đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, đất nước; của Đảng, của Đoàn, của ngành, cơ quan, đơn vị. Thực hiện hiệu quả các phong trào hành động cách mạng trong đoàn viên, thanh niên.

Đổi mới sinh hoạt chi đoàn và nâng cao chất lượng đoàn cơ sở. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ bí thư chi đoàn và đoàn cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt của Đoàn, chú trọng việc tổ chức sinh hoạt theo các chuyên đề, các vấn đề thanh niên quan tâm, những nội dung thiết thực tại cộng đồng; đa dạng các hình thức câu lạc bộ, đội, nhóm để tập hợp đoàn viên, thanh niên.

Thường xuyên tham mưu cho các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, thanh niên, kịp thời giải đáp những vụ việc phát sinh trong thực tiễn, các vấn đề đoàn viên, thanh niên quan tâm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị; tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên; phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cấp ngành, đoàn thể xã hội tham gia công tác giáo dục thanh niên.

Thứ hai, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đoàn và đảng viên trẻ

Xây dựng và triển khai thực hiện Cuộc vận động xây dựng lề lối, tác phong cán bộ Đoàn. Xác định các tiêu chí sáng tạo, trách nhiệm, gương mẫu, sâu sát cơ sở làm nội dung trọng tâm của cán bộ Đoàn, đặc biệt là cán bộ đoàn chủ chốt các cấp. Kịp thời phát hiện, biểu dương cán bộ Đoàn thực hiện tốt cuộc vận động và có biện pháp chấn chỉnh, phê bình đối với các trường hợp thực hiện không nghiêm túc, vi phạm các quy định về những điều cán bộ Đoàn không nên làm.

Cán bộ Đoàn chủ động xây dựng, đăng kí kế hoạch rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh. Ban chấp hành đoàn các cấp chịu trách nhiệm theo dõi, định kỳ đánh giá và có biện pháp giúp cán bộ Đoàn thực hiện tốt các nội dung đã đăng kí.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, khen thưởng

Các hoạt động tuyên truyền cần được thực hiện sinh động, ấn tượng, kết hợp các hình thức tuyên truyền như: tuyên truyền trực quan, tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua hệ thống thông tin đại chúng và mạng xã hội, tuyên truyền qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… Xây dựng hệ thống giáo dục trực quan với thông điệp hiện đại, ngắn gọn, dễ thuộc, dễ nhớ, tại nhiều vị trí khác nhau với nhiều chất liệu khác nhau tại cơ quan, đơn vị. Chú trọng tuyên truyền thông qua hoạt động của cán bộ đoàn và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại trong công tác đoàn. Thường xuyên giới thiệu các gương cán bộ trẻ tiêu biểu trong rèn luyện phong cách Hồ Chí Minh tại cơ sở trên các phương tiện truyền thông, báo chí trong và ngoài Đoàn Khối.

Thứ tư, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

Cụ thể hóa các nội dung rèn luyện phong cách người cán bộ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm; đưa việc thực hiện các nội dung vào chương trình làm việc của ban thường vụ và ủy ban kiểm tra các cấp. Đưa chỉ số xây dựng và rèn luyện phong cách người cán bộ các cơ quan Trung ương theo tư tưởng Hồ Chí Minh vào tiêu chí thi đua, đánh giá, xếp loại các tổ chức cơ sở đoàn hằng năm. Chủ động tham mưu nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; sự quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan, đơn vị và sự tham gia, phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW nói chung và rèn luyện phong cách người cán bộ trẻ các cơ quan Trung ương theo tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng. Quan tâm chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung, có hình thức động viên khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân xuất sắc. Đồng thời phê bình, nhắc nhở các tập thể, cá nhân chưa nghiêm túc trong quá trình thực hiện. Đa dạng hóa các hình thức kiểm tra, giám sát, khuyến khích các hình thức giám sát trong nội bộ chi đoàn, đoàn cơ sở, giám sát chéo giữa các chi đoàn và đoàn cơ sở. Tăng cường các hoạt động tự phê bình và phê bình trong quá trình thực hiện. Kiên trì thực hiện, tạo sự thẩm thấu, thay đổi về chất trong đội ngũ cán bộ trẻ.

Thứ năm, phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập, rèn luyện, đưa việc rèn luyện trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ trẻ

Tổ chức đoàn cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần chủ động, tích cực của cán bộ trẻ trong học tập và rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh. Người cán bộ trẻ cần coi việc rèn luyện, xây dựng phong cách người cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ thường xuyên, tự giác và bền bỉ suốt đời. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do học tập, đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển hoàn thiện, cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Rèn luyện đạo đức cũng như phong cách của mỗi người không thể trong ngày một ngày hai, mà cần phải rèn luyện thường xuyên. Thực tiễn luôn thay đổi, đặt ra những yêu cầu mới của nhiệm vụ cách mạng và trước những tác động của nền kinh tế thị trường, nếu không tự tu dưỡng, rèn luyện phong cách của bản thân, người cán bộ trẻ sẽ không thể đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ.

Theo đó, để xây dựng phong cách người cán bộ trẻ các cơ quan Trung ương theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cán bộ trẻ cần tăng cường học tập, rèn luyện trong thực tiễn. Chính thực tiễn sôi động giúp cho người cán bộ trẻ tự ý thức được sự hạn chế, thiếu hụt để có kế hoạch học tập, rèn luyện, bổ sung, bồi đắp thêm các mặt kiến thức, năng lực, kinh nghiệm và kỹ năng công tác đáp ứng với sự vận động, phát triển của cách mạng trong giai đoạn mới. Người cán bộ trẻ phải học tập chính ngay từ thực tiễn công việc hằng ngày, học từ đồng chí, đồng nghiệp, học từ việc tổng kết thực tiễn, tổng kết những mô hình mới, những cách làm hay… Tổ chức đoàn luôn đồng hành với thanh niên, tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ trẻ phấn đấu, cống hiến và trưởng thành.

Th.S Trần Hữu - Th.S Trần Quang Duy

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

2. Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương.

3. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa II tại Đại hội đại biểu Đoàn Khối lần thứ III.

4. Ban Tuyên giáo Trung ương. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. NXB Chính trị Quốc gia. 2017.

5. Hồ Chí Minh (1999), Di chúc, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

6.  Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, T.5, T.12, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

 


Các bài viết khác

Học và làm theo Bác để tự soi, tự sửa mình

Học và làm theo Bác để tự soi, tự sửa mình
1 tháng trước

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ
2 tháng trước

Nâng cao chất lượng công tác báo chí của Đảng dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng công tác báo chí của Đảng dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh
5 tháng trước

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng tinh thần đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và trong xã hội

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng tinh thần đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và trong xã hội
6 tháng trước

• Cán bộ, đảng viên phải là công bộc của dân (7 tháng trước)

• Xây dựng đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (11 tháng trước)

• Cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương (11 tháng trước)

• Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương theo tư tưởng Hồ Chí Minh (1 năm trước)

• Học tập và làm theo tư tưởng "Dân vận khéo" của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 năm trước)

• Cán bộ, đảng viên, người lao động Khối các cơ quan Trung ương phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 năm trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó tại 06 huyện thuộc các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre và Kiên Giang (1 năm trước)

• Từ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về vai trò xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc (1 năm trước)

• Thực hành dân chủ trong Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 năm trước)

• Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” (1 năm trước)