Ra mắt tài liệu hướng dẫn nghiên cứu, học tập và bộ công cụ tuyên truyền về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

21/04/2023 | 268

Sáng ngày 20/4/2023, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Khối triển khai đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ra mắt tài liệu hướng dẫn nghiên cứu, học tập và bộ công cụ tuyên truyền tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Lê Hồng Nhung, Phó Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn; Bùi Đức Việt, Phó Trưởng Ban Dân vận Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; Bùi Hoàng Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Toàn cảnhHội nghị

Trong đợt triển khai đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, Ban Thường vụ Đoàn Khối yêu cầu các cấp bộ đoàn trực thuộc triển khai một cách nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới cấp chi đoàn, chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến đến các đoàn viên, thanh niên; tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp ủy, kế hoạch của Đoàn Khối, tập trung nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đợt sinh hoạt; không ngừng cụ thể hóa các nội dung của đợt sinh hoạt phù hợp với điều kiện, đặc thù, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, từ đó tổ chức đợt sinh hoạt một cách hiệu quả, thực chất, khẳng định và ngày càng phát huy vai trò của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đoàn Khối phát biểu phổ biến kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã ra mắt tài liệu hướng dẫn nghiên cứu, học tập và bộ công cụ tuyên truyền về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Bộ công cụ tuyên truyền bao gồm 01 video giới thiệu những nội dung cơ bản của Tài liệu hướng dẫn, 02 phóng sự ngắn (về những kết quả trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và phóng sự giới thiệu tổng quan về cuốn sách), 17 Infographich trích dẫn 17 câu nói nổi tiếng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Tài liệu hướng dẫn việc nghiên cứu, học tập gồm 58 trang với có 3 phần nội dung chính:

Phần thứ nhất: Tổng quan về cuốn sách nêu rõ ba lý do, 5 điểm mới và đặc biệt chỉ rõ thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đó là phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; đồng thời, phải nhất quán phương châm, đó là: không dừng, không nghỉ, phải làm lâu dài, quyết liệt, kiên trì, bền bỉ và đồng bộ. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc, gắn kết chặt chẽ giữa phòng và chống, giữa phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực, trong đó phòng là cơ bản, lâu dài, chống là quan trọng, cấp bách.

Phần thứ 2: Đề cập tới những nội dung cơ bản của cuốn sách

Với cách tiếp cận khoa học, logic, tài liệu hướng dẫn giúp các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tiếp cận cuốn sách Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một cách dễ nhớ, dễ hiểu, nhận diện đúng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tác hại của tham nhũng, tiêu cực, trong đó nhấn mạnh bản chất của công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thực chất là công tác phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Từ sự nhận thức đó, tài liệu hướng dẫn đã đúc kết những giải pháp để phòng chống tham nhũng tiêu cực trong các bài viết, bài nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thành ba nhóm giải pháp chính: Một là: Phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Hai là: Phải chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính và xử lý hình sự để “không dám” tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm nghiêm minh nhưng rất nhân văn; Ba là: Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể” tham nhũng, tiêu cực; mở rộng hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phần thứ ba: Tài liệu hướng dẫn xác định 5 nhóm nhiệm vụ đặt ra đối với cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Khối các cơ quan Trung ương:

Một là, không ngừng học tập, nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hai là, tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị thực chất và hiệu quả nhằm học tập và lan tỏa tinh thần cuốn sách để các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong Khối nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả.

Ba là: không ngừng trau dồi, rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống, tư cách, tác phong trong sáng, giản dị, gương mẫu trong đấu tranh thực hành phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tránh lãng phí từ những điều nhỏ nhất.

Bốn là, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của tổ chức đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Qua đó, kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, hạn chế để kiến nghị cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế cho phù hợp.

Năm là, tuyên truyền bạn bè, đồng nghiệp, người thân hiểu về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng hiện nay. Đồng thời, không ngừng vận động các tầng lớp nhân dân góp sức vào cuộc đấu tranh vì sự nghiệp chung của toàn Đảng, toàn dân.

Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu, học tập và bộ công cụ tuyên truyền về cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối các cơ quan Trung ương nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm, có đóng góp nhiều hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trao tặng công trình cấp Khối cho Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã quyết định khen thưởng 02 công trình thanh niên cấp Khối đối với các công trình: Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu, học tập cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ công cụ tuyên truyền về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam.

Đoàn Khối

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Tọa đàm công tác phát triển đảng viên trong sinh viên Khối các cơ quan Trung ương hiện nay

Tọa đàm công tác phát triển đảng viên trong sinh viên Khối các cơ quan Trung ương hiện nay
5 ngày trước

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè "Hành trình theo chân Bác"
6 ngày trước

Tuyên dương 75 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối các cơ quan Trung ương

Tuyên dương 75 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối các cơ quan Trung ương
9 ngày trước

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổng kết, khen thưởng Tháng Thanh niên

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổng kết, khen thưởng Tháng Thanh niên
1 tháng trước

• Xây dựng lớp Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương có lý tưởng, ước mơ, phấn đấu vì Việt Nam hùng cường, phồn vinh hạnh phúc (2 tháng trước)

• Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương xung kích, sáng tạo trong tham gia xây dựng, phát triển đất nước (2 tháng trước)

• Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn (2 tháng trước)

• Diễn đàn Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2 tháng trước)

• Lễ ra quân tháng Thanh niên năm 2023 (3 tháng trước)

• Phát động chương trình "Xuân yêu thương" năm 2023 cho trẻ em và đồng bào có hoàn cảnh khó khăn (4 tháng trước)

• Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 (4 tháng trước)

• Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhận Huân chương Lao động hạng nhất (7 tháng trước)

• Góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương (7 tháng trước)

• Công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan Trung ương: Dấu ấn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và định hướng phát triển nhiệm kỳ 2022 – 2027 (7 tháng trước)