Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ

24/01/2022 | 8384

Tài liệu khác

• Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ (16 ngày trước)

• Kế hoạch phát động, tuyên truyền và tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (23 ngày trước)

• Thông báo kết quả thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối năm 2021 (24 ngày trước)

• Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối năm 2021 (1 tháng trước)

• Tài liệu Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I/2022 (1 tháng trước)

• Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, ngày 26/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động công tác đảng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (1 tháng trước)

• Kế hoạch tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 18/3/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về "Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị (1 tháng trước)

• Tài liệu tham khảo Hệ thống các văn bản tại đại hội chi bộ (2 tháng trước)

• Hướng dẫn về công tác quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Kế hoạch đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Kế hoạch Triển lãm ảnh và sách "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (2 tháng trước)

• Kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc gia "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (2 tháng trước)

• Chuyên đề năm 2022 "Tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)