Phòng Thông tin - Tư liệu trân trọng giới thiệu cuốn sách: “Phạm Văn Đồng với văn hóa dân tộc”

06/10/2016 | 1063

Nội dung cuốn sách góp phần cho ta hiểu thêm quan điểm của đồng chí Phạm Văn Đồng với văn văn hóa dân tộc. 

 

Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ khoa học. Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người để phát triển văn hóa…

Cuốn sách gồm 03 phần:

1. Phạm Văn Đồng nhà văn hóa lớn

2. Những lĩnh vực văn hóa Phạm Văn Đồng quan tâm nhất

3. Những kỷ niệm sâu sắc về Phạm Văn Đồng

Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Trần Thế Tài

Nguồn tin: Đang cập nhật