Phát huy truyền thống 73 năm, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh

17/11/2021 | 833

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiền thân là Liên chi cơ quan Trung ương được thành lập ngày 07/11/1948, tại Chiến khu Việt Bắc với 6 chi bộ và vài chục đảng viên công tác trong các cơ quan Trung ương. Trải qua các thời kỳ, theo yêu cầu của thực tiễn cách mạng, Đảng bộ Khối đã có 4 lần được sắp xếp, tổ chức lại. Từ một chi bộ được thành lập trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giữa chiến khu Việt Bắc, đến nay, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có 61 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với hơn 82.410 đảng viên, sinh hoạt trong 6.024 chi bộ.

73 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những thành tích toàn diện trên các mặt công tác. Có thể nói, Đảng bộ Khối đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình trong những năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm, thống nhất Tổ quốc. Đó là việc chỉnh huấn, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ và kiểm tra công tác đảng và sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở đó, nhiều lớp cán bộ, đảng viên của Đảng đã được đào tạo, bồi dưỡng và có những đóng góp lớn cho cách mạng. Thông qua đó, Đảng bộ đã cùng toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân ta thực hiện thắng lợi các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và những năm gần đây, nhất là sau khi được tổ chức lại (năm 2007 đến nay), Đảng ủy Khối đã thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, lựa chọn những vấn đề có trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Khối.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Chặng đường 73 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương bên cạnh những yếu tố thuận lợi, cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức luôn đặt ra cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên phải đoàn kết, thống nhất cùng lao động sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong quá trình đó, đã tạo cho Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương những giá trị truyền thống tốt đẹp và hết sức quý báu để Đảng bộ viết tiếp những trang sử hào hùng. Đó là:

Một là, phát huy dân chủ. Dân chủ trong xây dựng mục tiêu, lý tưởng, trong hoạch định đường lối phát triển của Đảng bộ; trong thực hiện các nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng. Dân chủ trong công tác tham mưu các chủ trương, đường lối cho Đảng và xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước. Dân chủ của Đảng bộ còn được thể hiện trong sinh hoạt tư tưởng, trong công tác cán bộ... Đó là sự gắn bó mật thiết với nhân dân, thể hiện trong tham mưu các chủ trương, đường lối, chính sách hợp lòng dân, vì lợi ích của nhân dân.

Hai là, truyền thống đoàn kết. Đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ theo nguyên tắc của Đảng, trên cơ sở tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí. Tinh thần đoàn kết đó đã được hun đúc qua bao thế hệ cán bộ lãnh đạo, đảng viên của Đảng bộ, trải qua các thời kỳ cách mạng, vượt qua bao khó khăn, thách thức để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Tinh thần đoàn kết đó còn thể hiện ở việc đoàn kết gắn bó với nhân dân; thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn, hoạn nạn, đặc biệt là vào những thời điểm phải đối mặt với kẻ thù hay thiên tai. Đoàn kết trong Đảng bộ và gắn bó với nhân dân luôn hòa quyện với nhau, thông cảm và đồng tâm hợp lực vì những mục tiêu cao cả của Đảng và của dân tộc.

Ba là, sự tỏa sáng về trí tuệ. Cái trí tuệ đó đã được đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối làm cho hóa thân thành các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật tham mưu cho Đảng và Nhà nước. Đó là những chủ trương, đường lối cách mạng, sao cho Đảng ta lãnh đạo Quân đội ta, Nhân dân ta đấu tranh giành độc lâp, giành tự do và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Đó là những chủ trương, đường lối, chính sách, luật pháp đúng ý Đảng, hợp lòng Dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới trên quê hương Việt Nam và hội nhập quốc tế.

Bốn là, sự đổi mới. Đổi mới vừa là mục tiêu, vừa là động lực được Đảng bộ xác định trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đó là sự đổi mới trong công tác tham mưu, hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật cho Đảng và Nhà nước sao cho đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng của dân tộc. Đó là sự đổi mới trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và các tổ chức đảng trực thuộc. Đó là sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, đảm bảo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Năm là, sự phát triển. Sự phát triển thể hiện trong xây dựng tổ chức, từ một liên chi nhỏ bé qua quá trình xây dựng, kết thừa giá trị tinh hoa của thế hệ đi trước, phát triển thành Đảng bộ lớn mạnh ngày hôm nay. Sự phát triển còn thể hiện ở việc kế thừa và phát huy dân chủ, phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy giá trị trí tuệ, sự đổi mới. Đó là sự kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Làm sao để Đảng bộ luôn trong sạch, vững mạnh và phát triển trường tồn cùng đất nước.

Những truyền thống quý báu này đã tạo nên động lực vô giá xuyên suốt các thời kỳ lịch sử được thể hiện trong hành động cách mạng, nhất là ở những bước ngoặt của lịch sử và được nêu gọn lại là truyền thống: “DÂN CHỦ - ĐOÀN KẾT - TRÍ TUỆ - ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN”.

Phát huy những truyền thống vẻ vang đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối tiếp tục nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần, trách nhiệm, ra sức phấn đấu xây dựng tổ chức đảng ở các cơ quan tham mưu cấp chiến lược thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là:

(1) Tăng cường và đổi mới công tác chính trị tư tưởng; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng, đặc biệt là ở chi bộ. Tập trung và kịp thời xử lý những vấn đề tư tưởng phát sinh ngay từ chi bộ. Đẩy mạnh các việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 (2) Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; tập trung lựa chọn vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để ban hành các nghị quyết chuyên đề và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt đảng, nhất là đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ sao cho đảm bảo các quy định của Đảng và phù hợp với đặc thù từng chi bộ. Tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý đảng viên. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể ngày càng hiệu quả, thiết thực, nhất là việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận các cơ quan nhà nước.

(3) Tăng cường phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách hợp lòng dân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

(4) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), trong đó, trọng tâm là việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy cơ quan chuyên trách công tác Đảng; làm rõ mô hình tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối và mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối với các đơn vị có liên quan. Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong toàn Đảng bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng của Đảng bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ./.

 

Th.S HUỲNH TẤN VIỆT

Ủy viên Trung ương Đảng,

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương


Các bài viết khác

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam ký Chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam ký Chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
9 ngày trước

Hội nghị trao đổi về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị và bố trí biên chế cán bộ chuyên trách công tác đảng trong Đảng bộ Khối

Hội nghị trao đổi về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị và bố trí biên chế cán bộ chuyên trách công tác đảng trong Đảng bộ Khối
11 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 8/2022

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 8/2022
25 ngày trước

Một số nội dung trọng tâm tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2025

Một số nội dung trọng tâm tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 7/2022 (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (2 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 9 (mở rộng) (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 6/2022 (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2022 (3 tháng trước)

• Họp báo về Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (4 tháng trước)

• Khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối (5 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 8 (mở rộng) (5 tháng trước)

• Phát biểu của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tại Chương trình Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5 tháng trước)