Phát huy truyền thống 70 năm tiếp tục xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh

02/11/2018 | 387

Liên chi cơ quan Trung ương (tiền thân của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương) được thành lập ngày 7/11/1948, tại Chiến khu Việt Bắc với 6 chi bộ và vài chục đảng viên công tác trong các cơ quan Trung ương. Đến nay, Đảng bộ Khối đã 04 lần được sắp xếp, tổ chức lại, đến nay, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có 64 đảng bộ, chi bộ trực thuộc (gần 900 đảng bộ cơ sở) với gần 7 vạn đảng viên, sinh hoạt trong 5.469 chi bộ.

Qua 70 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những thành tích toàn diện trên các mặt công tác. Đảng bộ Khối đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình trong những năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm, thống nhất Tổ quốc. Đó là việc chỉnh huấn, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ và kiểm tra công tác đảng và sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở đó, nhiều lớp cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đã được đào tạo, bồi dưỡng và có những đóng góp lớn cho cách mạng. Thông qua đó, Đảng bộ đã cùng toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân ta thực hiện thắng lợi các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ khi được tổ chức lại (năm 2007 đến nay), Đảng bộ Khối đã thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, lựa chọn những vấn đề có trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương.

Chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức luôn đặt ra cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên phải đoàn kết, thống nhất cùng lao động sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong quá trình đó, đã tạo cho Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương những giá trị truyền thống tốt đẹp và hết sức quý báu để Đảng bộ viết tiếp những trang sử hào hùng. Đó là:

Một là, phát huy dân chủ. Dân chủ trong xây dựng mục tiêu, lý tưởng, trong hoạch định đường lối phát triển của Đảng bộ; trong thực hiện các nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng; dân chủ trong công tác tham mưu các chủ trương, đường lối cho Đảng và xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước; dân chủ của Đảng bộ còn được thể hiện trong sinh hoạt tư tưởng của chi bộ, trong công tác cán bộ... Đó là sự gắn bó mật thiết với nhân dân, thể hiện trong tham mưu các chủ trương, đường lối, chính sách hợp lòng dân, vì lợi ích của nhân dân.

Hai là, truyền thống đoàn kết. Đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ theo nguyên tắc của Đảng, trên cơ sở tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí. Tinh thần đoàn kết đó, đã được hun đúc qua bao thế hệ cán bộ lãnh đạo và đảng viên của Đảng bộ, trải qua các thời kỳ cách mạng, vượt qua bao khó khăn, thách thức xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Tinh thần đoàn kết đó còn thể hiện ở việc đoàn kết gắn bó với nhân dân; thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn, hoạn nạn, đặc biệt là vào những thời điểm phải đối mặt với kẻ thù hay thiên tai. Đoàn kết trong Đảng bộ và gắn bó với nhân dân luôn hòa quyện với nhau, đồng tâm hợp lực vì những mục tiêu cao cả của Đảng và của dân tộc.

Ba là, sự tỏa sáng về trí tuệ. Trí tuệ của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối được cụ hóa trong việc tham mưu cho Đảng, nhà nước bằng các chủ trương, đường lối, chính sách và trực tiếp tổ chức thực hiện. Đó là những chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng lãnh đạo Nhân dân, quân đội ta đấu tranh giành độc lập, giành tự do và xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa trên đất nước ta. Đó là những chủ trương, đường lối, chính sách, luật pháp đúng ý Đảng, hợp lòng Dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Bốn là, sự đổi mới. Đổi mới vừa là mục tiêu, vừa là động lực được Đảng bộ xác định trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đó là sự đổi mới trong công tác tham mưu, hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật cho Đảng và Nhà nước, bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đó là sự đổi mới trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối và các đảng bộ trực thuộc. Đó là sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, bảo đảm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Năm là, sự phát triển. Sự phát triển thể hiện trong xây dựng tổ chức, từ một liên chi nhỏ bé, qua quá trình xây dựng, kết thừa giá trị tinh hoa của thế hệ đi trước, phát triển thành đảng bộ lớn mạnh như ngày nay. Sự phát triển đó còn thể hiện ở việc kế thừa và phát huy dân chủ, phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy giá trị trí tuệ và sự đổi mới. Đó là sự kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Để Đảng bộ luôn trong sạch, vững mạnh và phát triển trường tồn cùng đất nước.

Những truyền thống quý báu này đã tạo nên động lực vô giá xuyên suốt các thời kỳ lịch sử được thể hiện trong hành động cách mạng, nhất là ở những bước ngoặt của lịch sử và được nêu gọn lại là truyền thống: “DÂN CHỦ - ĐOÀN KẾT - TRÍ TUỆ - ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN”.

Phát huy những truyền thống vẻ vang đó, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối tiếp tục nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần trách nhiệm, ra sức phấn đấu xây dựng tổ chức đảng ở các cơ quan tham mưu cấp chiến lược thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là:

(1) Tăng cường và đổi mới công tác chính trị tư tưởng và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng, đặc biệt là ở chi bộ. Tập trung và kịp thời xử lý những vấn đề tư tưởng phát sinh ngay từ chi bộ. Đẩy mạnh  việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 (2) Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; tập trung lựa chọn vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để ban hành các nghị quyết chuyên đề và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt đảng, nhất là đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ sao cho đảm bảo các quy định của Đảng và phù hợp với đặc thù từng chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý đảng viên, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể ngày càng hiệu quả, thiết thực, nhất là việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận các cơ quan nhà nước.

(3) Tăng cường phối hợp giữa cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ; nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách hợp lòng dân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

(4) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), trong đó, trọng tâm là việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và đề nghị Bộ Chính trị ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; tổ chức sắp xếp lại bộ máy cơ quan chuyên trách Đảng ủy Khối; làm rõ mô hình tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối và mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối với các đơn vị có liên quan. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong toàn Đảng bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng của Đảng bộ Khối đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Sơn Minh Thắng,

Ủy viên Trung ương Đảng

                          Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương


Các bài viết khác

Lựa chọn cán bộ liêm chính và gương mẫu cho cấp ủy khóa mới

Lựa chọn cán bộ liêm chính và gương mẫu cho cấp ủy khóa mới
2 ngày trước

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương
1 tháng trước

Phòng và chống bệnh “cánh hẩu” trong công tác cán bộ trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Phòng và chống bệnh “cánh hẩu” trong công tác cán bộ trước thềm Đại hội XIII của Đảng
1 tháng trước

Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng cho em”

Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng cho em”
1 tháng trước

• Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng và thông tin chuyên đề quý II/2020 (1 tháng trước)

• Bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12 khóa XII (1 tháng trước)

• Phòng, chống lười học lý luận chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (2 tháng trước)

• Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 12 khóa XII (2 tháng trước)

• Công tác nhân sự phải thật sự khách quan, công tâm, trong sáng (2 tháng trước)

• Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 (2 tháng trước)

• Vai trò của Đảng và sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước (2 tháng trước)

• Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng (2 tháng trước)

• Thắng lợi bước đầu phòng chống dịch COVID- 19 (2 tháng trước)

• Ban Bí thư chỉ thị thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (2 tháng trước)