Phát huy truyền thống 70 năm, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vững bước trên con đường đổi mới

07/01/2019 | 217

Năm 2018 đã đi qua với những dấu ấn in đậm, tô đẹp thêm chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trên mọi lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng. Tinh thần đổi mới tiếp tục được kế thừa, phát huy từ truyền thống tốt đẹp đã được nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối xây dựng, càng thôi thúc mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay nỗ lực hơn nữa, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt sứ mệnh của Đảng và Nhân dân giao phó.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (tiền thân là Liên chi cơ quan Trung ương) được thành lập ngày 7/11/1948. Để đáp ứng yêu cầu cách mạng, ở từng giai đoạn lịch sử, Đảng bộ Khối luôn được sắp xếp, tổ chức lại nhằm phù hợp với điều kiện thực tế đặt ra. Có thời kỳ được sáp nhập với Thành ủy Hà Nội, có giai đoạn được tổ chức theo Khối và đến tháng 4/2007, Đảng bộ Khối được tổ chức lại thành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương với 63 tổ chức đảng trực thuộc và gần 7 vạn đảng viên. Dù ở giai đoạn nào, trong hoàn cảnh nào, mỗi cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương đều phát huy vai trò nêu gương, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác mưu và quản lý chiến lược, góp phần quan trọng làm nên thành quả cách mạng thời đại Hồ Chí Minh.

Ảnh: Một tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 - 07/11/2018)

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối, những bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn trong đó bài học về sự đổi mới không ngừng để phù hợp với điều kiện cách mạng trở thành tư tưởng, hành động xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của đảng bộ. Đổi mới phương thức lãnh đạo được thực hiện đồng thời trên 5 trụ cột là: Đổi mới tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; đổi mới công tác tư tưởng, công tác dân vận và giáo dục lý luận chính trị; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đổi mới công tác lãnh đạo hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội và đổi mới phương thức tổng kết thực tiễn, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối luôn chủ động, vững vàng trước yêu cầu đổi mới, góp phần quan trọng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương. Phát huy truyền thống và tinh thần đổi mới, năm 2019 và những năm tiếp theo, Đảng bộ Khối tiếp tục thực hiện đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Đổi mới công tác tư tưởng, công tác dân vận, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị. Đổi mới công tác tư tưởng trong đó tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của Đảng theo phương châm hướng về cơ sở, thông tin kịp thời, chủ động, nhanh, nhậy. Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền thông qua nhiều hình thức phong phú, nhất là đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng, nâng cao chất lượng xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch hành động của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy để thực hiện nghị quyết; đồng thời chủ động đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng của các thể lực thù địch trên mặt trận tự tưởng, văn hóa; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng đi đôi với xây dựng lực lượng tuyên truyền viên; tích cực nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội, kịp thời, chủ động nắm bắt dư luận xã hội đi đôi với định hướng dư luận xã hội. Đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị ở Đảng bộ Khối, gắn giáo dục lý luận với giáo dục lịch sử Đảng bộ Khối.

Hai là: Tiếp tục đổi mới bộ máy, tổ chức mà trước hết là đổi mới, xắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác tham mưu của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; báo cáo Bộ Chính trị về nội dung sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối đảm bảo tính kế thừa, phát huy được vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, phù hợp với đặc thù của tổ chức đảng ở Đảng bộ Khối trước yêu cầu nhiệm vụ mới.

Tập trung rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của cơ quan Đảng ủy Khối, trên cơ sở đó, xây dựng đề án để sắp xếp tổ chức, biên chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tính chất công việc; gắn việc sắp xếp tổ chức bộ máy với xây dựng vị trí việc làm của cán bộ, công chức, người lao động, đảm bảo phát huy được tính chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Đảng ủy Khối. Tiếp tục xây dựng tiêu chuẩn hóa các chức danh, vị trí việc làm, tiến đến đề xuất các cơ chế để lựa chọn, bổ nhiệm vi trí việc làm đúng với năng lực, trình độ của cán bộ, công chức.

Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả ở cơ quan Đảng ủy Khối, tập trung đánh giá đúng thực trạng tổ chức bộ máy cán bộ chuyên trách ở các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối. Trên cơ sở đối chiếu với chức năng, nhiệm vụ, nhất là việc đổi mới, đi đôi với sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý ở các ban, bộ, ngành Trung ương để tập trung kiến nghị đổi mới tổ chức bộ máy cán bộ chuyên trách đảm bảo theo hướng tinh, gọn, nâng cao được hiệu quả tham mưu của cơ quan chuyên trách công tác đảng ở các đảng ủy trực thuộc, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng ở Đảng bộ Khối.

Tiếp tục đổi mới về công tác cán bộ theo phân cấp, trong đó tập trung xây dựng và thực hiện quy trình công tác cán bộ đảm bảo đúng hướng dẫn của Trung ương, đồng thời nâng cao được chất lượng cán bộ cấp vụ từ khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng. Thực hiện tốt chức năng, thẩm quyền về công tác cán bộ, đảm bảo tính độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng ở các ban, bộ, ngành Trung ương trong thực hiện công tác cán bộ. Thực hiện nội dung công tác cán bộ, đi đôi với đánh giá đầy đủ, thực chất việc thực nhiện Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Ba là: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu công tác kiểm tra, giám sát theo hướng kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát ngay từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và từng năm. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng theo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm để triển khai quy trình, nội dung kiểm tra. Tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát chuyên đề; tiếp tục đề xuất để hoàn thiện quy trình, nội dung kiểm tra việc thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và các cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát. Phát động các tổ chức chính trị, quần chúng nhân dân tham gia giám sát đảng viên, nhất là đảng viên giữ vai trò lãnh đạo, quản lý, đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Bốn là: Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với các tổ chức chính trị - xã hội. Nội dung đổi mới bao gồm việc ban hành nghị quyết của cấp ủy đối với công tác đoàn thể chính trị; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức chính trị - xã hội gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để đề ra nội dung lãnh đạo của cấp ủy. Trong đó tập trung chủ yếu vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên, khơi gợi tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tạo môi trường tốt để rèn luyện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu vào Đảng. Thực hiện quy định định kỳ hàng năm cấp ủy làm việc với Ban Chấp hành của tổ chức chính trị - xã hội để kịp thời nắm bắt, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đoàn viên, hội viên.

Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là vai trò nêu gương của cán bộ, đoàn viên, hội viên từ đó tạo ra phong trào, hình thành văn hóa nêu gương trong đoàn viên, hội viên.

Năm là: Đổi mới phương thức tổng kết của Đảng bộ Khối trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở các nghị quyết của Đảng và của Đảng ủy Khối, tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết dựa trên các tiêu chí tham chiếu. Trên cơ sở đó làm rõ kết quả, thành tựu, nguyên nhân của kết quả; đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những nội dung còn hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của hạn chế, yếu kém. Từ thực trạng để làm rõ hơn về lý luận trên cơ sở đó đưa ra nhận định, định hướng để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng đảm bảo tính khoa học, thống nhất và hiệu quả. Việc đối mới phương thức tổng kết của Đảng bộ Khối đi đôi với thực hiện tốt các giải pháp về cải cách hành chính, giảm thiểu chế độ văn bản, chế độ hội nghị, đồng thời nâng cao hiệu xuất thực thi công vụ, từng bước thích ứng với yêu cầu về đổi mới, xắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Dấu ấn 70 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối là nền tảng quan trọng để tiếp tục thực hiện việc đổi mới, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong thời kỳ mới. Bước sang năm 2019, với khí thế mới, vận hội mới và quyết tâm đổi mới của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương, công tác đảng ở Đảng bộ Khối tiếp tục gặp hái được những thành tựu mới, xứng đáng là Đảng bộ của các cơ quan tham mưu chiến lược Trung ương./.

TS. Trương Xuân Cừ

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 

 


Các bài viết khác

Họp báo về Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Họp báo về Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”
10 ngày trước

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019
13 ngày trước

Hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; hướng dẫn thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; hướng dẫn thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị
21 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười bảy, nhiệm kỳ 2015-2020

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười bảy, nhiệm kỳ 2015-2020
23 ngày trước

• Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội Đảng bộ Khối (29 ngày trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2019 (1 tháng trước)

• Công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (1 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019) (2 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế (2 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước (2 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2 tháng trước)

• Những kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)