Phát biểu của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tại Chương trình Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

05/04/2022 | 1528

Ngày 4/4/2022, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 – 11/4/2022). Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã đến dự và phát biểu tại Chương trình Kỷ niệm. Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN VIệt Nam phát biểu tại Chương trình Kỷ niệm

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước,

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương qua các thời kỳ,

Thưa các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương và các địa phương,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Hôm nay tôi rất vui mừng đến dự buổi kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ và các đồng chí đại biểu những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Như chúng ta đã biết, ngày 07/11/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Liên chi cơ quan Trung ương (cơ quan tiền thân Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày nay), gồm 6 chi bộ trong các cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ và Mặt trận nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cơ quan Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ đã trải qua nhiều lần sắp xếp, tổ chức lại cho phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng. Được Trung ương Đảng và Bác Hồ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên, Đảng bộ đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo việc chỉnh huấn, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ và kiểm tra công tác đảng và sinh hoạt chi bộ. Nhiều thế cán bộ, đảng viên của các cơ quan Trung ương đã được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và có những đóng góp quan trọng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước. Qua đó, Đảng bộ đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Cách đây 15 năm, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X), trên cơ sở tổ chức lại 7 đảng bộ khối cơ quan Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 47 ngày 11/4/2007 thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đây là một chủ trương rất quan trọng của Trung ương nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khắc phục được tình trạng thiếu thống nhất, chồng chéo trong các đảng bộ khối trước đây và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới.

Trong 15 năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đoàn kết một lòng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt công tác và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn giữ vững và khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, các Nghị quyết từ Đại hội X đến Đại hội XIII của Đảng và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá và ban hành chương trình công tác, các nghị quyết chuyên đề để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy bước đầu đã được phát huy, tính chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng cao; dân chủ, đoàn kết trong Đảng bộ Khối được đề cao. Nội dung, phương thức lãnh đạo được đổi mới theo phương châm hướng về cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở.

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp từng bước được đổi mới, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tham mưu thể chế hóa và triển khai thực hiện những chủ trương, quyết sách lớn để thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế mà các Nghị quyết các Đại hội của Đảng đã đề ra.

Công tác xây dựng Đảng đã triển khai toàn diện, đồng bộ và từng bước đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn cấp ủy và tổ chức đảng, công tác quản lý, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chất lượng từng bước được nâng lên. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường, từng bước đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được tăng cường, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Có thể nói những đóng góp to lớn của Đảng ủy Khối nói chung, của cán bộ, đảng viên các tổ chức đảng trực thuộc nói riêng, trong đó có nhiều đồng chí được giao những nhiệm vụ, trọng trách quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương đã góp phần rất quan trọng vào những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong những năm qua.

Với những thành tích đạt được, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác; nhiều tập thể và cá nhân trong Đảng bộ cũng được nhận nhiều danh hiệu thi đua và hình thức thức khen thưởng cao quý. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những thành tựu quan trọng đã đạt được trong 15 năm qua của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nói chung, của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ nói riêng.

Thưa các đồng chí,

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định mục tiêu tổng quát trong những năm tới là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Chúng ta đã bước sang năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản, đất nước ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức về kinh tế - xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 gây ra; bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt gay gắt hơn. Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi; còn một số cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật. Điều đó đòi hỏi toàn hệ thống chính trị, nhất là cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương cần kiên định với chủ trương, đường lối của Đảng, nâng cao đạo đức cách mạng, năng lực chuyên môn, tập trung cao độ, nắm chắc tình hình, linh hoạt, nhạy bén hơn trong công tác tham mưu, dự báo; quyết liệt, kịp thời và đổi mới nhiều hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là một đảng bộ lớn, đặc thù, có vai trò, vị trí quan trọng; có các đảng bộ, chi bộ trong các cơ quan tham mưu chiến lược, đầu não của Trung ương, tập trung nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp, chuyên gia hàng đầu của đất nước về mọi lĩnh vực công tác; có chức năng lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đoàn thể ở Trung ương vững mạnh. Có thể nói chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối quyết định đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự vận hành của đời sống xã hội cả nước.

Như các đồng chí đã biết, tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Trung ương đã khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức lãnh đạo và hoạt động của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đặc biệt là ngay từ đầu nhiệm kỳ này, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 16 ngày 18/6/2021 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (thay thế Quyết định số 98 ngày 22/10/2007) và Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 34 ngày 14/10/2021 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương.

Trên tinh thần đó, bên cạnh phương hướng, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đề ra, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi đề nghị các đồng chí tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng; đặc biệt coi trọng việc xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Đây chính là nhiệm vụ then chốt. `

Vì vậy, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cần bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng và người đứng đầu. Tôi đề nghị các đồng chí cần hiểu đúng, nhận thức đầy đủ về công tác lãnh đạo của Đảng, về xây dựng Đảng và về mối quan hệ giữa công tác đảng và công tác chuyên môn, trong đó công tác xây dựng Đảng là xây dựng về tổ chức và con người, bao gồm công tác tổ chức, cán bộ, công tác chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể...

Bên cạnh đó, các đồng chí cần làm thật tốt công tác chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tăng cường đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ của các cơ quan tham mưu chiến lược, đầu não của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Do đó, việc toàn thể Đảng bộ chúng ta chấp hành nghiêm và kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII), Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày 09/12/2021 có ý nghĩa rất quan trọng, có sức ảnh hưởng, lan toả lớn đến các đảng bộ khác trong cả nước.

Thứ hai, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chủ động tham mưu, đề xuất hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động và mối quan hệ công tác phù hợp của các loại hình tổ chức đảng để bảo đảm vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng. Trong tổ chức thực hiện, xác định rõ từng nhiệm vụ, giải pháp, có kế hoạch và phân công, phân cấp cụ thể, tạo sự thống nhất cao của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên để đưa công tác xây dựng Đảng thật sự đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực và cấp ủy thật sự giữ vững vai trò là hạt nhân lãnh đạo trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đảng, động viên, khen thưởng, tôn vinh kịp thời các điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt trong Đảng bộ chúng ta.

Thứ ba, tăng cường mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp. Các cấp ủy cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị để thực hiện tốt công tác này; coi công tác kiểm tra, giám sát là nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy; góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Đây cũng là vấn đề quản lý con người; kiểm tra, giám sát là lấy cái tốt để phát huy, nhân rộng và phòng ngừa, ngăn chặn cái xấu, những biểu hiện tiêu cực, sai trái trong Đảng và kiên quyết xử lý sai phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở. Các tổ chức đảng cần phải nâng cao sức chiến đấu trong công tác này, không được né tránh, hoặc làm qua loa, chiếu lệ. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ rất có tác dụng trong công tác xây dựng Đảng.

Thứ tư, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc cần phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương; phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong mọi lĩnh vực công tác, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách hợp lòng dân, bảo đảm để “mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của nhân dân” theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nghiên cứu tham mưu chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn cuộc sống để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo.

Thưa các đồng chí,

Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc để chúng ta cùng ôn lại về truyền thống vẻ vang, những thành tích đáng tự hào mà các thế hệ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã đạt được. Tiếp tục phát huy truyền thống 74 năm xây dựng, trưởng thành và những thành tích, kết quả đạt được sau 15 năm thành lập, Đảng, Nhà nước tin tưởng chắc chắn rằng, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt công tác xây dựng Đảng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ chúng ta cùng các đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam ký Chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam ký Chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
9 ngày trước

Hội nghị trao đổi về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị và bố trí biên chế cán bộ chuyên trách công tác đảng trong Đảng bộ Khối

Hội nghị trao đổi về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị và bố trí biên chế cán bộ chuyên trách công tác đảng trong Đảng bộ Khối
11 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 8/2022

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 8/2022
25 ngày trước

Một số nội dung trọng tâm tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2025

Một số nội dung trọng tâm tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 7/2022 (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (2 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 9 (mở rộng) (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 6/2022 (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2022 (3 tháng trước)

• Họp báo về Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (4 tháng trước)

• Khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối (5 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 8 (mở rộng) (5 tháng trước)

• Diễn văn Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022) (5 tháng trước)