Những kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

27/05/2019 | 423

Ba năm qua, cùng với việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tích cực, chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ với nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả, hướng trọng tâm vào việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa, những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, mang lại kết quả nhất định, tác động trực tiếp và quan trọng, làm chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần hoạch định chính sách ở tầm vĩ mô và trực tiếp tổ chức, triển khai thực hiện, xây dựng các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở các cơ quan Trung ương đạt trong sạch, vững mạnh, nổi bật là:

Thứ nhất, Đảng ủy Khối đã xác định 4 nội dung đột phá: Một là, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; Hai là, nâng cao chất lượng chi bộ; Ba là, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong Đảng bộ Khối và công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước; Bốn là, tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ để triển khai thực hiện Chỉ thị nhằm tạo được sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay”, triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị; kết hợp chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng Đảng về đạo đức theo Di chúc và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và ban hành Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung “TRUNG THÀNH - TRUNG THỰC - ĐOÀN KẾT - TẬN TỤY - SÁNG TẠO - NÊU GƯƠNG”. Nhiều đảng bộ, chi bộ đã xây dựng được tiêu chí, chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, mang đậm nét đặc thù của cơ quan, đơn vị. Vì vậy, đã tạo được sự phong phú, đa dạng, lan tỏa rộng rãi và thiết thực, hạn chế được sự rập khuôn, máy móc, chung chung và hình thức trong triển khai Chỉ thị 05-CT/TW.

Thứ hai, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối, nhất là cấp cơ sở, chi bộ đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW một cách nghiêm túc, toàn diện gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề học tập và làm theo Bác hằng năm. Hình thức học tập đa dạng, phong phú như phân công nhiệm vụ cho đảng viên chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại buổi sinh hoạt chi bộ để đảng viên thảo luận; tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, hoạt động về nguồn, báo công với Bác, chọn nội dung để đăng ký học tập và làm theo Bác… Nhiều cấp ủy đã tập hợp các chuyên đề thành tập tài liệu để đảng viên học tập, hoặc lập “Tủ sách Bác Hồ” để cán bộ, đảng viên trong đơn vị nghiên cứu, học tập…

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh; kết hợp chặt chẽ với giáo dục truyền thống cách mạng, hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước, nhớ nguồn”, nhân đạo, từ thiện, tương thân, tương ái và xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh.

Thứ ba, Đảng ủy Khối chú trọng công tác thi đua, khen thưởng; tuyên truyền và biểu dương các tấm gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 3 năm qua, Đảng ủy Khối đã có nhiều hình thức khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với khen thưởng các tổ chức đảng và đảng viên năm 2016, 2017 và 2018 theo quy định, Đảng ủy Khối đã biểu dương, khen thưởng 125 bí thư chi bộ tiêu biểu vào dịp Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2017); biểu dương, khen thưởng 13 đảng bộ cơ sở tiêu biểu, điển hình ở các cơ quan Trung ương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; biểu dương các đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ Khối nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 - 07/11/2018); xuất bản cuốn sách “Tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2007 - 2017” và “Tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2013 - 2018”.

Những tấm gương tiêu biểu do Đảng ủy Khối biểu dương, khen thưởng được các các cơ quan truyền thông, báo chí và các cấp ủy đảng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sự lan tỏa, lấy cái tốt đẹp để dẹp cái xấu, định hướng sự hướng thiện, cổ vũ và động viên rất lớn đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối để thi đua hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị và tạo sự chuyển biến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối.

Thứ tư, Đảng ủy Khối coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, rút kinh nghiệm và tổng kết thực tiễn trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nắm tình hình được Đảng ủy Khối và các cấp ủy tiến hành thường xuyên theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã tiến hành hàng ngàn cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Qua kiểm tra có đánh giá, rút kinh nghiệm, trao đổi, hướng dẫn cụ thể. Kết hợp giữa phê bình, giữ nghiêm kỷ cương nền nếp và chia sẻ, giúp đỡ cơ sở để giải quyết khó khăn, vướng mắc, lúng túng trong triển khai thực hiện và những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại mỗi cơ quan, đơn vị.

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các cơ quan Trung ương. Thể hiện ở nền nếp và kỷ cương sinh hoạt đảng (cấp ủy và chi bộ); chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; việc góp ý, đấu tranh tự phê bình và phê bình… Đã có nhiều cơ quan chuyển biến quan trọng trong công tác phục vụ nhân dân; biểu hiện rõ nhất là trong công tác cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; trong tham mưu chính sách cho Đảng và Nhà nước ngày càng đáp ứng với thực tiễn cuộc sống, phù hợp lòng dân.

Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối vẫn còn một số hạn chế nhất định. Đó là, việc triển khai xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân còn lúng túng; nội dung làm theo còn chung chung, chưa cụ thể; công tác tuyên truyền những tấm gương tập thể và cá nhân điển hình chưa tạo được sự lan tỏa sâu rộng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác chưa trở thành công việc hàng ngày, chưa thấm đẫm vào tư tưởng, tình cảm của một bộ phận đảng viên.

Ảnh: Các tập thể, cá nhân thuộc Đảng bộ Khối nhận Bằng khen "Có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018"

Thời gian tới Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tập trung làm tốt những việc sau đây:

Một là, với vai trò, vị trí quan trọng của Đảng bộ bao gồm các cơ quan đầu não, tham mưu chiến lược, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương - bộ não của cơ quan lãnh đạo đất nước. Do đó, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc phải thực hiện thật tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý đảng viên về chính trị, tư tưởng và đạo đức, trong đó công việc cụ thể, thiết thực nhất là triển khai thực hiện thật tốt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị.

Hai là, Nhằm thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 129 năm Ngày sinh của Bác Hồ và kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019), Đảng ủy Khối phối hợp với Tạp chí Cộng sản và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức tổ chức Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” (dự kiến ngày 20/8/2019) gắn với thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị để từng cán bộ, đảng viên và người lao động ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương xây dựng việc làm cụ thể, phù hợp để làm theo Bác. Hội thảo làm rõ về quan hệ giữa “nói” và “làm”; giữa “nói đi đôi với làm”; phê phán “nói nhiều, làm ít”, “nói mà không làm”… làm cơ sở để mỗi cấp ủy và cá nhân cán bộ, đảng viên kiểm điểm lại việc đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương.

Ba là, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị thông qua các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của cấp ủy và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh tư tưởng; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mỗi cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị không những phải thật sự là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác mà còn phải thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên hàng ngày, đạt hiệu quả thiết thực./.

Th.S Vũ Đức Nam

Ủy viên Ban Thường vụ,

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương


Các bài viết khác

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21
3 ngày trước

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ  mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
4 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
10 ngày trước

Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ

Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ
11 ngày trước

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (12 ngày trước)

• Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (21 ngày trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí (23 ngày trước)

• Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (26 ngày trước)

• Kết quả bước đầu trong công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ hai (2 tháng trước)