Những kết quả nổi bật của công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

08/02/2021 | 7443

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là nội dung quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, năm 2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đồng bộ, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo và xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối năm 2020, trong đó chú trọng và tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp dưới, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và giải pháp khắc phục của tổ chức đảng trực thuộc.

Quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối là tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, phổ biến, giám sát việc thực hiện các văn bản của Trung ương và Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Trọng tâm là việc triển khai, quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời, chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo các quy định của Đảng, nhất là tố cáo liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức đại hội, nhân sự cấp ủy khóa mới và đại biểu tham dự đại hội đảng bộ các cấp.

Trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát sau đại hội đảng bộ các cấp là việc xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2021. Chỉ đạo kiện toàn ủy ban kiểm tra, bố trí cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở các đảng ủy trực thuộc.

Kết quả, trong năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã giám sát chuyên đề 03 đảng ủy trực thuộc, giám sát thường xuyên 100% đảng bộ trực thuộc, trực tiếp đối với 02 đảng bộ; thi hành kỷ luật 02 đảng viên thuộc thẩm quyền. Các đảng ủy trực thuộc đã kiểm tra 482 tổ chức đảng cấp dưới, trong đó: 33 đảng ủy cơ sở và giao quyền cấp trên cơ sở, 26 đảng ủy bộ phận, 423 chi bộ; kiểm tra 4377 đảng viên, trong đó: đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cấp trên cơ sở kiểm tra 184 đảng viên, đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cơ sở và giao quyền cấp trên cơ sở kiểm tra 122 đảng viên; chi bộ kiểm tra 3684 đảng viên; các cơ quan tham mưu của cấp ủy kiểm tra 21 đảng viên; đảng ủy bộ phận kiểm tra 366 đảng viên; đảng viên được kiểm tra là cấp ủy viên các cấp 197 đảng viên.

Các đảng ủy trực thuộc giám sát chuyên đề 411 tổ chức đảng trong đó: đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cấp trên cơ sở giám sát 48 tổ chức đảng, đảng ủy cơ sở và giao quyền cấp trên cơ sở giám sát 247 tổ chức đảng, đảng ủy bộ phận giám sát 99 tổ chức đảng; các cơ quan tham mưu của cấp ủy cơ sở giám sát 17 tổ chức đảng. Giám sát 3008 đảng viên, trong đó: đảng ủy cấp trên cơ sở giám sát 162 đảng viên, đảng ủy cơ sở và giao quyền cấp trên cơ sở giám sát 344 đảng viên; đảng ủy bộ phận giám sát 215 đảng viên; chi bộ giám sát 2185 đảng viên; các cơ quan tham mưu của cấp ủy cơ sở giám sát 102 đảng viên; đảng viên được giám sát là cấp ủy viên các cấp 177 đảng viên.

 Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã tiến hành kiểm tra 311 tổ chức đảng, giám sát 303 tổ chức đảng, 766 đảng viên; tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 05 đảng viên (trong đó có 01 cấp ủy viên); thi hành kỷ luật 01 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 02 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 17 đảng viên, qua kiểm tra, kết luận đảng viên có vi phạm 04 đảng viên, đến mức phải thi hành kỷ luật 04 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 04 đảng viên.

Ngoài ra, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 1588 tổ chức đảng cấp dưới, trong đó: Ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên cơ sở kiểm tra 201 tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và giao quyền cấp trên cơ sở kiểm tra 1387 tổ chức đảng.

 Năm 2020, thi hành kỷ luật 121 đảng viên, trong đó khiển trách 95 đảng viên, cảnh cáo 13 đảng viên, cách chức 01 đảng viên, khai trừ 03 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt 09 trường hợp. Việc thi hành kỷ luật đảng đối với đảng viên và tổ chức đảng đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền.

Việc giải quyết tố cáo, khiếu nại được Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc đặc biệt quan tâm, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, nổi cộm, kéo dài.

Qua kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng, đảng viên đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, không để khuyết điểm phát sinh thành vi phạm, đồng thời, xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Đặc biệt, sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát, bên cạnh việc triển khai, thực hiện nghiêm túc yêu cầu của đoàn kiểm tra, giám sát thì hầu hết cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động chỉ đạo tự rà soát, tự kiểm tra, giám sát một cách tổng thể ở cơ quan, đơn vị mình, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Nhờ đó, kỷ luật của Đảng, kỷ cương hành chính của Nhà nước được tăng cường, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thúc đẩy thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đóng góp quan trọng vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ uỷ ban kiểm tra các cấp, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã tham mưu quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tham mưu Ban Thường vụ chuẩn y ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc với 396 đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra. Công tác thi đua - khen thưởng được quan tâm triển khai. Tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã trao tặng Bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng” cho 14 tập thể và 26 cá nhân. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng Bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016-2021”; Cơ quan Đảng ủy Khối được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, cá nhân đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen “Có nhiều thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020”.

Trong năm 2021, để thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1- Tập trung kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai, nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối. Kiểm tra, giám sát việc xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và năm 2021 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; việc xây dựng các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát.

2- Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng của Trung ương và Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng.

3- Tiếp tục kiện toàn bộ máy của ủy ban kiểm tra các cấp, trong đó có Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; phối hợp trong việc đề xuất kiện toàn ủy ban kiểm tra, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra chuyên trách ở các đảng ủy trực thuộc.

4-  Chỉ đạo ủy ban kiểm tra tham mưu cấp ủy thực hiện và trực tiếp thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, trong đó chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát cấp ủy viên cùng cấp.

5- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp./.

   ThS. Nguyễn Thành Nam

                                                                  Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

 


Các bài viết khác

Kỳ họp lần thứ chín Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Kỳ họp lần thứ chín Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025
10 ngày trước

Bế mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022

Bế mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022
24 ngày trước

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022
26 ngày trước

Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I; triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022

Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I; triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022
27 ngày trước

• Chủ động, trách nhiệm tham mưu, phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh (1 tháng trước)

• Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (2 tháng trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát góp phần đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 của các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ tám Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (4 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ bảy Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (4 tháng trước)

• Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022 (4 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ sáu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (4 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 (5 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ năm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (5 tháng trước)

• Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 (7 tháng trước)