Những chuyển biến tích cực trong 5 năm triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

10/09/2018 | 8443

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Việc tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trong tình hình hiện nay sẽ góp phần quan trọng trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Ảnh: Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Trước khi có Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, công tác dân vận ở các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối còn nhiều hạn chế, yếu kém. Nhận thức của một số cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và của khá nhiều cán bộ, đảng viên về công tác dân vận còn khá mơ hồ, như có ý kiến cho rằng ở cơ quan Trung ương không có “dân” nên các cấp ủy không phải làm công tác dân vận; hoặc chưa thấy rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân đối với công tác dân vận. Phương thức lãnh đạo, nội dung và biện pháp triển khai công tác dân vận còn lúng túng, bị động, nhất là ở cấp cơ sở; việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của Nghị quyết 25-NQ/TW và để khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác dân vận của Đảng bộ những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Chương trình hành động số 16-CTr/ĐUK và Kế hoạch số 74-KH/ĐUK ngày 22/01/2014 để thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW; đồng thời quyết định chọn chủ đề công tác trọng tâm năm 2014 là “Năm Dân vận - 2014” nhằm tạo ra sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ về công tác dân vận. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xác định nội dung “Năm Dân vận 2014” tập trung vào hai khâu đột phá: một là, nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành đoàn thể và của mỗi cá nhân đối với công tác dân vận; hai là, đẩy mạnh công tác dân vận của cơ quan nhà nước, trọng tâm là thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách; sửa đổi lề lối làm việc, nêu cao đạo đức công vụ, chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, trực tiếp là thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/ĐUK và Kế hoạch số 74-KH/ĐUK đã minh chứng rõ nét việc Trung ương ban hành Nghị quyết là chủ trương đúng và trúng. Với cách làm sáng tạo, quyết liệt của Đảng ủy Khối, đến nay, các cơ quan Trung ương đã thật sự có những chuyển biến tiến bộ cả trong nhận thức và hành động về công tác dân vận.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đều đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; nghị định, quy định, quyết định của Chính phủ, văn bản của Đảng ủy Khối về công tác dân vận đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động. Nhiều cấp ủy đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch công tác nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 25, Chương trình hành động số 16-CTr/ĐUK, Kế hoạch số 74-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối thành những nội dung công tác hằng năm và phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị để bảo đảm thực hiện có hiệu quả; đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác dân vận, chỉ đạo các đoàn thể tổ chức phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền giới thiệu về các tập thể và cá nhân có thành tích về công tác dân vận. Đảng ủy và ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc cũng đã xây dựng và đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm. Thường xuyên tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt, cán bộ phụ trách công tác dân vận, các đồng chí bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Các đảng ủy thường xuyên phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể làm tốt việc quản lý, giáo dục đoàn viên, hội viên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, đơn vị và ngành phát động.

Thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Quyết định số 763-QĐ/ĐUK ngày 06/12/2012 về việc ban hành “Quy chế công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Các đảng ủy trực thuộc đều nghiêm túc thực hiện, phân công một đồng chí cấp ủy phụ trách công tác dân vận (nhiều đảng ủy phân công đồng chí ủy viên ban thường vụ, hoặc phó bí thư đảng ủy phụ trách); nhiều ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cũng đã phân công một đồng chí lãnh đạo cấp phó phụ trách công tác dân vận của cơ quan nhà nước.

Các đảng ủy trực thuộc đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ tổ chức ít nhất 01 buổi sinh hoạt chuyên đề trong năm về công tác dân vận. Năm 2014, các chi bộ đưa nội dung bài báo Dân vận của Bác Hồ đăng trên Báo Sự thật số 120 (ngày 15/10/1949) và bài phát biểu tại Lễ phát động “Năm Dân vận - 2014” của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối vào sinh hoạt chuyên đề. Một số chi bộ làm rõ thêm những nội dung công tác dân vận nhằm đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Các tổ chức đảng đẩy mạnh tuyên truyền về công tác dân vận gắn với việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức tọa đàm, hội thảo, hội thi “Dân vận khéo” để các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ phụ trách công tác dân vận có thêm kỹ năng tổ chức thực hiện công tác dân vận. Bên cạnh việc giao nhiệm vụ bằng những văn bản hành chính, các biện pháp vận động, thuyết phục, nêu gương của người đứng đầu đã có ảnh hưởng quan trọng để đảng viên và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng tổ chức đoàn thể và cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Với sự chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Đảng ủy Khối, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã phối hợp chặt chẽ với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các bộ, ban đảng, cơ quan Trung ương, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, ban chấp hành các đoàn thể trong việc tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn; đẩy mạnh công tác dân vận của các cơ quan nhà nước.

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trong Đảng bộ Khối thời gian qua cũng đạt được nhiều kết quả đáng được ghi nhận.

Công tác dân vận trong nội bộ cơ quan, đơn vị được quan tâm thường xuyên: Các cấp ủy trực thuộc đã phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn các quy chế, quy định nội bộ cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng, thực hiện nghiêm túc, lịch tiếp công dân được duy trì tương đối tốt. Kết quả khảo sát tại một số đơn vị thời gian qua cho thấy nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, kéo dài được xử lý và giải quyết dứt điểm. Các cơ quan, đơn vị đã sắp xếp, bố trí bộ phận tiếp công dân chuyên trách, phân công lãnh đạo trực tiếp tham gia tiếp dân; duy trì đường dây nóng, hộp thư điện tử để tiếp nhận những phản ánh của cá nhân, tổ chức; kịp thời thông tin, đối thoại với cán bộ, đảng viên để nắm tình hình tư tưởng, góp phần hạn chế tình trạng đơn, thư tố cáo vượt cấp, nặc danh.

Lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã chú ý thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị. Công tác phối hợp giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan, ban chấp hành các đoàn thể được thực hiện nghiêm túc, định kỳ, nhất là việc phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với tổ chức công đoàn hằng năm. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức được thực hiện theo nguyên tắc khách quan, công bằng. Ý kiến của cán bộ, công chức được tôn trọng và lắng nghe hơn. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hằng năm được tổ chức theo đúng quy định và thực hiện báo cáo công khai, minh bạch về tài chính, về thực hiện quy chế dân chủ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản, các chế độ, chính sách về nâng lương, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật… Các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động được quan tâm thực hiện.

Công tác dân vận đối với ngành và ngoài cơ quan, đơn vị: 5 năm qua, các cấp ủy đảng đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định của ngành theo đúng các quy định của Nhà nước và phù hợp với các điều kiện thực tế. Nhiều cơ quan đã đề ra các biện pháp cụ thể nâng cao năng lực quản lý nhà nước, chú trọng chất lượng công tác tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách hợp lòng dân và trực tiếp giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực của ngành, cơ quan, đơn vị; Niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, các chế độ chính sách, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện các thủ tục hành chính thông qua hệ thống tự động hóa, thông tin điện tử, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Nhiều đảng ủy trực thuộc đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan đơn vị triển khai thực hiện cải cách tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.

Định kỳ, lãnh đạo các cơ quan bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương đều tổ chức các buổi tiếp công dân để nghe ý kiến của nhân dân, đặc biệt là ý kiến phản ảnh, góp ý trong công tác quản lý, điều hành và thái độ, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và những vấn đề người dân quan tâm, bức xúc. Xây dựng và thực hành phong cách công tác “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Cán bộ, công chức ở các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương thường xuyên có chương trình đi cơ sở, bám sát thực tiễn, gặp gỡ tiếp xúc với dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân theo đúng tinh thần Chỉ thị số 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Việc tăng cường công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước đã góp phần làm trong sạch bộ máy; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước và thúc đẩy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng đảng ở cơ sở.

Có thể thấy, năm năm qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25 trong hệ thống các cơ quan, đơn vị ở Trung ương thì khu vực tác động mạnh và có hiệu quả rõ nhất là cụm các cơ quan bộ, ngành tham mưu quản lý nhà nước. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối đã nhận thức rõ và đầy đủ hơn về vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Trách nhiệm và phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức có nhiều chuyển biến tiến bộ, nhất là trong công tác tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, chú trọng hơn việc lắng nghe ý kiến của nhân dân, tôn trọng dân, dân chủ, công khai với nhân dân; thái độ ứng xử trong việc tiếp, trao đổi, giải quyết công việc của dân tốt hơn. Đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, trưởng các đoàn thể đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong quản lý, điều hành và thực hiện trong công tác dân vận…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, đó là: Sự chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của một số đảng ủy trực thuộc chưa thường xuyên, liên tục. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm nêu gương trong công tác, do vậy hiệu quả thực hiện công tác dân vận còn thấp. Một số cấp ủy, tổ chức đảng còn lúng túng trong việc xác định nội dung công tác dân vận. Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể một số nơi còn vướng mắc trong việc xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với công tác dân vận, cũng như xác định nội dung công tác dân vận của tổ chức mình phải triển khai thực hiện. Nhiều cán bộ, đảng viên còn lúng túng trong việc vận dụng kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nên chất lượng tham mưu còn có mặt hạn chế.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25 ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, bước đầu rút ra một số kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác dân vận trong thời gian tới:

Một là, công tác dân vận phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của từng đảng bộ, từng cơ quan, đơn vị; lấy hiệu quả công việc, sự hài lòng của nhân dân, của cán bộ, công chức trong cơ quan làm thước đo để đánh giá hiệu quả của công tác dân vận, đánh giá cán bộ, đánh giá tổ chức trong các cơ quan Trung ương.

Hai là, tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị phải gắn liền với nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nhất là ở chi bộ. Chú trọng nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi, đạo đức công vụ và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

Ba là, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; phát huy quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong các cơ quan để nỗ lực tham mưu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận. Giám sát đảng viên là người đứng đầu về trách nhiệm đối với việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Thu Hà

 


Các bài viết khác

Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện Năm “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện Năm “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
12 ngày trước

Phát huy dân chủ trong các cơ quan Trung ương - Một số vấn đề đặt ra

Phát huy dân chủ trong các cơ quan Trung ương - Một số vấn đề đặt ra
1 tháng trước

Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - yêu cầu cấp thiết từ cuộc sống

Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - yêu cầu cấp thiết từ cuộc sống
2 tháng trước

5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
5 tháng trước

• Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 năm trước)

• Gặp mặt, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy Khối (1 năm trước)

• Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Nét nổi bật trong việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 (2 năm trước)

• Ban Dân vận Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Kiểm toán nhà nước về công tác dân vận (2 năm trước)

• Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm 'Dân vận' của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2 năm trước)

• Tọa đàm “Làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ” (2 năm trước)

• Hội nghị quán triệt Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận. (2 năm trước)