Nhiệm vụ trọng tâm của báo chí trong giai đoạn hiện nay

19/06/2018 | 1408

I. Sự ra đời của Báo Thanh Niên 93 năm trước (21-6-1925) phản ánh tầm nhìn chiến lược của Bác Hồ lúc đó, trở thành công cụ quan trọng truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng cho lớp cán bộ đầu tiên theo tư tưởng Mác xít, chuẩn bị cơ sở lý luận, chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 1930.

Suốt 88 năm qua, Đảng ta luôn luôn khẳng định báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong toàn bộ công tác tư tưởng của Đảng, nhất là trong những giai đoạn có ý nghĩa bước ngoặt của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Phan Đăng Lưu, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng,... hiện nay là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đều đề cao vai trò của báo chí, đồng thời là những nhà báo xuất sắc.   

Cần nhắc lại rằng, báo chí là công cụ đấu tranh xã hội, đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp. Báo chí cách mạng, báo chí của Đảng không chỉ là phương tiện thông tin thuần túy, càng không phải là công cụ giải trí đơn thuần, mà nó có chức năng tuyên truyền, cổ động, tập hợp và tổ chức quần chúng tiến hành cách mạng, giáo dục và hướng dẫn hành động của các tầng lớp xã hội. Trên thế giới, dù nói ra hay không nói ra, các thế lực chính trị, các tổ chức kinh tế, xã hội,... đều sử dụng báo chí như những công cụ phục vụ cho lợi ích của họ. Dù có nói nhiều đến tính khách quan, dân chủ, tự do, giải trí,... thì thực tế người ta vẫn sử dụng báo chí vào mục đích chính trị, coi đây là vũ khí lợi hại của họ.        

   Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, báo chí nước ta có nhiều đổi mới và vươn lên mạnh mẽ. Phần lớn các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, định hướng chính trị, khẳng định chức năng vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, vừa là diễn đàn của nhân dân. Báo chí đã tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; thông tin, cổ vũ phong trào hành động cách mạng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành quả của công cuộc đổi mới; tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, chống thông tin, quan điểm sai trái, chống âm mưu "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; góp phần thắt chặt tình hữu nghị, sự hợp tác nhiều mặt của đất nước ta với bạn bè quốc tế. Trong những ưu điểm, thành tích đã nêu, đội ngũ Nhà báo Việt Nam, đã có đóng góp xứng đáng được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta ghi nhận, tôn vinh.  

II. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chúng ta  tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, bài bản hơn Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, phát huy đến đỉnh cao sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

   Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo là những vấn đề cơ bản, là cơ sở để xây dựng Đảng ngang tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Về nội dung công tác xây dựng Đảng, Văn kiện Đại hội XII của Đảng có nhiều quan điểm và những giải pháp mới so với Văn kiện Đại hội XI.

 Vấn đề “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” được xác định là thành tố đầu tiên của Chủ đề Đại hội, cũng là tiêu đề của Báo cáo chính trị, đó là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. 

 Đại hội XII xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong cả nhiệm kỳ, thì hai  nhiệm vụ đầu tiên là về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đó là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu  hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới; Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

  Nhiệm vụ đặt ra trong bối cảnh khi mà hệ thống chính trị đã có nhiều đổi mới phù hợp với tình hình phát triển. Quốc hội từ lắng nghe sang thảo luận, phản biện; Nhà nước chuyên chính vô sản chuyển sang pháp quyền XHCH;  nền kinh tế chuyển mạnh sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Đất nước chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; đặc biệt đang đứng trước những đặc điểm bối cảnh từ cuộc cách mạng công nghiệp 3.0 sang 4.0 ... Đảng ta, nhân dân ta  tận dụng sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, vừa phát triển nhanh, bền vững, vừa bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ vững độc lập, tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Thời gian qua, Đảng ta đã tập trung trí tuệ, dồn sức cho công tác xây dựng Đảng. Gần đây, toàn Đảng đang tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng và đã đạt những kết quả và kinh nghiệm bước đầu quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước những tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tuy nhiên, việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn. Khi mà, các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm...

Trong khi đó còn lãnh đạo cơ quan báo chí mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu,thủ đoạn của các thế lực thù địch, một bộ phận những người làm báo có biểu hiện coi nhẹ, hạ thấp chức năng chính trị, tư tưởng, giáo dục của báo chí cách mạng; xa rời tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ. Một bộ phận người làm báo đã lệch lạc mất phương hướng, tự đánh mất vai trò cao quý của nhà báo, suy thoái cả về tư tưởng, đạo đức, lối sống, thậm chí vi phạm pháp luật tới mức nghiêm trọng.   

Từ đó cũng cho thấy công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản cần được thường xuyên quan tâm chỉ đạo, định hướng và tổ chức nhằm thúc đẩy thực hiện các nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong tình hình ấy, đòi hỏi cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng, phát huy vai trò báo chí cách mạng là ngọn cờ chính trị, tư tưởng của Đảng, lực lượng xung kích trên mặt trận này. Nhân rộng các điển hình tiên tiến, tôn vinh những giá trị văn hóa, những tấm gương liêm khiết, mẫu mực của cán bộ đảng viên, nâng cao đạo đức xã hội, đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, coi đó là nguy cơ hàng đầu và nhiệm vụ trọng tâm cấp bách hiện nay. Đó cũng là yêu cầu nhiệm vụ, thách thức mới của báo chí cách mạng cùng đội ngũ hùng hậu của mình  trong giai đoạn tiếp theo của thời kỳ đổi mới.    

  III. Trong các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) xác định, việc phát huy vai trò của báo chí được nhấn mạnh:  “Phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột xuất; chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về thông tin, báo chí, tuyên truyền”.

    Báo chí cách mạng Việt Nam đã có bài học lớn trong quán triệt tư duy phong cách và đạo đức Hồ Chí Minh về báo chí, truyền thông, mà then chốt là vận dụng sáng tạo quan điểm Mác-Lê nin trong xây dựng nền báo chí Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của cách mạng Việt Nam, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, phục vụ lợi ích của dân tộc, phù hợp đặc trưng và bối cảnh  toàn cầu.  

    Trong tình hình và bối cảnh hiện nay, khắc phục những hạn chế, yếu kém của mình, tự  đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí trong thời kỳ mới là vấn đề sống còn. Để thực hiện tốt vai trò của mình, các cơ quan báo chí cần nỗ lực kịp thời phát hiện, khắc phục những bất cập,  yếu kém.  Coi trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, cho đội ngũ cán bộ, phóng viên .

Yêu cầu từng ấn phẩm báo chí và đội ngũ những người làm báo cần luôn coi trọng bám sát nhiệm vụ công tác tư tưởng; tích cực tuyên truyền, cổ vũ những thành tựu của công cuộc đổi mới; phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; kịp thời phản bác thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch nhạy bén và thuyết phục.

 Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ gian nan và đầy vẻ vang đó, đội ngũ những người làm Báo cần giữ vững truyền thống gắn bó máu thịt với Đảng, đất nước và nhân dân. Phấn đấu rèn luyện theo tiêu chí của nhà báo chân chính đó là: Vững vàng về chính trị; có kiến thức rộng; có hiểu biết sâu sắc về cuộc sống, đất nước và bối cảnh quốc tế; tinh thông nghiệp vụ; có đạo đức nghề nghiệp trong sáng,… từng ngày, từng giờ xiết chặt đội ngũ tập trung cho mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng các ấn phẩm để mỗi cơ quan báo chí ngày càng phát triển theo hướng cách mạng, khoa học, hiện đại, đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới đất nước.

Lê Mậu Lâm

Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Báo Nhân Dân

 

 

f

Các bài viết khác

Quy định về thanh toán BXYT trong năm 2019

Quy định về thanh toán BXYT trong năm 2019
hôm qua

Xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân

Xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân
3 ngày trước

Xây dựng Đảng về đạo đức, nhiệm vụ hàng đầu của các tổ chức đảng, đảng viên ở các cơ quan Trung ương

Xây dựng Đảng về đạo đức, nhiệm vụ hàng đầu của các tổ chức đảng, đảng viên ở các cơ quan Trung ương
10 ngày trước

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đầu xuân Kỷ Hợi 2019

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đầu xuân Kỷ Hợi 2019
11 ngày trước

• Phát triển BHXH, BHYT: Mở rộng đối tượng gắn liền với bảo đảm quyền lợi người tham gia (11 ngày trước)

• Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng (12 ngày trước)

• Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực trạng và giải pháp (22 ngày trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thăm, tặng quà và chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo (23 ngày trước)

• Đảng ủy Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng (29 ngày trước)

• Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tham gia BHXH là hình thức tiết kiệm mới, mang tính cộng đồng và rất văn minh (1 tháng trước)

• Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 1-2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị Tổng kết đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển (1 tháng trước)

• Hội thảo về sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng (1 tháng trước)