Ngành Tuyên giáo của Đảng - 90 năm đồng hành cùng dân tộc

01/08/2020 | 138

1. Trải qua lịch sử 90 năm đấu tranh xây dựng và phát triển, hoạt động Tuyên giáo của Đảng với rất nhiều lĩnh vực đã có những tên gọi khác nhau để phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng, nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, công tác Tuyên giáo cũng luôn đi đầu và đóng góp to lớn trong toàn bộ tiến trình lãnh đạo cách mạng của Đảng, xứng đáng những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Ngày 05-6-1911, tại Bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên chiếc tàu đi Pháp, bắt đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước. Trong mỗi chuyến đi, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã tranh thủ mọi thời cơ nhằm học hỏi, nghiên cứu các học thuyết cách mạng, hòa mình vào thực tiễn đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở các nước tư bản và thuộc địa để bổ sung cho mình những kiến thức phong phú với một tầm nhìn hết sức rộng lớn và bao quát. Từ đó, Người rút ra kết luận chủ nghĩa đế quốc, thực dân là cội nguồn của mọi đau khổ cho giai cấp công nhân và nhân dân ở các nước chính quốc cũng như thuộc địa.

Năm 1920, Người đã đọc được Sơ thảo lần thứ nhất luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa, từ đó, Người vận dụng truyền bá con đường cứu nước vào Việt Nam và đi đến thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 03-02-1930. Sau Hội nghị thành lập Đảng, nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng là tuyên truyền những văn kiện của Hội nghị, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng. Xuất phát từ yêu cầu đó, Đảng đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng.

Vào ngày 01-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 01-8”. Tài liệu này khi vừa phát hành đã tạo dấu ấn lớn trong xã hội đương thời và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng Công - Nông nước ta đứng lên đấu tranh và chống chiến tranh đế quốc, thực dân, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ ngày 1-8 đến tháng 10-1930, trong cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của nhân dân ta.

Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa VIII quyết định lấy ngày 01-8 hằng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X quyết định lấy ngày 01-8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng.

Ảnh: PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học việnChính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tham luận tại Tọa đàm “Công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới”

2. 90 năm qua, công tác tuyên giáo đã góp phần tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, tuyên truyền, cổ động và tổ chức các phong trào cách mạng của nhân dân, đưa đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Có thể khái quát những thành tựu nổi bật mà ngành Tuyên giáo đạt được trong suốt thời gian như sau:

Một là, ngành Tuyên giáo đã làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng.

Trung thành tuyết đối với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ngành Tuyên giáo đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, đồng thời bổ sung, phát triển, làm giàu lý luận cách mạng phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của Việt Nam; coi trọng việc giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Qua đó, giữ vững niềm tin cách mạng của Nhân dân đối với Đảng, bồi đắp chủ nghĩa yêu nước, tinh thần công sản, đem hết sức mình tiếp tục phấn đấu thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa cao đẹp mà Đảng đã lựa chọn.

 Cùng với đó, công tác giáo dục truyền thống cách mạng của đất nước đã được ngành Tuyên giáo thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, nhiều các hoạt động tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức khác nhau phù hợp được tổ chức nhân các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc. Công tác nghiên cứu và biên soạn lịch sử Đảng được ngành Tuyên giáo bảo đảm chất lượng, đầy đủ thông tin, sự kiện. Các cuốn lịch sử được nghiên cứu, biên soạn, xuất bản đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, thống nhất với lịch sử Đảng và lịch sử dân tộc. Qua đó, khơi dậy niềm tin, tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng, bất khuất của các thế hệ cha ông, góp phần định hướng tư tưởng cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Hai là, công tác tuyên truyền, cổ động được ngành Tuyên giáo chú trọng, đẩy mạnh, góp phần quan trọng trong việc định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, nhân dân tiếp nhận chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các hoạt động tuyên truyền, cổ động chủ yếu tập trung tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc, nghị quyết đại hội đảng các cấp; tuyên truyền về thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp cấp; tuyên truyền Ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ngày Quốc khánh, Ngày Cách mạng Tháng Tám, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đấu nước; nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh; tuyên truyền thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãnh phí… Công tác tuyên truyền đã và đang tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trong sạch, vững mạnh.

Ba là, ngành Tuyên giáo đã làm tốt công tác văn hóa - văn nghệ, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực, thiết thực nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Cùng với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, công tác văn hóa, văn nghệ được ngành Tuyên giáo các cấp triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần từng bước đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bám sát định hướng chính trị của Đảng, các sự kiện kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, các hoạt động văn hóa được tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân các dân tộc. Các cơ quan báo chí đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình, báo thường kỳ, báo điện tử, báo dành cho các đối tượng, nhất là đồng bào vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó góp phần giới thiệu, quảng bá nét đẹp, giá trị văn hóa truyền thống dân tộc với thế giới. Hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, lễ hội được quan tâm chú trọng, đảm bảo theo đúng quy định, không có tình trạng mê tín dị đoan, lợi dụng để tổ chức các hoạt động đánh bạc, cá độ, an ninh trật tự được giữ vững. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, lồng ghép với các phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Bốn là, ngành Tuyên giáo đã làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong việc tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về đạo đức.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo. Đại hội lần thứ VII, Đảng ta đã khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng và kim chỉ nam cho hành động”[1]. Do đó, ngành Tuyên giáo đã tích cực tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Như vậy, nhìn lại quá trình tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh, có thể khẳng định rằng, ngành Tuyên giáo đã luôn luôn tìm tòi, sáng tạo, định hướng, khích lệ những cách làm tốt, phát hiện những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, từ đó góp phần xây dựng xã hội mới.

Năm là, ngành Tuyên giáo đã đấu tranh, ngăn chặn, bác bỏ kịp thời những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Việc đấu tranh, ngăn chặn, phản bác kịp thời những luận điệu xuyên tạc,  phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bởi đây chính là nền tảng tư tưởng của Đảng, là kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng. Do đó, nhận được tầm quan trọng này, ngành Tuyên giáo đã tích cực triển khai nhiều hoạt động, nội dung, phương thức phản bác lại những luận điệu của các thế lực thù địch, bảo vệ tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, như: tổ chức các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, tổ chức hội thảo khoa học; viết bài phản bác, phê phán trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tổ chức các đợt tuyên truyền miệng; tham mưu phát động và tổ chức triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhiều hoạt động khác để làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực phản động, khẳng định giá trị trường tồn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

3. Nhìn lại hành trình 90 năm đồng hành cùng dân tộc của ngành Tuyên giáo, chúng ta có thể thấy, truyền thống vẻ vang của Ngành luôn được giữ vững và không ngừng phát huy. Đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo nỗ lực không ngừng, ngày càng trưởng thành, phát triển cả về số lượng và chất lượng, luôn thể hiện rõ tính chủ động, sáng tạo, sâu sát thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong thời gian tới, để hoàn thành tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của ngành, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng, ngành Tuyên giáo cần đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và phương thức hoạt động trong bối cảnh mới, khắc phục cách làm truyền thống, tuyên truyền một chiều, lấy cơ sở lý luận và thực tiễn để tăng tính thuyết phục của công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác nghiên cứu dư luận xã hội. Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại. Tích cực tham gia vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Chủ động đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Kiên quyết tấn công làm thất bại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

PGS, TS Hoàng Phúc Lâm

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh


[1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.629.

 

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9/2020
2 ngày trước

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2020

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2020
3 ngày trước

Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III/2020

Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III/2020
11 ngày trước

Vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản hiện  nay

Vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản hiện nay
15 ngày trước

• Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2020 (1 tháng trước)

• Hôi nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 8 năm 2020 (1 tháng trước)

• Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thẩm định cuốn sách:Lịch sử Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 1945-2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7/2020 (2 tháng trước)

• Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo (2 tháng trước)

• Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2020 (3 tháng trước)

• Công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (3 tháng trước)

• Thẩm định cuốn sách Lịch sử Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương 1951 - 2020 (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2020 (4 tháng trước)