Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

03/07/2018 | 2265

Chiều 2-7-2018, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 đến 71 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ; thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và lãnh đạo, chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy.

Trong 6 tháng vừa qua, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), trong đó đã hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân ban thường vụ, ban cán sự đảng, đảng đoàn năm 2017 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với những kết quả tích cực.

Đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm. Hiện nay đang triển khai rộng rãi trong toàn hệ thống chính trị, Ban Tổ chức Trung ương chủ động sắp xếp tinh gọn bộ máy; ở các địa phương đã có 54/63 ban tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cấp ủy ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW. Tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ ở các địa phương, đơn vị; tham mưu tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan và đoàn thể theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Kết luận số 04-KL/BTCTW Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Các ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy đã chủ động bám sát 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện năm 2018 tại Kết luận số 04-KL/BTCTW, tham mưu cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Tập trung tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hoàn thành Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.Toàn Ngành đã phát huy trí tuệ tập thể, vận dụng cơ sở lý luận, thực tiễn từng bước hoàn thiện Dự thảo Đề án. Tổ chức 30 hội thảo, hội nghị xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các địa phương, đơn vị. Tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập Đề án đã báo cáo giải trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” với sự thống nhất cao. Ngày 19-5-2018, đồng chí Tổng Bí thư đã ký ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; việc tự kiểm tra, rà soát một số khâu trong công tác cán bộ. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức gưong mẫu, trong sáng, tinh thông. Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 148-KH/BTCTW ngày 18-5-2018 về kiểm tra chuyên ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 tại 15 địa phương, đơn vị và hoàn thành công tác kiểm tra trong Quý III/2018.

Về thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, toàn Ngành triển khai rà soát thông tin, dữ liệu liên quan để xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Cơ quan tổ chức cấp uỷ các cấp đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan thực hiện việc chỉ định, giới thiệu bầu, bổ nhiệm, điều động, cán bộ theo phân cấp quản lý bảo đảm kịp thời, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Tham mưu cấp ủy báo cáo về tình hình cán bộ diện ban thường vụ cấp ủy, diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. 

Tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy định của ban thường vụ cấp ủy các cấp về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; về tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý. Tham mưu cấp uỷ các cấp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ phục vụ công tác rà soát, thẩm định và phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo phân cấp tại Quy định 105-QĐ/TW đối với cán bộ diện cấp ủy trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và diện Trung ương quản lý nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026; trong đó, Ban Tổ chức Trung ương đã phê duyệt quy hoạch đối với 92/134 địa phương, đơn vị.

Các địa phương, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền chi tiết, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế công tác xây dựng đảng ở địa phương, đơn vị, bám sát tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XII). Đồng thời, tích cực hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III – năm 2018. Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức một số lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác tổ chức xây dựng đảng cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và một số địa phương.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, toàn Ngành tập trung triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: 

1. Thực hiện hiệu quả các đề án về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng theo chương trình toàn khóa của cấp ủy các cấp. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; nhất là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Từ nay đến hết năm 2018, Ban Tổ chức Trung ương phải hoàn thành 22 đề án, nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thưTăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Quyết liệt triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch số 07-KH/TW phải hoàn thành trong năm 2018 và những nội dung triển khai từ năm 2018. Tham mưu tổ chức quán triệt; xây dựng đề án triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

2. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng đảng; tập trung hoàn thành các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trong năm 2018. Tập trung xây dựng và hoàn thành việc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; mối quan hệ công tác của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, cấp ủy cấp huyện (địa phương); Quy định về việc Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ của toàn hệ thống chính trị. Hoàn thành sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về tinh giản biên chế; làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân người đứng đầu trong việc thực hiện Nghị quyết.Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; đồng thời triển khai tổng kết, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021. Nghiên cứu tham mưu các giải pháp để tăng cường kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh chống chạy chức, chạy quyền và các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ; quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; Chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng Quy định về việc khảo sát nhân sự phục vụ cho việc đánh giá cán bộ; hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ. Thực hiện nhất quán việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương.

3. Xây dựng tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sáng, gương mẫu, có năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Hoàn thiện báo cáo về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2016; đề xuất biên chế năm 2017 và định hướng biên chế đến năm 2021. Kiên trì thực hiện mục tiêu phấn đấu toàn Ngành mỗi năm thực hiện tinh giản 4% đến 5% biên chế để đến năm 2021 giảm 15% đến 20%. Tiếp tục kiện toàn, bổ sung cán bộ có chất lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng “trong sáng, gương mẫu, tinh thông”, để chủ động thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ và công tác chính sách cán bộ đối với cán bộ, công chức các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng đảng và tự kiểm tra về công tác cán bộ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định thi hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ, công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên, việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng.

5. Coi trọng công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để bổ sung lý luận về công tác tổ chức xây dựng đảng; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động về tổ chức xây dựng đảng. Thực hiện nền nếp, hiệu quả hệ thống giao ban truyền hình trực tuyến, kịp thời chia sẻ những mô hình mới, cách làm hay để các địa phương, đơn vị học tập lẫn nhau. Khẩn trương rà soát hệ thống các văn bản chồng chéo, trùng lắp, không còn phù hợp của Đảng, Nhà nước để sửa đổi, bổ sung, tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương triển khai, thực hiện.

Tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác xây dựng đảng cho các phóng viên, biên tập viên các báo Đảng địa phương. Tích cực triển khai có kết quả Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III - năm 2018. Động viên, khuyến khích các phóng viên, biên tập viên, cán bộ, đảng viên trong việc viết, sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng  nhằm tạo sự lan tỏa, sự đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội và trong nhân dân về công tác tổ chức xây dựng đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương những kết quả đạt được của toàn Ngành trong 6 tháng vừa qua. Theo đồng chí Phạm Minh Chính, trong 6 tháng cuối năm 2018, nhiệm vụ của toàn Ngành còn hết sức nặng nề, lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy các cấp cần bám sát vào Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, nghị quyết đại hội đảng các cấp và căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành.

Tích cực, chủ động thực hiện các nghị quyết từ đầu nhiệm kỳ, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII. Chuẩn bị tham mưu tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nhất là tổ chức đảng ở xã, phường, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Sắp xếp bộ máy tinh gọn gắn với cơ cấu đội ngủ cán bộ, công chức, viên chức một cách hợp lý; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Đẩy mạnh công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ các cấp. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sáng, gương mẫu, tinh thông. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng. Tập trung tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng đảng, nhất là gương người tốt, việc tốt theo phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, góp phần triển khai có hiệu quả Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III - năm 2018.

Mai Anh


Các bài viết khác

Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai Quy định 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền

Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai Quy định 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền
5 ngày trước

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: Tập trung triển khai 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: Tập trung triển khai 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
5 tháng trước

Công tác rà soát, sàng lạc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Công tác rà soát, sàng lạc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
5 tháng trước

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6-2019

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6-2019
6 tháng trước

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4 - 2019 (8 tháng trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3-2019 (9 tháng trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đầu xuân Kỷ Hợi 2019 (9 tháng trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tháng 1 - 2019 (11 tháng trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 12-2018 (1 năm trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 và phần mềm bảo mật đường truyền BMVPN (1 năm trước)

• Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 11-2018 (1 năm trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018 (1 năm trước)

• Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)