Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

14/01/2022 | 2907

Sáng 13-1, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, trực tuyến tại 65 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị.

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Kết quả nổi bật

Báo cáo kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, năm 2021, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, trách nhiệm, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng vừa chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đ/c Mai Văn Chính phát biểu tại Hội nghị.

Toàn Ngành đã tập trung tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc và tham mưu công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, nhân sự bầu cử Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp; kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026 đảm bảo thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan.

Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; trong đó, đã hoàn thành cơ bản các đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2021.

Tham mưu Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30-7-2021 về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28-9-2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với mức độ cao hơn, yêu cầu nghiêm khắc hơn, trong đó Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) thể hiện quyết tâm chính trị cao nhằm góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng.

Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt nhiều kết quả quan trọng. Kết quả tinh giản biên chế của toàn hệ thống chính trị đã đạt và vượt mục tiêu đề ra, khắc phục được tình trạng tăng biên chế trong nhiều nhiệm kỳ.

Một số nội dung mới, khó trong công tác cán bộ đã được toàn Ngành nỗ lực tham mưu, hoàn thành như: Quy định về công tác quy hoạch cán bộ; Kết luận về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Khen thưởng cống hiến; Rà soát chức danh tương đương…, qua đó góp phần từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ.

Toàn Ngành đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về tổ chức xây dựng Đảng, chú trọng khảo sát thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm, nhất là từ những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Kế hoạch số 04-KH/BTCTW ngày 22-3-2021 thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021. Tích cực triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021 với số lượng tác phẩm nhiều nhất trong 6 mùa Giải.

Phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc có sự đổi mới, khoa học, sáng tạo; việc triển khai nhiệm vụ ngày càng chuyên nghiệp, thiết thực, hiệu quả hơn. Trong công tác tham mưu luôn chủ động, quyết liệt, khẩn trương, nêu gương, trách nhiệm, cầu thị, lắng nghe, tạo được sức lan toả trong toàn Ngành.

Các nhiệm vụ trọng tâm

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng, tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện 19 đề án về tổ chức xây dựng Đảng trong Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022; trong đó, có 2 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương; 10 đề án trình Bộ Chính trị và 7 đề án trình Ban Bí thư. Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của toàn Ngành để hoàn thiện mức cao nhất các Đề án trình Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6 (khoá XIII).

2. Tiếp tục tham mưu, triển khai, thực hiện tốt các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ: Triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 theo Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung theo Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị. Tham mưu sơ kết, tổng kết, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản của Đảng liên quan đến công tác cán bộ. Triển khai nghiên cứu, xây dựng một số cơ chế, chính sách về công tác cán bộ. Kịp thời tham mưu bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử bảo đảm tiêu chuẩn, quy trình, quy định của Đảng. Triển khai các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp trong quy hoạch và theo tiêu chuẩn chức danh.

3. Tiếp tục tham mưu đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tổng kết việc thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021; đề xuất biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. Sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện một số mô hình thí điểm và nhân rộng những mô hình mới có hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW. Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

4. Kiên quyết, kiên trì tham mưu thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận 21-KL/TW ngày 25-10-2021 tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Triển khai thực hiện đồng bộ 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nêu tại Kế hoạch số 03-KH/TW thực hiện Kết luận 21-KL/TW; trong đó, toàn Ngành tập trung tham mưu thực hiện 7 nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch của Bộ Chính trị.

5. Tiếp tục tham mưu hoàn thiện các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ. Tăng cường công tác bảo vệ cương lĩnh, đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp uỷ cơ sở; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

6. Chú trọng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tăng cường khảo sát thực tế, đánh giá các mô hình thí điểm, nghiên cứu nhân rộng những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả ở các cấp. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng gắn với tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022 ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

7. Tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. Hướng dẫn, kiểm tra ban tổ chức cấp ủy các cấp trong việc thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25-2-2019 của Bộ Chính trị. Hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch khảo sát của các ban chỉ đạo xây dựng đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, góp phần củng cố cơ sở thực tiễn, nâng cao chất lượng xây dựng đề án.  

8. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố về tổ chức bộ máy cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Tăng cường phối hợp công tác trong và ngoài Ngành, bảo đảm nền nếp, chặt chẽ, hiệu quả; phấn đấu xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (ảnh trên) ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 của các cấp ủy, tổ chức đảng trong cả nước. Bước sang năm 2022, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cùng quan tâm, phối hợp chỉ đạo tiếp tục tạo sự chuyển biến trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. 

Đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh yêu cầu đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; đẩy mạnh xây dựng Đảng về tổ chức; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; tăng cường xây dựng Đảng về cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. 

Nhấn mạnh các nội dung trên có mối quan hệ mật thiết, đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng muốn làm tròn trách nhiệm phải nghiên cứu, tham mưu có hiệu quả, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức xây dựng Đảng với 3 đột phá: Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức, cán bộ; phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đôi mới sáng tạo; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, lãng phí; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Đây là những công việc mà để đạt được kết quả thực chất phải có sự nỗ lực rất lớn, kiên trì và mỗi bước đi phải chắc chắn để có thể đạt được kết quả bền vững - đồng chí Trương Thị Mai lưu ý.

Tạo sự đồng bộ, đổi mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

Tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) Trung ương đã xem xét kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và ban hành Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW để thực hiện Kết luận số 21-KL/TW. Lưu ý đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 03-KH/TW là một trong những trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 03-KH/TW.

Trong đó, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng kế hoạch thực hiện, bổ sung vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng gắn với tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng, cơ quan nhà nước theo quy định; giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính chiến đấu trong sinh hoạt cấp ủy, thường vụ cấp ủy và tổ chức đảng; kịp thời sơ kết, tổng kết, rà soát sửa đổi văn bản liên quan đến công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường hoạt động của uy ban kiểm tra các cấp, chú trọng tự kiểm tra, tự giám sát; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm; rà soát, hoàn thiện pháp luật, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương của Đảng bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, đồng chí Trương Thị Mai cho biết năm 2022, Ban Tổ chức Trung ương sẽ phối hợp, tham mưu trình hai đề án quan trọng tại Hội nghị Trung ương 5 và Trung ương 6, đó là vấn đề xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Cả hai vấn đề này đều đòi hỏi phải nghiên cứu sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, những kết luận mới của Trung ương sẽ là cơ sở để tiếp tục chỉ đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cơ sở đảng, chất lượng của đảng viên; năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Đồng thời, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tiếp tục xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng về công tác tổ chức xây dựng Đảng như: luân chuyển cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; phân cấp quản lý, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và một số mô hình thí điểm; lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng; một số cơ chế, chính sách như thí điểm một số chủ trương: người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để bầu cử, bổ nhiệm làm cấp phó; bí thư cấp ủy giới thiệu ủy viên thường vụ để bầu; giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch; miễn nhiệm cấp trưởng cấp dưới trực tiếp; tổng kết thí điểm thi tuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng… nhằm tiếp tục tạo sự đồng bộ, đổi mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đặc biệt, Bộ Chính trị lần đầu tiên sẽ xem xét, quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và quy định về quản lý biên chế.

Để thực hiện nhiệm vụ tham mưu về vấn đề này, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết hai năm qua, trên cơ sở các nghị quyết quan trọng của Đảng có liên quan, Ban Tổ chức Trung ương đã nghiên cứu, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp; xây dựng vị trí việc làm làm cơ sở để đề xuất số lượng biên chế phù hợp với từng đơn vị trong hệ thống chính trị. Sau khi quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị, Bộ Chính trị sẽ ban hành quy chế quản lý biên chế để tăng cường phân cấp quản lý biên chế gắn với nêu cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong việc bổ nhiệm, tuyển dụng 

Đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ, đối với việc thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 26-4-2019 của Ban Bí thư về tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ, thời hạn kết thúc là 31-12-2019; việc thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư về về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức thời hạn kết thúc là 31-12-2020, đến nay Ban Bí thư đã cho ý kiến, qua rà soát đến tháng 12-2021 đã hoàn thành 90,3%, hiện còn tồn đọng 3.772 trường hợp theo Kết luận số 48-KL/TW; 8.318 trường hợp theo Kết luận số 71-KL/TW.

Một số ít địa phương, đơn vị chưa làm tốt công tác rà soát, cá biệt có đơn vị chưa triển khai, Ban Bí thư sẽ ban hành Kết luận kết thúc việc rà soát theo theo 2 kết luận này và cho phép tiếp tục giải quyết đến 30-6-2022 là thời hạn cuối cùng. Đồng chí đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương tiếp tục khẩn trương rà soát, xử lý và sau thời điểm này tất cả trường hợp vi phạm trong việc bổ nhiệm, tuyển dụng sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Ban Tổ chức Trung ương sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận của Đảng đối với vấn đề này.

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đóng vai trò quan trọng, không chỉ yêu cầu cao về phẩm chất, năng lực, có uy tín mà còn phải nắm thật vững đường lối, chủ trương, quy định, quy chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý thức tự giác rèn luyện đạo đức, gương mẫu, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng trong tham mưu từng khâu của công tác cán bộ, không để lọt người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; triển khai có hiệu quả chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu phải thường xuyên kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ của Đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra vi phạm nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật trong cơ quan, đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, đảm bảo sự tin tưởng của Đảng và Nhân dân đối với công tác tổ chức cán bộ.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương công bố tặng Cờ thi đua Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cho 6 tập thể; Bằng khen của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho 26 tập thể và 69 cá nhân.

 

 


Các bài viết khác

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị
hôm qua

Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
2 tháng trước

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
3 tháng trước

• Nhìn lại 15 năm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5 tháng trước)

• Sơ kết việc thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ (7 tháng trước)

• Công tác quản lý đảng viên và những vấn đề cần quan tâm (8 tháng trước)

• Triển khai thực hiện Quy định số 34-QĐ/TW của Ban Bí thư, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh (9 tháng trước)

• Tập trung củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở và chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (10 tháng trước)

• Một số nội dung chính trong quy trình chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11 tháng trước)

• Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác xây dựng đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 (1 năm trước)

• Tăng cường công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Một số kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 năm trước)