Nét nổi bật trong việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

13/03/2020 | 2560

Trong những năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức quán triệt, triển khai nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Chính phủ về công tác dân vận, đặc biệt là Nghị quyết số 25-NQ/TW, khóa XI “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Với việc đi sâu, đi sát cơ sở, Đảng ủy Khối đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc triển khai nhiều nội dung công tác dân vận, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối xác định tập trung vào các khâu đột phá: Nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành đoàn thể và của mỗi cá nhân đối với công tác dân vận; đẩy mạnh công tác dân vận của cơ quan nhà nước, trọng tâm là thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách; sửa đổi lề lối làm việc, nêu cao đạo đức công vụ, chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung quán triệt, triển khai sâu rộng các chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác dân vận: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Trung ương “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị “về việc ban hành quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị”; Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội”, các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Khối về công tác dân vận đến toàn thể cấp ủy, cán bộ chủ chốt của các đảng ủy trực thuộc.

Ảnh: Toàn cảnh Tọa đàm “Làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ” tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Các đảng ủy trực thuộc quan tâm triển khai nghiên cứu, quán triệt, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của Đảng ủy Khối về công tác dân vận, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai đến cấp chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động;… Xuất phát từ chủ trương đúng và trúng, có cách làm sáng tạo, quyết liệt, các cơ quan Trung ương đã thật sự có những chuyển biến rõ rệt cả trong nhận thức và hành động. Nhận thức của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và ban chấp hành các đoàn thể về vị trí, vai trò của công tác dân vận đã có những chuyển biến tích cực, đúng đắn và đầy đủ hơn. Về cơ bản, mỗi người đã hiểu, cần phải làm dân vận ngay từ chính bản thân mình và mỗi cơ quan, đơn vị, từ đó tạo chuyển biến trong tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; trong thái độ ứng xử, trao đổi, giải quyết công việc. Nhiều cấp ủy đã phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị rà soát thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà cho người dân; chú trọng công tác tiếp công dân; rà soát, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản, hướng dẫn, quy định, quy chế, chính sách, các quy định trong nội bộ cơ quan. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, cơ bản không tồn đọng, xử lý dứt điểm một số vụ việc, kịp thời thông tin tới cán bộ, đảng viên, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, hạn chế tình trạng đơn, thư tố cáo vượt cấp, nặc danh. Các bộ, ngành chú trọng việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, thúc đẩy cải cách hành chính và nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng công tác tham mưu ban hành chủ trương, chính sách. Hầu hết các ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã phân công đồng chí lãnh đạo cấp phó phụ trách công tác dân vận... Công tác dân vận góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc chú trọng quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, thủ trưởng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đối với công tác dân vận trong Đảng bộ Khối đã góp phần triển khai có hiệu quả Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; cụ thể hóa các nội dung vào chương trình, kế hoạch hằng năm và nội dung nghị quyết đại hội Đảng các cấp để tổ chức thực hiện; thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành để góp phần củng cố và xây dựng tốt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân và lòng tin của nhân dân theo Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI.

Xác định và nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm của tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên đối với công tác dân vận,  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên Khối triển khai toàn diện các mặt công tác đoàn và phong trào thanh niên, như: Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc...; các chương trình đồng hành với thanh niên, công tác quốc tế thanh niên, công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên và đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát....

Nhìn chung, công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan Trung ương đã không ngừng đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, phương thức; tổ chức nhiều hoạt động lớn có quy mô, cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực; chủ động phối hợp để tăng cường các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động của Đoàn. Các cấp bộ Đoàn đã chủ động cụ thể hoá bằng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn và đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt; nhiều mô hình mới, cách làm hay và sáng tạo được triển khai sâu rộng, sát với đòi hỏi và yêu cầu thực tiễn, từng bước đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, tạo được sự ủng hộ và đánh giá cao của Trung ương Đoàn và toàn xã hội, đóng góp tích cực vào các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, của Đảng bộ Khối. Năm 2020, với chủ đề “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” Đoàn Thanh niên Khối cần phát huy hơn nữa, hoàn thành tốt hơn nữa để lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

Phát huy các kết quả đã đạt được, trong thời gian tới cấp ủy các cấp cần quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

Một là, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu và vai trò nêu gương của đội ngũ cấp ủy viên và đảng viên hơn nữa, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, ban chấp hành các đoàn thể đối với công tác dân vận; mỗi cán bộ, đảng viên cần phải tự mình làm dân vận. Coi trọng và quan tâm hơn nữa công tác dân vận của chi bộ, bởi chi bộ và đảng viên trong chi bộ là nơi khởi nguồn của mọi vấn đề từ tham mưu ban hành chủ trương, cơ chế, chính sách đến công tác tư tưởng, sự đồng thuận…

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW, Quyết định số 290-QĐ/TW, Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, Kết luận số 114-KL/TW, Kết luận số 120-KL/TW, Chỉ thị số 16/CT-TTg.. nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là cơ quan nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu, đảng viên, cán bộ, công chức trong Đảng bộ Khối.

Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện đúng cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” gắn với tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ, tránh việc quan liêu, tham nhũng, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân.

Bốn là, các cấp ủy thường xuyên phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn lãnh đạo cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị – xã hội đưa công tác dân vận chính quyền thành hoạt động thường xuyên, là yêu cầu bắt buộc đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong thực thi công vụ.

Năm là, đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện mô hình “Dân vận khéo” (những mô hình có hiệu quả cần được tuyên truyền, nhân rộng), văn minh công sở, đạo đức công vụ, khi uống rượu, bia thì không lái xe; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của đảng viên.

Phạm Khắc Tuấn

(Ban Dân vận Đảng ủy Khối)

 

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
8 ngày trước

Gặp mặt, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy Khối

Gặp mặt, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy Khối
17 ngày trước

Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
1 tháng trước

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019
9 tháng trước

• Ban Dân vận Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Kiểm toán nhà nước về công tác dân vận (11 tháng trước)

• Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm 'Dân vận' của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 năm trước)

• Tọa đàm “Làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ” (1 năm trước)

• Hội nghị quán triệt Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận. (1 năm trước)

• Tìm hiểu về phong cách Bác hồ khi đến cơ sở và những vấn đề đặt ra trong công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Những chuyển biến tích cực trong 5 năm triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 năm trước)

• Tọa đàm về “công tác dân vận của đảng bộ cơ quan nhà nước” (2 năm trước)

• Triển khai công tác dân vận ở đảng bộ các cơ quan nhà nước trong “Năm dân vận chính quyền 2018” (2 năm trước)

• Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp cần được đổi mới (2 năm trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 (2 năm trước)