NÂNG CAO TÍNH CHIẾN ĐẤU, TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TRONG CHI BỘ; KINH NGHIỆM TỪ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO MỘT SỐ CHI BỘ TRONG VIỆC XỦ LÝ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VI PHẠM

21/10/2015 | 627

Tham luận của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

 1. Khái quát đặc điểm tình hình của Đảng bộ                                                                                                                                                   

Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương hiện nay có 37 tổ chức đảng trực thuộc trong đó có 03 đảng bộ mà đảng uỷ được giao quyền cấp trên cơ sở, 16 đảng bộ cơ sở và 18 chi bộ; số lượng đảng viên tính đến nay là 4.779 đồng chí. Các đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ là các tổ chức đảng ở các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước thực hiện chức năng tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ trên 8 lĩnh vực, bao gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng, thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng uỷ đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ, bám sát sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt quy chế dân chủ, nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Cờ thi đua xuất sắc trong nhiệm kỳ; được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì.

2. Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường lãnh đạo việc nâng cao tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình trong chi bộ

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI v “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã chỉ rõ: “…Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống với những biểu hiện khác nhau…”, một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị là… “Sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng…” tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình trong chi bộ còn yếu. Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường tuy chưa có tổng kết, đánh giá có bao nhiêu chi bộ tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình còn yếu nhưng chắc chắn cũng có những chi bộ, đảng viên giảm sút ý chí chiến đấu, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn hạn chế. Thực tế thời gian qua cho thấy: việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng của đảng viên còn rất ít; tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình trong kiểm điểm, đánh giá phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức đảng hằng năm còn hạn chế, trong kiểm điểm cuối năm của nhiều cán bộ, đảng viên có ghi: “đôi khi còn e dè, nể nang, chưa mạnh dạn trong đấu tranh tự phê bình và phê bình…”. Trong tự phê bình, đảng viên chưa thật thà, công khai nhận trước mặt mọi người những khuyết điểm của mình để tìm cách sửa chữa vì sợ mất thể diện, mất uy tín; trong phê bình không dám nói thẳng, nói thật, nói hết những khuyết điểm của đồng chí mình nhất là trong phê bình cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp, chỉ tập trung nói về ưu điểm, còn khuyết điểm rất ít nói tới, nếu có khuyết điểm thì cũng tìm cách đổ lỗi do nguyên nhân khách quan…

          Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình của một số chi bộ và đảng viên còn yếu, nhưng tựu chung lại do một số nguyên nhân chính sau đây:

         Thứ nhất, một số chi bộ và một bộ phận đảng viên chấp hành chưa nghiêm Điều lệ Đảng, Quy định về thi hành Điều lệ Đảng; nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình chưa được coi trọng, còn bị buông lỏng; chưa thấy được tự phê bình và phê bình là một trong những quy luật phát triển của Đảng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó vì đâu mà có khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Chính vì nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về vị trí, mục đích, ý nghĩa, tác dụng của tự phê bình và phê bình nên chưa nghiêm túc và tự giác chấp hành.

        Thứ hai, một số chi bộ và đảng viên tuy nhận thức được vị trí, mục đích, ý nghĩa, tác dụng của tự phê bình và phê bình nhưng do tính chiến đấu kém, không có chính kiến, bản lĩnh, thấy tổ chức, đồng chí mình có thiếu sót, khuyết điểm, sai lầm không thẳng thắn đấu tranh, phê bình; công tác kiểm tra, giám sát nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng chưa thường xuyên, việc đấu tranh với những vi phạm còn nể nang, né tránh, ngại va chạm, không nghiêm túc.

Thứ ba, cán bộ lãnh đạo thấy cán bộ, đảng viên của mình có khuyết điểm vi phạm nhưng sợ mất thành tích của đơn vị, sợ bị mất phiếu khi bầu cử, đề bạt, bình bầu thi đua, khen thưởng nên chỉ nhắc nhở qua loa, không xử lý nghiêm túc; cán bộ, đảng viên trong tổ chức đảng, trong cơ quan, đơn vị thấy thủ trưởng hoặc đồng chí mình có thiếu sót, khuyết điểm nhưng nhận thức không đúng, sợ bị trả thù, trù dập, ảnh hưởng đến sinh mạng chính trị và quyền lợi của bản thân, nên cũng không dám đấu tranh, phê bình cấp trên và đồng chí mình.

Trên cơ sở thấy được những nguyên nhân dẫn đến tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình của một số chi bộ và đảng viên còn yếu; để nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các cấp ủy và chi bộ thực hiện đồng bộ một số nội dung sau:

         Một là, các cấp ủy, chi bộ, nhất là người đứng đầu cần gương mẫu và tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về tự phê bình và phê bình bằng nhiều hình thức cụ thể, thiết thực. Thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt và vận dụng thực hiện sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, về các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhận thức đúng về tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng và là nguyên tắc, chế độ thường xuyên trong sinh hoạt Đảng. Thấy rõ mục đích, ý nghĩa, tác dụng của tự phê bình và phê bình không phải là "bới lông tìm vết", mà là “trị bệnh cứu người”, giúp tổ chức đảng và đảng viên thấy rõ ưu điểm để phát huy, thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, sửa chữa, khắc phục để từ đó, vận dụng vào thực tế, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Khi thực hiện tự phê bình phải nghiêm túc và tự giác. Khi phê bình phải chân thành, thẳng thắn, thắm tình đồng chí trên tinh thần xây dựng, không có dụng ý xấu, không thiên tư, thiên kiến, không chen động cơ cá nhân, không có sự trả thù, trù dập...

           Hai là, nghiên cứu bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh các quy chế, quy định về chế độ công tác, lề lối làm việc của cấp ủy, của chi bộ theo hướng mở rộng và phát huy dân chủ trong thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc về chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, của chi bộ; hàng năm, chi bộ cần tiến hành phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên và công khai trước chi bộ để làm cơ sở cho việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình khi xem xét đánh giá phân loại đảng viên cuối năm. Định kỳ, 6 tháng 1 lần, bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động để nắm tâm tư, nguyện vọng, nghe và tiếp thu những ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

Ba là, các cấp ủy, chi bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về tự phê bình và phê bình; phải đảm bảo dân chủ trong tự phê bình và phê bình; khắc phục tình trạng mất dân chủ hoặc áp đặt trong tự phê bình và phê bình, phê bình mang tính chiếu lệ, hình thức. Cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên đặc biệt coi trọng và tăng cường công tác giám sát, kiểm tra cấp ủy cấp dưới, chi bộ và đảng viên trong việc chấp hành chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ để kịp thời phát huy ưu điểm, uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm và xử lý nghiêm minh nếu có vi phạm.

          Bốn là, trong kiểm điểm công tác hằng năm của cấp ủy, chi bộ đảng phải chấp hành nghiêm theo đúng Hướng dẫn của cấp trên; chú trọng tự phê bình và phê bình. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền phải gương mẫu chấp hành việc tự phê bình và phê bình trước tập thể, có sự giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên. Thực hiện nghiêm túc phương châm tự phê bình và phê bình là “trên trước, dưới sau”, “từ trong ra, từ ngoài vào”, “từ trên xuống, từ dưới lên” để phê bình và tự phê bình bảo đảm dân chủ, khách quan, trung thực, đầy đủ, và có chất lượng. Thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp thực hiện tự phê bình và phê bình phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm có chất lượng, đem lại hiệu quả thiết thực. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tăng cường tuyên truyền, nêu gương đảng viên và tổ chức đảng, quần chúng tích cực đấu tranh phê bình, gương những người dũng cảm nhận thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm để sửa chữa, khắc phục và phấn đấu vươn lên.

          Năm là, các cấp ủy, chi bộ tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấp gương đạo đức Hồ Chí Minh theo các chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

          Bằng những việc làm nêu trên, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Bộ từng bước được nâng cao đã góp phần quan trọng trong lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

         3. Kinh nghiệm từ một số chi bộ trong việc xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm

         Điều 30, Điều lệ Đảng đã chỉ rõ “Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức đảng và đảng viên chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng”. Trong Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương còn nhấn mạnh Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát thì coi như không có lãnh đạo”.

Kỷ luật của Đảng có tầm quan trọng đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, bảo đảm cho sự tồn tại, hoạt động và phát triển của Đảng. Tăng cường kỷ luật của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mọi tổ chức đảng và đảng viên để nâng cao tính đảng, tính giai cấp, giữ vững kỷ cương của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo và xây dựng Đảng. Thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên nhằm giữ vững sự đoàn kết trong Đảng, tăng cường thống nhất ý chí và hành động, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng luôn trong sạch vững mạnh. Nếu kỷ luật của Đảng không nghiêm thì chủ trương, đường lối của Đảng bị chấp hành sai lệch, tổ chức đảng lỏng lẻo, vai trò lãnh đạo bị giảm sút, tổ chức đảng sẽ suy yếu. Vì vậy những biểu hiện coi thường, xem nhẹ kỷ luật của Đảng cũng như mọi hành vi vi phạm kỷ luật, dù nhỏ cũng làm suy giảm sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng.

  Thực hiện Điều lệ Đảng, các quyết định, quy định của Trung ương và các hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, với nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa tác dụng và nội dung của công tác kiểm tra, giám sát, những năm qua công tác kiểm tra giám sát luôn được Đảng uỷ Bộ và các cấp uỷ trực thuộc quan tâm chỉ đạo; hằng năm Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đều xây dựng chương trình công tác và tổ chức thực hiện theo chương trình công tác đã đề ra. Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các cấp ủy, ủy ban kiểm tra của cấp ủy trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng tại đơn vị mình, báo cáo kết quả về Đảng ủy Bộ. Hàng năm có 100% các đảng ủy và ủy ban kiểm tra của các đảng ủy trực thuộc đều ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ, trong từng năm và tổ chức thực hiện đạt kết quả.

  Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đã kiểm tra, giám sát theo chuyên đề đối với 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong việc chấp hành Điều lệ Đảng và các chỉ thị Nghị quyết của Đảng. Thông qua các cuộc kiểm tra, giải quyết tố cáo đã phát hiện 27 đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, 11 trường hợp bỏ sinh hoạt đảng 3 lần trở lên trong năm không có lý do. Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ và cấp ủy trực thuộc thi hành kỷ luật 27 đảng viên vi phạm trong đó: khiển trách 21, cảnh cáo 04, khai trừ ra khỏi đảng 02 trường hợp, các đảng viên bị kỷ luật không có khiếu nại; xóa tên trong danh sách đảng viên 11 trường hợp do bỏ sinh hoạt đảng 3 lần trở lên trong năm không có lý do. Qua việc kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng đối với 27 trường hợp vi phạm có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, phải nắm vững và thực hiện tốt phương pháp cơ bản của công tác kiểm tra của Đảng là: dựa vào đảng viên và tổ chức đảng; phát huy tinh thần tự giác, phê bình và tự phê bình của đảng viên và tổ chức đảng; phát huy trách nhiệm xây dựng Đảng của quần chúng; đặc biệt coi trọng và làm tốt công tác thẩm tra, xác minh (thực tế cho thấy có những tổ chức đảng và đảng viên chưa tự giác nhận sai lầm, khuyết điểm của mình, còn quanh co, giấu giếm. Nếu chưa  thẩm tra, xác minh thì nhất thiết chưa kết luận); kết hợp công tác kiểm tra của Đảng với công tác thanh tra của Nhà nước, thanh tra nhân dân, công tác kiểm tra của các đoàn thể chính trị - xã hội và phối hợp với các ban, ngành có liên quan.

Thứ hai, phải thực hiện tốt quy trình một cuộc kiểm tra theo quy định, đặc biệt là khi kiểm tra dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, không được gộp hoặc bỏ bước trong quy trình kiểm tra.

Thứ ba, phải chấp hành tốt phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm theo quy định. Trong đó cấp ủy viên, hoặc ủy ban kiểm tra giúp chi bộ, cấp ủy xây dựng báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật phải kết luận rõ nội dung, mức độ, tính chất, tác hại, nguyên nhân của vi phạm; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Trước khi tổ chức cuộc họp chi bộ để nghe báo cáo kiểm điểm, biểu quyết kỷ luật; cấp ủy viên hoặc ủy ban kiểm tra cần gặp đối tượng để chỉ rõ: nội dung vi phạm (vi phạm nội dung gì? thể hiện ở văn bản nào?…), mức độ, tính chất, tác hại, nguyên nhân của vi phạm; đối chiếu với Quy định và Hướng dẫn “Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm” thì phải nhận hình thức kỷ luật nào? Trên cơ sở đó động viên đối tượng tự giác kiểm điểm, tự nhận nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật./.

Còn tiếp...

Ban Biên tập

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Một số vấn đề về cải cách thể chế hành chính và chế độ công vụ

Một số vấn đề về cải cách thể chế hành chính và chế độ công vụ
1 tháng trước

Xây dựng và phát triển văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương hiện nay

Xây dựng và phát triển văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương hiện nay
5 tháng trước

Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới

Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới
9 tháng trước

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng
1 năm trước

• Những yếu tố tác động đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay (1 năm trước)

• Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết hoạt động thực tiễn góp phần vào công tác xây dựng Đảng (1 năm trước)

• Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng (1 năm trước)

• Vai trò của công tác tư tưởng trong tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam hiện nay (1 năm trước)

• Tinh thần “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” trong tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (1 năm trước)

• Kế thừa những giá trị Cách mạng Tháng Mười Nga, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới (1 năm trước)

• Tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn với Cách mạng Việt Nam (2 năm trước)

• Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7-4-1907 - 7-4-2017) : Bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn (2 năm trước)

• Tọa đàm khoa học về “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. (2 năm trước)

• Di huấn chính trị của đồng chí Trường Chinh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua bài báo “Nhiệm vụ cần kíp của dân tộc Việt Nam” (2 năm trước)