NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA ĐẢNG ỦY VỚI BAN CÁN SỰ ĐẢNG TRONG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

23/10/2015 | 1104

Tham luận của đồng chí Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Cùng với những thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đảng bộ cơ quan cũng có nhiều biến động về tổ chức, bộ máy. Hiện nay, Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Đảng bộ cấp trên cơ sở. Tính đến ngày 30/6/2015, Đảng bộ cơ quan có 7 đảng bộ cơ sở, 3 đảng bộ bộ phận, 23 chi bộ trực thuộc, với tổng số 1.128 đảng viên. Các tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ cơ quan ở tại 3 miền Bắc, Trung, Nam tập trung chủ yếu tại trụ sở chính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê tại Hà Nội. Có 7 chi bộ ở tại khu vực miền Trung và miền Nam.

Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy cơ quan, cấp ủy của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ban cán sự đảng, lãnh đạo các đơn vị, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; thể hiện đúng vai trò là cơ quan tham mưu của Đảng, Chính phủ trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Bộ đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê, từ tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; quy hoạch phát triển, cơ chế, chính sách quản lý kinh tế chung và một số lĩnh vực cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ được phân công.

Công tác xây dựng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ trong thời gian qua đạt được nhiều tiến bộ đáng biểu dương. Công tác Đảng nói chung và sinh hoạt Đảng nói riêng tại các đảng bộ, chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực về chất lượng, nề nếp, theo đúng điều lệ Đảng. Việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng có nhiều đổi mới, sáng tạo về hình thức, chất lượng hiệu quả về nội dung. Cán bộ, đảng viên của Đảng bộ luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đã có nhận thức và chuyển biến rõ nét sau khi toàn Đảng bộ triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và kết quả 4 năm triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng đã nghiêm túc thực hiện nguyên tắc phê và tự phê bình, củng cố tổ chức Đảng, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới. Vai trò của cấp ủy trong công tác tổ chức, cán bộ ngày được khẳng định và phát huy. Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên đã đi vào nền nếp. Đảng ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị, xã hội có hiệu quả.

Đạt được kết quả nêu trên có nhiều nguyên nhân, song có nguyên nhân hết sức quan trọng đó là có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan và Ban Cán sự Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác tổ chức, cán bộ.

Tại Đại hội hôm nay, Đảng ủy cơ quan xin báo cáo về công tác phối hợp giữa Ban cán sự đảng và Đảng ủy cơ quan tại Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

1. Xác định vị trí, vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy cơ quan và Ban Cán sự đảng trong công tác chỉ đạo và phối hợp

1.1. Như các đồng chí đã biết, hiện nay trong các cơ quan cấp Bộ đều có hai tổ chức đảng là Ban Cán sự đảng và Ban Chấp hành đảng ủy cơ quan, trong đó:

- Ban Cán sự đảng là tổ chức đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thành lập, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện chức năng lãnh đạo, chỉ đạo đối với cơ quan Bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Thành viên Ban cán sự đảng cấp Bộ gồm: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và (một số đơn vị) đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

- Ban Chấp hành đảng bộ (Đảng ủy) cơ quan do Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan bầu ra và là cơ quan lãnh đạo của Đảng giữa hai kỳ đại hội.

Sự song trùng lãnh đạo của 2 tổ chức này nếu không có sự phối hợp thật sự sẽ xảy ra tính hình thức và mất dân chủ trong nội bộ cơ quan. Để xây dựng Đảng thật trong sạch vững mạnh, là đạo đức văn minh thì phải có văn hóa Đảng. Một trong nét văn hóa đó là văn hóa phối hợp. Với nhận thức về ý nghĩa quan trọng trong việc phối hợp giữa hai tổ chức này, từ nhiều nhiệm kỳ qua, tại Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công tác phối hợp đã được triển khai thực hiện tốt, song trong nhiệm kỳ 2010-2015 vừa qua, sự phối hợp đã được lên một bước, chặt chẽ, sâu sắc và hiệu quả hơn. Ban Cán sự đảng và Đảng ủy cơ quan đã xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp số 296-QC/BCSĐ-ĐUBKH ngày 20/6/2013, trong đó quy định cụ thể phạm vi, nội dung phối hợp, trách nhiệm các bên, đặc biệt nhấn mạnh nội dung phối hợp giữa Ban Cán sự đảng và Đảng ủy cơ quan trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ. Ý thức đoàn kết, tôn trọng, sự phối hợp chân thành, trách nhiệm, dân chủ, nhất quán và tình đồng chí là tư tưởng chính xuyên suốt trong trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện sự phối hợp giữa hai tổ chức Đảng tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư thời gian qua.

1.2. Phát huy vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp tổ chức thực hiện của cấp ủy đảng, lãnh đạo chuyên môn

Đối với cấp ủy Đảng: Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tại các đơn vị trong Bộ đã nghiêm túc thực hiện Quy chế phối hợp giữa cấp ủy và Lãnh đạo đơn vị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trong cấp ủy đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên. Phát huy tối đa vai trò và trách nhiệm của Bí thư đảng bộ, chi bộ với tập thể cấp ủy. Hàng năm, xây dựng kế hoạch, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt đảng bộ, chi bộ gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Nhiều đơn vị đã tổ chức các cuộc sinh hoạt mở rộng để tổ chức quán triệt, tuyên truyền phố biến các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nội dung phát triển kinh tế - xã hội cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. 

Đối với các đơn vị thuộc Bộ: Tại các cuộc họp của đơn vị hàng tháng, Lãnh đạo các đơn vị đều chỉ đạo triển khai, phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động của Bộ; tiếp thu các ý kiến đóng góp, phát huy tối đa sức mạnh tập thể trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Đồng thời, cũng luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng về những vướng mắc khó khăn trong nhiệm vụ công tác của cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác phối hợp giữa lãnh đạo đơn vị và cấp ủy trong bổ nhiệm, quy hoạch, luân chuyển, chuyển đổi vị trí việc làm đều đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch, hợp tình, hợp lý, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị có môi trường được rèn luyện, học học, mở rộng thêm kiến thức, kỹ năng, phương pháp xử lý công việc.

2. Đảng ủy cơ quan phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, phát huy vai trò hạt nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao

Ban cán sự đảng và Đảng ủy luôn tạo điều kiện, bố trí thời gian để các cấp ủy viên và lãnh đạo, đơn vị, đảng viên tham gia các Hội nghị phổ biến, tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Bộ đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Khi chủ trì triển khai cụ thể hoá đường lối, chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng thành chương trình, kế hoạch công tác, Ban Cán sự đảng đều mời Đảng uỷ cơ quan tham gia phối hợp, đề xuất, cho ý kiến để làm tốt hơn chức năng tham mưu, nghiên cứu đề xuất với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian qua, từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đến Đảng ủy cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các đơn vị và Ban Cán sự đảng, động viên, lãnh đạo cán bộ đảng viên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra. Chủ động, tích cực nắm bắt tình hình, phân tích, đánh giá và kịp thời tham mưu điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung tham mưu ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện ba đột phá chiến lược và tái cơ cấu nền kinh tế. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư và thống kê. Bộ đã chủ trì, tham mưu cho Chính phủ, trình Quốc hội thông qua nhiều bộ luật quan trọng như Luật Hợp tác xã, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Đầu tư công, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Xây dựng một số quyết sách quan trọng về đổi mới lĩnh vực đầu tư công, chuyển từ đầu tư hàng năm sang đầu tư trung hạn, góp phần khắc khục cơ bản phân bổ dàn trải, manh mún và thiếu hiệu quả...; hiện nay đang tích cực xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020 (trình Đại hội Đảng lần thứ XII); Báo cáo tầm nhìn Việt Nam đến năm 2035; các Đề án điều phối công tác vĩ mô như Đề án tái cơ cấu nền kinh tế 2013 - 2020, tổng kết 30 năm kinh tế thị trường, Đề án về cải cách thủ tục hành chính (Nghị quyết 19), Đề án đổi mới công tác thống kê...các Báo cáo, Đề án đều được chuẩn bị với nội dung chất lượng tốt, thể hiện tính đột phá, sáng tạo, tinh thần cải cách và minh bạch phục vụ kịp thời cho việc chỉ đạo điều hành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

3. Sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Đảng ủy cơ quan và Ban Cán sự đảng trong công tác cán bộ 

3.1. Xác định “cán bộ là gốc của mọi công việc”. Công tác cán bộ bao gồm nhiều khâu, từ tuyển chọn, nhận xét, đánh giá cán bộ đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Xuất phát từ vai trò, vị trí quan trọng của công tác cán bộ, trong những năm qua, Ban Cán sự đảng đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy cơ quan trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác cán bộ. Công tác cán bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được quan tâm chú trọng, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và cán bộ phụ trách công tác đảng.

Ban Cán sự đảng và Đảng ủy cơ quan đã thực hiện Quy chế phối hợp, kịp thời, chủ động, đúng quy trình và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ khi xem xét và quyết định việc kiện toàn tổ chức bộ máy; triển khai các khâu trong công tác cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ, chú trọng công tác xây đựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Bộ. Khi Ban cán sự đảng chủ trì thực hiện quy trình công tác về cán bộ (quy hoạch, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, kỷ luật) sẽ lấy ý kiến tham gia của Đảng uỷ cơ quan thông qua cấp ủy viên theo dõi và Ban Thường vụ Đảng ủy. Trong thời gian từ năm 2010 đến nay, Đảng ủy cơ quan đã cho ý kiến và phối hợp với Ban Cán sự đảng hoàn thành các thủ tục theo quy định để trình Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bổ nhiệm 02 Thứ trưởng, bổ nhiệm lại 04 Thứ trưởng; hoàn thành các thủ tục bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 194 trường hợp cán bộ lãnh đạo cấp Cục, Vụ, Viện và tương đương thuộc diện Ban cán sự đảng quản lý (bổ nhiệm 88 trường hợp; điều động và bổ nhiệm 21 trường hợp; tiếp nhận và bổ nhiệm 07 trường hợp; bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 78 trường hợp). Sự phối hợp dựa trên nguyên tắc tôn trọng, công khai, tập trung dân chủ, với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao. Ban Cán sự luôn tôn trọng và lắng nghe sự tham vấn, ý kiến của  Ban Thường vụ đảng ủy trước khi ra quyết định.

3.2. Gắn công tác cán bộ với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" trong toàn Đảng bộ.

Để nâng cao chất lượng cán bộ, tạo nguồn cán bộ đảm bảo năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, Đảng bộ cơ quan đã phối hơp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4. Ban Cán sự đảng và Đảng ủy cơ quan đã xây dựng, ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 trong toàn Đảng bộ theo đúng Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của các Ban đảng Trung ương. Đặc biệt quan tâm đến 02 nội dung:

Nội dung thứ 2 về “Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý": Ban Cán sự đảng và Đảng ủy cơ quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, học tập ngắn và dài hạn, các hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước để nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ. Trong nhiệm kỳ qua, Bộ đã cử hơn 600 lượt cán bộ, công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ngoài nước; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài (Đề án 165);

 Nội dung thứ 3 về “Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo Đảng"

Các cấp ủy đảng đã dành thời gian nhiều hơn cho công tác Đảng, các đồng chí Lãnh đạo đơn vị đã chủ động nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kịp thời nắm bắt các thông tin để phổ biến cho cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ thường xuyên tiến hành rà soát quy hoạch, xây dựng kế hoạch, lên phương án và thực hiện việc luân chuyển, điều động cán bộ theo quy định, bố trí công việc phù hợp với năng lực của cán bộ trong cơ quan, bảo đảm tính công khai, minh bạch. Đồng thời, kết hợp chủ động, tạo nguồn để Đảng uỷ cơ quan kịp thời bổ sung, kiện toàn cán bộ chuyên trách công tác Đảng, nhân sự cấp uỷ các tổ chức đảng trong bối cảnh thiếu biên chế.

Bên cạnh đó là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền: Các đồng chí thành viên Ban Cán sự đảng, Đảng ủy đã chủ động, nghiêm túc và tham gia có trách nhiệm các Hội nghị học tập, sinh hoạt chi bộ định kỳ; một số đồng chí đã chủ động gợi ý chủ đề nội dung sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ đảm bảo tính thiết thực và đem lại hiệu quả cao. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng luôn gương mẫu chấp hành sinh hoạt Chi bộ, tham dự đầy đủ các hội nghị sơ kết, tổng kết của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan; luôn tạo điều kiện để đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ quan tham gia các cuộc họp do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức và có thời gian để chỉ đạo công tác Đảng tại cơ quan. Mỗi thành viên Ban Cán sự đảng đã tích cực tham gia đóng góp với tinh thần trách nhiệm và sự tâm huyết với công tác xây dựng Đảng của cơ quan. Tập thể Ban Cán sự đảng và Đảng ủy luôn đoàn kết, nhất trí cao trong công tác phối hợp, phát huy trí tuệ tập thể của hai tổ chức để đưa ra Kế hoạch hành động chung và thống nhất thực hiện với nỗ lực cao nhất. Có thể nói rằng, tinh thần đoàn kết, dân chủ sự phối hợp chặt chẽ của Ban Cán sự đảng và Đảng ủy cơ quan là tấm gương để các đơn vị trong Bộ và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc học tập và noi theo.

4. Ban Cán sự đảng và Đảng ủy cơ quan đã phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, giám sát góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng

Xác định việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vừa là chức năng lãnh đạo, vừa là nhiệm vụ thường xuyên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy cơ quan và Ban Cán sự đảng tiếp tục quán triệt và và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng tới các đảng bộ, chi bộ và đảng viên, nhất là Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”, Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 18/3/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Đảng ủy đã phối hợp với Ban cán sự đảng nghiên cứu, xây dựng “Quy định giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý”. Phối hợp với Ủy ban kiểm tra Trung ương xây dựng, trình Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Trung ương với Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Qua kiểm tra, giám sát, các đảng bộ, chi bộ và cán bộ đảng viên đã có chuyển biến nhất định, kỷ luật, kỷ cương hành chính thực hiện tốt hơn; tinh thần thái độ trách nhiệm đối với công việc của từng cán bộ, đảng viên được nâng lên, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và của Bộ. Những nội dung phối hợp giữa Đảng ủy cơ quan và Ban Cán sự đảng được tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm chỉ đạo kịp thời, nâng cao hiệu quả Quy chế phối hợp giữa hai tổ chức Đảng.

5. Một số kinh nghiệm

Qua kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp giữa Ban Cán sự đảng và Đảng ủy cơ quan thời gian qua, Đảng ủy cơ quan rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong giai đoạn mới là vô cùng quan trọng. Do đó công tác cán bộ phải được các cấp ủy, lãnh đạo quan tâm, chú trọng, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng và phát huy tiềm năng của đội ngũ cán bộ.

Thứ hai, phải có sự đoàn kết, nhất trí, tinh thần gương mẫu, đầu tàu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quan hệ phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm cao, tôn trọng lẫn nhau thông qua quy chế hoạt động giữa Đảng ủy, Ban Cán sự đảng, các ban tham mưu, từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, các cấp ủy Đảng trực thuộc sẽ là yếu tố quyết định để công tác xây dựng đảng đạt kết quả tốt.

Thứ ba, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tổ chức tổng kết đánh giá sự phối hợp giữa Ban Cán sự đảng và Đảng ủy cơ quan để rút kinh nghiệm, bổ sung những nội dung mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đề cao tính chủ động, sáng tạo và hiệu quả trong công tác của từng cấp ủy, phù hợp với đặc thù của đơn vị và nhiệm vụ chính trị. Xác định, lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ và nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng./.

Còn tiếp...

Ban Biên tập

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Một số vấn đề về cải cách thể chế hành chính và chế độ công vụ

Một số vấn đề về cải cách thể chế hành chính và chế độ công vụ
11 tháng trước

Xây dựng và phát triển văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương hiện nay

Xây dựng và phát triển văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương hiện nay
1 năm trước

Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới

Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới
1 năm trước

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng
1 năm trước

• Những yếu tố tác động đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay (1 năm trước)

• Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết hoạt động thực tiễn góp phần vào công tác xây dựng Đảng (2 năm trước)

• Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng (2 năm trước)

• Vai trò của công tác tư tưởng trong tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam hiện nay (2 năm trước)

• Tinh thần “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” trong tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (2 năm trước)

• Kế thừa những giá trị Cách mạng Tháng Mười Nga, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới (2 năm trước)

• Tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn với Cách mạng Việt Nam (3 năm trước)

• Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7-4-1907 - 7-4-2017) : Bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn (3 năm trước)

• Tọa đàm khoa học về “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. (3 năm trước)

• Di huấn chính trị của đồng chí Trường Chinh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua bài báo “Nhiệm vụ cần kíp của dân tộc Việt Nam” (3 năm trước)