Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng – yếu tố quyết định thành công của công tác Đảng tại Đảng bộ Đài THVN

12/06/2019 | 712

Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị lãnh đạo mọi mặt hoạt động của tổ chức đảng. Sự vững mạnh của các tổ chức cơ sở đảng là điều kiện bảo đảm cho sự vững mạnh của toàn hệ thống. Vì vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng là cơ sở vững chắc đảm bảo cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam - đó là tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, từ đó cổ vũ các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của Đảng và Chính phủ.

Năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng là tổng hợp những khả năng, điều kiện chủ quan của tổ chức cơ sở đảng được tạo nên từ những yếu tố nội sinh, từ sự phấn đấu của bản thân tổ chức cơ sở đảng để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo. Năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng chính là khả năng, điều kiện của tổ chức cơ sở đảng trong việc thực hiện các khâu, các bước của quy trình lãnh đạo nhằm đạt được kết quả cao trong thực tiễn. Năng lực đó được phản ánh thông qua việc ra nghị quyết, tổ chức thực hiện nghị quyết, kiểm tra, giám sát và sơ, tổng kết việc thực hiện nghị quyết của tổ chức cơ sở đảng.

Cùng với năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cũng là biểu hiện về khả năng, sức mạnh của tổ chức cơ sở đảng. Sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được biểu hiện trước hết ở trình độ giác ngộ cao, bản lĩnh chính trị vững vàng của tổ chức cơ sở đảng trước mọi biến động của tình hình chính trị - xã hội. Khả năng khắc phục những biểu hiện tiêu cực, sai trái, những hạn chế, khuyết điểm của bản thân tổ chức cơ sở đảng và của cơ quan, đơn vị. Nhạy bén về chính trị và kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm, hành động thù địch, ngăn chặn tác động tiêu cực từ bên ngoài của cấp ủy, đảng viên. Thể hiện ở việc ủng hộ cái đúng, cái mới, cái tiến bộ, bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước. Thể hiện ở sự đoàn kết, kỷ luật nghiêm và chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. Thể hiện ở tính tiền phong gương mẫu, ý chí quyết tâm của cán bộ, đảng viên trogn thực hiện nhiệm vụ.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là vấn đề có tính quy luật, là yêu cầu tất yếu khách quan trong xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được tiến hành trong mọi lĩnh vực hoạt động, ở tất cả các khâu, các bước, các mối quan hệ trong quá trình xây dựng và lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, với nhiều biện pháp phong phú, sinh động.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trong những năm qua, Đảng ủy Đài THVN đã tiến hành những giải pháp cụ thể như sau:

Thứ nhất, thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Nhận thức chất lượng cấp ủy viên, chất lượng đội ngũ đảng viên là yếu tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, những năm qua, Đảng ủy Đài THVN đã thực hiện nhiều giải pháp tác động đến chất lượng cấp ủy viên và đội ngũ đảng viên. Điển hình là hàng năm, Đảng ủy Đài tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc và những người làm công tác đảng tại các đơn vị. Thông qua các buổi tập huấn với các nội dung về công tác tổ chức; công tác kiểm tra, giám sát; công tác tuyên giáo đã góp phần trang bị cho các đồng chí cấp ủy viên nhận thức về vai trò của tổ chức cơ sở đảng đối với việc thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng; trong công tác xây dựng đội ngũ đảng viên; trong tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng. Có như vậy, tổ chức cơ sở đảng mới thực sự trở thành hạt nhân chính trị, là trung tâm đoàn kết trong toàn đơn vị.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Đài đặc biệt chú trong công tác giáo dục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy viên, đảng viên trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Trách nhiệm của đảng viên thể hiện ở việc tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ hiểu biết về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, quán triệt và thực hiện thắng lợi nghị quyết của cấp trên và cấp mình.

Đảng ủy Đài THVN nghiêm túc xây dựng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương…

Thông qua các đợt học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên và quần chúng ưu tú,  Đảng ủy Đài THVN đã định hướng, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp công nhân cho đội ngũ đảng viên. Bên cạnh đó, tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, bảo đảm cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên đủ bản lĩnh để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trên mặt trận tuyên truyền mà Đảng và Nhà nước giao phó, đấu tranh chống những tiêu cực và âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng và cách mạng nước ta.

Thứ hai, thường xuyên kiện toàn cấp ủy đảng về tổ chức, đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Kiện toàn về tổ chức, trước hết phải chăm lo xây dựng cấp ủy vững mạnh. Cấp ủy phải được lựa chọn đúng theo tiêu chuẩn cấp ủy viên phù hợp với đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đòi hỏi: “Mỗi cấp ủy đảng phải là động cơ mạnh mẽ thúc đẩy phong trào cách mạng sôi nổi tiến lên”[1].

Các cấp ủy đảng là người trực tiếp dự thảo, hoàn chỉnh nghị quyết, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết, nắm tình hình, kết quả, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, duy trì các nguyên tắc tổ chức, chế độ sinh hoạt Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giải quyết các mối quan hệ của tổ chức cơ sở đảng và đơn vị.

Những năm qua, Đảng bộ Đài luôn nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn, quy định của Đảng về tiêu chuẩn lựa chọn cấp ủy, kịp thời kiện toàn, bổ sung các đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín khi khuyết thiếu do lý do khách quan. Các đồng chí bí thư các chi, đảng bộ và các cấp ủy viên được chuẩn hóa đã đóng góp vào việc dự thảo, hoàn chỉnh các nghị quyết của tổ chức đảng; cụ thể hóa kịp thời và hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên.

Cụ thể, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đảng ủy Đài THVN đã cụ thể hóa bằng các đề án: Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đài THVN, Đề án cải cách tiền lương của Đài THVN, Đề án rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ làm công tác kỹ thuật của Đài THVN.

Các đề án hiện nay đang được triển khai thực hiện có hiệu quả với số lượng đầu mối cấp Ban giảm 03 đơn vị, số lượng đầu mối cấp Phòng giảm hơn 10 đơn vị.

Cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong thực tiễn là thước đo chính xác phẩm chất, năng lực của đảng viên. Ngược lại kết quả chuyển biến trong thực tiễn phản ánh chất lượng cấp ủy viên, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bảo đảm cho mọi hoạt động của các cấp ủy có chất lượng, hiệu quả, là cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Đảng ủy Đài hàng năm xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để ban hành trong toàn Đảng bộ để định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ. Ngoài ra, các đợt kiểm tra công tác đảng được tiến hành định kỳ hàng năm cũng giúp chấn chỉnh nền nếp sinh hoạt của các chi bộ.

Ba là, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, gắn với việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Để việc chấp hành nguyên tắc của Đảng được nghiêm túc, hiệu quả cao, nguyên tắc phải được quán triệt và thực hiện đầy đủ trong sinh hoạt, trong phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện các mặt công tác của cấp ủy. Giải quyết tốt các mối quan hệ công tác của cấp ủy. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy viên về nguyên tắc của Đảng; người bí thư, cấp ủy viên phải nêu cao tính Đảng, tinh thần tự phê bình và phê bình, gương mẫu chấp hành và duy trì thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định trong đảng ủy; kiên quyết đấu tranh khắc phục các biểu hiện sai trái, mở rộng dân chủ trong tổ chức đảng.

Đảng bộ Đài THVN thường xuyên kiện toàn ủy ban kiểm tra, phân công trách nhiệm rõ ràng cho các đồng chí ủy viên, kịp thời bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực chuyên môn cho đội ngũ này. Duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, kết hợp kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất (khi có vấn đề nổi cộm). Kết hợp kiểm tra với nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên và giáo dục chính trị tư tưởng, xử lý kỷ luật. Nội dung kiểm tra đi sâu về chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, nghị quyết của tổ chức cơ sở đảng, về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, gắn kiểm tra với chống tham nhũng, tiêu cực trong đảng bộ, chi bộ.

Thực tế công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ Đài THVN trong những năm qua đã cho thấy, sau mỗi lần kiểm tra, giám sát, tổ chức đảng sẽ rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, thấy rõ phần khuyết thiếu để bổ sung hoàn thiện trong hoạt động.

Bốn là, phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng, của chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Đảng ủy Đài THVN thường xuyên ban hành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên gắn với yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đảng ủy Đài nắm chắc chất lượng cán bộ lãnh đạo thông qua kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thông qua uy tín của cán bộ và sự phản hồi của quần chúng và các tổ chức, các đoàn thể chính trị - xã hội trong đơn vị.

Đảng chỉ đạo các đoàn thể chính trị xã hội như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Liên chi hội nhà báo,... giáo dục cho các thành viên nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng, vai trò của tổ chức trong tham gia xây dựng Đảng. Giáo dục nhận thức đúng những quy định trong tham gia xây dựng Đảng, quy trình, cách thức tham gia đóng góp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, cấp uỷ viên; đồng thời các tổ chức chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên làm cơ sở vững chắc trong tham gia xây dựng Đảng.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Đài THVN, với sự đồng thuận, nhất trí và tinh thần sáng tạo, không ngại thử thách của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, những năm qua Đài THVN đã có bước chuyển biến về mọi mặt, hoàn thành tốt kế hoạch đặt ra và thích nghi với sự phát triển của nền báo chí hiện đại. Đây là nền tảng vững chắc để Đài THVN tiếp tục chinh phục những mục tiêu mới, tiếp tục khẳng định thương hiệu của Đài Truyền hình quốc gia dù những khó khăn, thử thách ngày một lớn hơn.

Phạm Hằng

(Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đài Truyền hình VN)

 


[1] Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.1996, tập 10, tr.205

 


Các bài viết khác

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
2 ngày trước

Đảng ủy Bộ Nội vụ: Hội nghị sơ kết công tác quý III và triển khai nhiệm vụ công tác cuối năm 2019

Đảng ủy Bộ Nội vụ: Hội nghị sơ kết công tác quý III và triển khai nhiệm vụ công tác cuối năm 2019
8 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế mở rộng

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế mở rộng
10 ngày trước

Lựa chọn khâu đột phá để triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lựa chọn khâu đột phá để triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
12 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề Quý IV năm 2019 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 khóa XII (13 ngày trước)

• Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 khoá XII (18 ngày trước)

• Hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình” chào mừng Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (23 ngày trước)

• Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (25 ngày trước)

• Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (28 ngày trước)

• Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị thông tin chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Di chúc của Người (1 tháng trước)

• Đảng bộ Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức cuộc thi "Bí thư chi bộ giỏi năm 2019" (1 tháng trước)

• Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1 tháng trước)