Nâng cao hiệu quả giám sát về chính sách an sinh xã hội

10/08/2018 | 107

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi cho rằng, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát an sinh xã hội về BHXH, BHYT của cơ quan dân cử nói chung và Ủy ban Về các vấn đề xã hội nói riêng, có rất nhiều việc phải làm, từ nâng cao năng lực, trình độ đến bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.

Nhiều “khoảng trống”

Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội. Hiến pháp năm 1992 đã ghi nhận những định hướng mục tiêu và các nội dung cốt lõi của chính sách bảo đảm an sinh xã hội. Điều 34 Hiến pháp 2013 đã ghi rõ “Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội”.

Theo tinh thần của Hiến pháp, luật và các văn bản chính sách, pháp luật về an sinh xã hội trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, trợ giúp xã hội và giảm nghèo… được ban hành, góp phần bảo đảm ngày càng tốt hơn an sinh xã hội của người lao động, người già, người thất nghiệp, ốm đau bệnh tật và có hoàn cành khó khăn trong cuộc sống.

Mặc dù vậy, việc thực thi chính sách pháp luật an sinh xã hội hiện đang còn nhiều bất cập. Tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT, BHTN còn thấp, tỷ lệ bao phủ của trợ giúp xã hội chưa cao…

Hiện nay, việc giám sát thực thi chính sách, pháp luật về an sinh xã hội được thực hiện bởi nhiều tổ chức khác nhau như: Quốc hội, HĐND; cơ quan quản lý nhà nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tuy nhiên, việc phân định về nội dung, mục tiêu, phạm vi, hình thức cũng còn chưa thật rõ ràng, còn có sự chồng chéo. Hiệu quả hoạt động giám sát của cơ quan dân cử đối với thực thi chính sách, pháp luật an sinh xã hội chưa cao.

Đặc biệt là cơ quan dân cử ở cấp xã, cấp huyện còn rất hạn chế so với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Trong khi, UBND các cấp có văn bản chỉ đạo việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được HĐND, Thường trực HĐND chỉ ra qua giám sát, nhưng việc giải quyết ở mức độ nào thì cũng chưa thể xác định được, vì ít có điều kiện đến tận nơi, nhìn tận mắt xem cơ quan quản lý khắc phục ra sao…

Điều này đang là những thách thức đối với việc thực thi các quy định chính sách, pháp luật an sinh xã hội ở nước ta, đang đòi hỏi phải tăng cường hoạt động giám sát thực thi chính sách, pháp luật an sinh xã hội trong thực tế.

Các hình thức giám sát cần linh hoạt

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát an sinh xã hội về BHXH, BHYT Phó Chủ nhiệm Bùi Sỹ Lợi cho rằng, cần phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng- hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững.

Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Trong đó bám sát đầy đủ các nội dung, quy định của Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản quy phạm quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật này để thường xuyên theo dõi hoặc khi có vấn đề gì phát sinh mới cần tổ chức khảo sát, giám sát.

Bên cạnh đó cần nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động bộ máy tham mưu, giúp việc theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại để nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp.

Trong đó công tác chuẩn bị nội dung và các vấn đề lớn, trọng tâm, trọng điểm cần được lưu ý, chuẩn bị kỹ càng cho các đại biểu trước khi tiến hành hoạt động giám sát. Tiến tới mỗi nội dung giám sát cần xây dựng bộ công cụ chi tiết liên quan đến các nội dung giám sát để nâng cao hiệu quả và nội dung giám sát.

Thực hiện linh hoạt các hình thức giám sát để bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả nhằm khắc phục các sai phạm để điều chỉnh kịp thời hiệu quả, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động và nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát phải đi đến cùng vấn đề trách nhiệm và giải pháp khắc phục hạn chế, gắn giám sát với chế tài thực hiện.

(Nguồn: Báo Đại Đoàn kết điện tử)

 

Nguồn tin: Đang cập nhật
f

Các bài viết khác

Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý năm 2018

Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý năm 2018
3 ngày trước

Những nội dung mới trong Hướng dẫn số 01

Những nội dung mới trong Hướng dẫn số 01 "Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng"
10 ngày trước

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH
10 ngày trước

Gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với Chỉ thị 05-CT/TW để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với Chỉ thị 05-CT/TW để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
11 ngày trước

• Góp ý dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ (11 ngày trước)

• Hội nghị thông tin chuyên đề quý IV-2018 “Quan hệ đối ngoại của Đảng góp phần quan trọng vào tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy quan hệ song phương” (13 ngày trước)

• Thông báo Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (14 ngày trước)

• Hội nghị Trung ương 8 hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra (15 ngày trước)

• Các mục tiêu An sinh xã hội đã được thực hiện tốt (18 ngày trước)

• Khai mạc Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (20 ngày trước)

• Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng (22 ngày trước)

• Góp ý dự thảo Quy chế làm việc (mẫu) của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương (23 ngày trước)

• Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giải đáp nhiều vấn đề về chính sách BHXH, tiền lương (24 ngày trước)

• Hội thảo khoa học “Điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương” (1 tháng trước)