Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực trạng và giải pháp

01/02/2019 | 165

Sinh hoạt chi bộ là một trong những loại hình sinh hoạt đảng diễn ra ở cơ sở đảng; là hoạt động tập thể của tất cả đảng viên để bàn bạc, thảo luận, quyết định các chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Một buổi sinh hoạt chi bộ của Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối

Sinh hoạt chi bộ có vai trò, tác dụng to lớn đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Thông qua sinh hoạt chi bộ để xây dựng chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh, đảm bảo cho tổ chức đảng lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Sinh hoạt chi bộ trở thành yêu cầu có tính nguyên tắc, bắt buộc đối với mọi tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên.

Trong những năm qua hoạt động của các chi bộ trong Đảng bộ Khối đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là từ khi Đảng ủy Khối ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 về “Nâng cao chất lượng chi bộ”, các chi bộ đã thực hiện tương đối tốt sinh hoạt chi bộ thường kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; nội dung sinh hoạt phong phú, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện các nghị quyết của cấp trên và việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Sinh hoạt chi bộ đã thực sự được mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên; tạo không khí dân chủ, cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình; kịp thời biểu dương, khen thưởng những đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc và giúp đỡ, giáo dục, xử lý những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm.

Nội dung sinh hoạt ở các chi bộ cơ bản bảo đảm được tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của Đảng; đã kịp thời phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tình hình thời sự trong nước và quốc tế cho đảng viên. Trong sinh hoạt chi bộ đã tập trung thảo luận thẳng thắn, giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp của chi bộ, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cán bô, đảng viên.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chi bộ chưa thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt thấp. Một số nơi, nội dung sinh hoạt chi bộ còn đơn điệu, mang tính hình thức, chiếu lệ, nặng về kiểm điểm công tác chuyên môn, chưa chú trọng đánh giá kết quả công tác của chi bộ, vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của chi ủy và tính tiên phong gương mẫu của đảng viên.

Một số chi bộ chưa có kế hoạch và thông báo trước nội dung sinh hoạt đến đảng viên, chưa phân công nhiệm vụ cụ thể trong sinh hoạt, chưa phát huy được ý thức, trách nhiệm của đảng viên, vì vậy tính đấu tranh phê bình và tự phê bình của đảng viên còn yếu, nhiều đảng viên né tránh, nể nang, không dám góp ý, phê bình đảng viên là cán bộ lãnh đạo.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa đảm bảo; việc ghi biên bản nội dung sinh hoạt ở nhiều chi bộ còn sơ sài, chưa phản ánh đầy đủ nội dung và diễn biến của buổi sinh hoạt. Một số nội dung cần đảm bảo tính chính xác để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát nhưng không được thể hiện đầy đủ như: ý kiến phát biểu của đảng viên, lý do đảng viên vắng mặt, số ý kiến đồng ý, không đồng ý khi chi bộ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín… Một số cấp ủy chưa thực sự tâm huyết, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, bí thư chi bộ chưa nắm vững nghiệp vụ công tác đảng. Công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên hằng năm còn bị coi nhẹ.

Những hạn chế nêu trên là do một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ chưa được bồi dưỡng thường xuyên về nghiệp vụ công tác đảng; nhiều chi bộ chưa coi trọng công tác giáo dục, rèn luyện và quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên; một bộ phận đảng viên chưa tự giác, gương mẫu chấp hành chế độ sinh hoạt đảng. Công tác chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với việc sinh hoạt chi bộ chưa thường xuyên dẫn đến những hạn chế, khuyết điểm chậm được khắc phục.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua, thiết nghĩ các cấp ủy đảng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

Một là, làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ nhận thức sâu sắc hơn, coi trọng hơn về sinh hoạt chi bộ gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong tình hình mới.

Hai là, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với đảng viên trong việc tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; đoàn kết, chia sẻ  giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Ba là, gắn việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh.

Bốn là, nắm chắc tình hình và tư tưởng đảng viên, xây dựng chi bộ TSVM, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đồng thời thực hiện các giải pháp:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII, Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007, Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về các nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Thực hiện đúng quy định về nguyên tắc, nền nếp sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề; phát huy tính nêu gương của cấp ủy trong sinh hoạt chi bộ.

3. Mở rộng dân chủ trong sinh hoạt chi bộ tạo không khí cởi mở, chân thành, khích lệ đảng viên hăng hái tham gia phát biểu xây dựng chi bộ. Hằng năm, các cấp ủy phải định hướng chuyên đề và phân công đảng viên chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng quý theo quy định.

4. Xây dựng và ban hành Hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ (cụ thể hóa nội dung Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW), trong đó nêu rõ các tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; định kỳ các cấp ủy tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiêm và nêu các mô hình hay, sáng tạo để học tập; kịp thời động viên, tuyên dương, khen thưởng các chi bộ và bí thư chi bộ có thành tích xuất sắc.

6. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ chi ủy và bí thư chi bộ nhằm nâng cao chất lượng cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ; từng bước thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

7. Xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trong đó xác định rõ trách nhiệm, quy trình, cơ chế phối hợp, tạo điều kiện về mọi mặt để chi bộ hoạt động./.     

Lê Giang Nam

Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

 

 

 

 

f

Các bài viết khác

Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
5 ngày trước

Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
7 ngày trước

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
8 ngày trước

Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên
9 ngày trước

• Triển khai thực hiện các nội dung về Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em (14 ngày trước)

• Một số suy nghĩ về phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (15 ngày trước)

• Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (15 ngày trước)

• Hội nghị thông tin chuyên đề quý II-2019 (17 ngày trước)

• Xây dựng Đảng “là đạo đức, là văn minh” ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (20 ngày trước)

• Vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước sau 44 năm thống nhất (28 ngày trước)

• Xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về chống tham nhũng (1 tháng trước)

• BHXH Việt Nam cung cấp thông tin định kỳ về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT (1 tháng trước)

• Tập trung nguồn lực tài chính cho cải cách tiền lương (2 tháng trước)

• Tháo gỡ vướng mắc trong quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT (2 tháng trước)