Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực trạng và giải pháp

01/02/2019 | 402

Sinh hoạt chi bộ là một trong những loại hình sinh hoạt đảng diễn ra ở cơ sở đảng; là hoạt động tập thể của tất cả đảng viên để bàn bạc, thảo luận, quyết định các chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Một buổi sinh hoạt chi bộ của Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối

Sinh hoạt chi bộ có vai trò, tác dụng to lớn đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Thông qua sinh hoạt chi bộ để xây dựng chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh, đảm bảo cho tổ chức đảng lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Sinh hoạt chi bộ trở thành yêu cầu có tính nguyên tắc, bắt buộc đối với mọi tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên.

Trong những năm qua hoạt động của các chi bộ trong Đảng bộ Khối đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là từ khi Đảng ủy Khối ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 về “Nâng cao chất lượng chi bộ”, các chi bộ đã thực hiện tương đối tốt sinh hoạt chi bộ thường kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; nội dung sinh hoạt phong phú, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện các nghị quyết của cấp trên và việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Sinh hoạt chi bộ đã thực sự được mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên; tạo không khí dân chủ, cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình; kịp thời biểu dương, khen thưởng những đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc và giúp đỡ, giáo dục, xử lý những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm.

Nội dung sinh hoạt ở các chi bộ cơ bản bảo đảm được tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của Đảng; đã kịp thời phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tình hình thời sự trong nước và quốc tế cho đảng viên. Trong sinh hoạt chi bộ đã tập trung thảo luận thẳng thắn, giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp của chi bộ, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cán bô, đảng viên.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chi bộ chưa thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt thấp. Một số nơi, nội dung sinh hoạt chi bộ còn đơn điệu, mang tính hình thức, chiếu lệ, nặng về kiểm điểm công tác chuyên môn, chưa chú trọng đánh giá kết quả công tác của chi bộ, vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của chi ủy và tính tiên phong gương mẫu của đảng viên.

Một số chi bộ chưa có kế hoạch và thông báo trước nội dung sinh hoạt đến đảng viên, chưa phân công nhiệm vụ cụ thể trong sinh hoạt, chưa phát huy được ý thức, trách nhiệm của đảng viên, vì vậy tính đấu tranh phê bình và tự phê bình của đảng viên còn yếu, nhiều đảng viên né tránh, nể nang, không dám góp ý, phê bình đảng viên là cán bộ lãnh đạo.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa đảm bảo; việc ghi biên bản nội dung sinh hoạt ở nhiều chi bộ còn sơ sài, chưa phản ánh đầy đủ nội dung và diễn biến của buổi sinh hoạt. Một số nội dung cần đảm bảo tính chính xác để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát nhưng không được thể hiện đầy đủ như: ý kiến phát biểu của đảng viên, lý do đảng viên vắng mặt, số ý kiến đồng ý, không đồng ý khi chi bộ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín… Một số cấp ủy chưa thực sự tâm huyết, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, bí thư chi bộ chưa nắm vững nghiệp vụ công tác đảng. Công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên hằng năm còn bị coi nhẹ.

Những hạn chế nêu trên là do một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ chưa được bồi dưỡng thường xuyên về nghiệp vụ công tác đảng; nhiều chi bộ chưa coi trọng công tác giáo dục, rèn luyện và quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên; một bộ phận đảng viên chưa tự giác, gương mẫu chấp hành chế độ sinh hoạt đảng. Công tác chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với việc sinh hoạt chi bộ chưa thường xuyên dẫn đến những hạn chế, khuyết điểm chậm được khắc phục.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua, thiết nghĩ các cấp ủy đảng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

Một là, làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ nhận thức sâu sắc hơn, coi trọng hơn về sinh hoạt chi bộ gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong tình hình mới.

Hai là, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với đảng viên trong việc tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; đoàn kết, chia sẻ  giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Ba là, gắn việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh.

Bốn là, nắm chắc tình hình và tư tưởng đảng viên, xây dựng chi bộ TSVM, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đồng thời thực hiện các giải pháp:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII, Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007, Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về các nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Thực hiện đúng quy định về nguyên tắc, nền nếp sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề; phát huy tính nêu gương của cấp ủy trong sinh hoạt chi bộ.

3. Mở rộng dân chủ trong sinh hoạt chi bộ tạo không khí cởi mở, chân thành, khích lệ đảng viên hăng hái tham gia phát biểu xây dựng chi bộ. Hằng năm, các cấp ủy phải định hướng chuyên đề và phân công đảng viên chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng quý theo quy định.

4. Xây dựng và ban hành Hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ (cụ thể hóa nội dung Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW), trong đó nêu rõ các tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; định kỳ các cấp ủy tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiêm và nêu các mô hình hay, sáng tạo để học tập; kịp thời động viên, tuyên dương, khen thưởng các chi bộ và bí thư chi bộ có thành tích xuất sắc.

6. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ chi ủy và bí thư chi bộ nhằm nâng cao chất lượng cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ; từng bước thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

7. Xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trong đó xác định rõ trách nhiệm, quy trình, cơ chế phối hợp, tạo điều kiện về mọi mặt để chi bộ hoạt động./.     

Lê Giang Nam

Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

 

 

 

 


Các bài viết khác

Phát huy cao độ bài học cách mạng tháng Tám về công tác xây dựng Đảng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy cao độ bài học cách mạng tháng Tám về công tác xây dựng Đảng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
4 ngày trước

Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam phụng sự và liêm chính theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam phụng sự và liêm chính theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
16 ngày trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ
28 ngày trước

Thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng
1 tháng trước

• Xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Khởi công xây dựng công trình “Nhà bia truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” (1 tháng trước)

• Công bố và trao quyết định nhân sự Ban Chỉ huy Quân sự Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Báo chí Việt Nam đấu tranh phòng chống "tự diễn biến" " tự chuyển hóa" (2 tháng trước)

• Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII (2 tháng trước)

• Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp (2 tháng trước)

• Học và làm theo lời Bác dặn trong Di chúc: “Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” (2 tháng trước)

• Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (2 tháng trước)

• Triển khai Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (3 tháng trước)