Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng - Giải pháp quan trọng để xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh

26/07/2019 | 196

Công tác tư tưởng có vị trí, vai trò hết sức to lớn trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Làm tốt công tác tư tưởng, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ảnh: Đồng chí Lê Tấn Dũng Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Thời gian qua, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội luôn xác định rõ vị trí, vai trò cũng như tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong công tác xây dựng Đảng, đã có nhiều đổi mới trong công tác tư tưởng và đã đạt được những kết quả quan trọng: Các cấp ủy và đội ngũ đảng viên đã có nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tư tưởng cũng như việc nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, góp phần ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; đảng viên trong Đảng bộ có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng, tin tưởng vào đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; luôn nhận thức đúng bản chất tình hình, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; nỗ lực, sáng tạo trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để có được những kết quả đó, trong thời gian qua, Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đối với công tác tư tưởng

Cấp ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ, Bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác tư tưởng của đảng bộ, chi bộ; về tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trọng tâm xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy. Đồng thời, căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tiễn của đơn vị để xác định trọng tâm, trọng điểm của công tác tư tưởng.

Các cấp ủy chủ trì xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của đảng cần gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, chú trọng xây dựng các chỉ tiêu và giải pháp cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá; thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi trong cấp ủy và cán bộ chủ chốt. Trong thảo luận, các cấp ủy phát huy dân chủ, gợi mở những vấn đề cơ bản, cốt lõi, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến ngành, lĩnh vực mà cơ quan, đơn vị được giao.

Thứ hai, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ

Các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nhất là lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để từ đó vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Chú trọng nghiên cứu, phát hiện vấn đề mới, chỉ ra những luận cứ khách quan, khoa học để lãnh đạo, chỉ đạo, đề xuất giải pháp thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, bảo đảm đúng với chủ trương, đường lối của Đảng.

Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng về đạo đức, lối sống, tác phong công tác theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và đề ra các giải pháp khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền, hách dịch, vô cảm, xa dân,...

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 596-KH/ĐU, ngày 16/12/2015 của Đảng ủy Bộ thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”. Xây dựng môi trường làm việc văn hóa, văn minh, lành mạnh, hiệu quả.

Thứ ba, chấp hành nghiêm chỉnh chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định

Các cấp ủy lấy công tác tư tưởng làm nội dung cốt lõi trong sinh hoạt chi bộ; qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; kiên trì giáo dục, thuyết phục, đấu tranh, phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” ngay tại cơ sở.

Định kỳ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chú trọng phân tích, làm rõ để hiểu sâu sắc, thấu đáo và đấu tranh với những biểu hiện như không chấp hành sự phân công của tổ chức, kén chọn công việc, so bì, tị nạnh,...

Trong sinh hoạt định kỳ, bí thư cấp ủy, người chủ trì sinh hoạt chi bộ phát huy tinh thần dân chủ, gợi mở vấn đề để đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình, thể hiện chính kiến, qua đó, kịp thời nắm bắt những vấn đề còn chưa thông, chưa đồng thuận, còn vướng mắc trong tư tưởng của mỗi đảng viên để có giải pháp tháo gỡ kịp thời; làm cho mỗi đảng viên thông suốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của Bộ, của đơn vị.

Thứ tư, tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị

Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy tiên phong, gương mẫu trong nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng (gọi chung là nghị quyết của Đảng).

Tiên phong, gương mẫu chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải là tấm gương tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng để đảng viên noi theo. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chấp hành sự phân công của tổ chức Đảng, xây dựng khối đoàn kết, đồng thuận trong cơ quan, đơn vị.

Tiên phong, gương mẫu giữ gìn đạo đức, lối sống, tác phong công tác, nói đi đôi với làm. Phải cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; giữ gìn lối sống trong sạch, lành mạnh, không tham nhũng. Đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi để tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra sai phạm, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục. Kiên quyết không để cho người thân lợi dụng quyền hạn và ảnh hưởng của mình để trục lợi.

Thứ năm, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội

Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp lắng nghe những ý kiến phản hồi, kiến nghị cụ thể của cán bộ, đảng viên, kịp thời tổ chức đối thoại, giải quyết dứt điểm, đúng quy định những kiến nghị, vướng mắc của cán bộ, đảng viên.

Cấp ủy các cơ quan, đơn vị thông tin, báo chí chủ động tham gia có trách nhiệm vào việc nâng cao chất lượng công tác tư tưởng; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch của Bộ, của các đơn vị; kịp thời tuyên truyền những mô hình, cách làm hay trong công tác tư tưởng nhằm ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên.

Thứ sáu, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức đoàn thể

Cấp ủy các cấp có giải pháp cụ thể để các tổ chức đoàn thể tham gia vào công tác tư tưởng; tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên vận động đoàn viên tham gia góp ý xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Bộ, của đơn vị.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp trên để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tư tưởng, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 


Các bài viết khác

Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 20 nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 20 nhiệm kỳ 2015-2020
7 ngày trước

Sinh hoạt đảng tạm thời ở các đoàn kiểm toán trong Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước

Sinh hoạt đảng tạm thời ở các đoàn kiểm toán trong Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước
7 ngày trước

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
21 ngày trước

Đảng ủy Thanh tra Chính phủ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng ủy Thanh tra Chính phủ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
21 ngày trước

• Đảng bộ Báo Nhân Dân mít-tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (24 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Tài chính: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1 tháng trước)

• Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác Đảng (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2018 (1 tháng trước)

• 6 nhiệm vụ trọng tâm Đảng ủy Bộ Công Thương triển khai trong năm 2020 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Nội vụ tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ 2020 (1 tháng trước)

• Đảng bộ Kiểm toán nhà nước tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (1 tháng trước)