Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan Trung ương đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

30/11/2020 | 683

Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là một khâu quan trọng trong công tác tư tưởng và công tác tổ chức, cán bộ của Đảng. Nhấn mạnh vai trò của lý luận chính trị và công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”(1), Người căn dặn: “Để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là chiến sỹ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên”(2). Thực hiện lời dạy của Bác “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị luôn được các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở quan tâm, đã góp phần quan trọng làm cho lý luận cách mạng thâm nhập vào quần chúng, đặc biệt trở thành “công cụ vật chất” để đội ngũ cán bộ có đủ trình độ nhận thức và trưởng thành trong các hoạt động cách mạng của mình. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đã nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng đạo đức cách mạng, khắc phục chủ nghĩa cá nhân, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trở thành những người kiên định lập trường, có năng lực tổ chức, tập hợp, động viên, giáo dục, thuyết phục quần chúng. Từ đó, góp phần xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Đối với Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương việc đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị càng trở nên quan trọng vì đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối công tác trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đây vừa là các cơ quan tham mưu, hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách cho cả hệ thống chính trị; đồng thời, cũng là các cơ quan trực tiếp tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách đó. Do đó, ngoài yêu cầu phải có trình độ chuyên môn giỏi thì đội ngũ cán bộ, đảng viên cần có lý luận sắc bén, có bản lĩnh chính trị vững vàng để những chủ trương, đường lối, chính sách do họ tham mưu ban hành phải vừa là chủ trương đúng đắn, vừa hợp lòng dân và phải đi vào thực tiễn cuộc sống làm lợi cho Đảng, cho Đất nước và Nhân dân.

Xuất phát từ vị trí, vai trò của Đảng bộ và tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Ngày 20/11/2013, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kết luận 120 KL/ĐUK về việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Trong đó, nêu rõ vị trí, vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên…; đồng thời, ban hành Tài liệu tập huấn cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối. Hằng năm, Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp đã triển khai xây dựng kế hoạch cụ thể, cử cán bộ đi đào tạo cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư, phó bí thư, cấp ủy phụ trách và cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, văn phòng, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể... Cùng với đó, đã mở rộng các loại hình liên kết đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với đối tượng và đặc điểm của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; trong đó, chú trọng tăng cường quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng; giáo dục, phổ biến pháp luật gắn với tuyên truyền, triển khai các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Trung ương.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở Đảng bộ Khối ngày càng đa dạng, phong phú về loại hình; số lượng cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tăng nhanh không chỉ đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa cán bộ mà còn nâng cao chất lượng công tác, tham mưu của cán bộ, đảng viên. Nội dung, chương trình đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cũng dần được đổi mới theo hướng tinh giản, thiết thực, phù hợp với trình độ của học viên; khơi gợi nhu cầu học tập của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Trung ương...

Bên cạnh đó, hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức tập huấn, bồi dưỡng những chuyên đề phù hợp đặc thù của Đảng bộ nhằm cung cấp lý luận và kỹ năng, những chủ trương, thông tin mới, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác xây dựng đảng các cấp; cho đội ngũ báo cáo viên các cấp; cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội và Ban Chỉ đạo 35 của Đảng bộ Khối. Đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối 2 tháng được tổ chức nghe 2 đến 3 chuyên đề chuyên sâu về các lĩnh vực đang được xã hội quan tâm. Định kỳ tổ chức cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý, mỗi lớp được tổ chức trong thời gian 3 ngày với 6 chuyên đề cơ bản nhằm cung cấp thông tin mới nhất về tình hình chính trị, thời sự trong nước và trên thế giới. Cấp ủy các cấp cũng thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Hằng tháng, thông qua hội nghị báo cáo viên, các cấp ủy đã triển khai cập nhật những vấn đề lý luận mới, thông tin về đối ngoại, tình hình thực tiễn của đất nước cho đội ngũ báo cáo viên các cấp...

Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo củng cố và xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; không ngừng đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy, học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị đảm bảo tính nghiêm túc, đúng quy chế, quy định, khoa học, thiết thực và hiệu quả. Tăng cường đội ngũ giảng viên kiêm chức là các giảng viên chuyên nghiệp của các nhà trường, học viện có uy tín trong cả nước và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, để nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đang công tác ở các cơ quan Trung ương, đáp ứng yêu cầu về lý luận, tiêu chuẩn cán bộ trong quy hoạch, bổ nhiệm và nâng ngạch cán bộ, công chức, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị đã tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo tăng cường tổ chức đào tạo cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng chương trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên; bồi dưỡng cán bộ cấp vụ, cấp phòng và tương đương… góp phần tích cực vào kết quả chung của toàn Đảng bộ. Theo đó, trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã tổ chức đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho 2.708 đảng viên; đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 4.264 đảng viên; bồi dưỡng chương trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp cho 872 học viên, chuyên viên chính cho 1.576 học viên; bồi dưỡng 753 cán bộ cấp vụ và tương đương; bồi dưỡng 3.256 cán bộ cấp phòng và tương đương; bồi dưỡng lý luận chính trị cho 13.196 đối tượng kết nạp đảng và 12.549 đảng viên mới; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho 10.983 bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở; bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 637 cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý... (Số liệu tính đến 30/6/2020).

          Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối thời gian qua còn một số hạn chế, đó là: Nội dung, chương trình chậm được đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu mang tính đặc thù của Đảng bộ Khối. Nội dung và phương pháp giảng dạy còn nặng về lý luận, nhẹ về thực tiễn, chưa phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Một số giảng viên và cán bộ quản lý chưa đáp ứng với yêu cầu của công tác đào tạo, bồi dưỡng…

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối vừa “hồng”, vừa “chuyên”, trong nhiệm kỳ tới Đảng ủy Khối quán triệt quan điểm: Một là, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng bộ, của mỗi cấp ủy và từng cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối cần thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, học tập lý luận gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư cách người cách mạng. Hai là, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Để thực hiện tốt các nội dung trên, cần quan tâm thực hiện những giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức cho các cấp ủy Đảng về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên của đảng bộ, cơ quan, đơn vị.

Chủ động xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định, chế độ học tập lý luận chính trị. Giao Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Các cấp ủy cần làm tốt công tác tư tưởng, kịp thời nắm rõ những diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Khắc phục “bệnh lười” học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, đảng uỷ các cơ quan chức năng tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đảng đảm bảo tính hệ thống và xuyên suốt liên thông giữa các bậc học lý luận chính trị. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng hiện đại, thiết thực, phù hợp với cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, giảng viên giảng dạy lý luận chính trị có trình độ cao cả về lý luận và kiến thức thực tiễn.

Thứ ba, các cấp uỷ, tổ chức đảng phối hợp với lãnh đạo các cơ quan Trung ương gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị với các khâu trong công tác tổ chức, cán bộ như bố trí, sắp xếp, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ sao cho cán bộ, đảng viên được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị có thể phát huy tối đa năng lực và có môi trường thuận lợi để không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến cho đất nước.

Thứ tư, các cấp ủy đảng chỉ đạo hệ thống học viện, nhà trường của các cơ quan Trung ương và phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới và mở rộng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương. Giao Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng uỷ Khối phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn quy hoạch ban chấp hành Đảng bộ Khối.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; biểu dương, nhân rộng những mô hình điển hình nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị trong toàn Đảng bộ.

Thứ sáu, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động dạy và học ở các đảng bộ và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối. Tăng cường phương tiện hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tại Trung tâm. Xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị có uy tín trong Đảng bộ và trong các cơ quan Trung ương.

Nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của cách mạng nước ta hiện nay là thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá để tiến lên chủ nghĩa xã hội. Yêu cầu đối với Đảng và Nhà nước ta là phải xây dựng được một nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn giỏi và lý luận chính trị sắc bén, bản lĩnh chính trị vững vàng, nhất là trong các cơ quan tham mưu, hoạch định chính sách của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về lý luận chính trị và năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức cách mạng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước./.

ThS. Huỳnh Tấn Việt

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 2, tr. 267 - 268

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 12, tr.439

 


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa XII năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa XII năm 2020
1 tháng trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XV năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XV năm 2020
1 tháng trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XIV năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XIV năm 2020
1 tháng trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2020
1 tháng trước

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XII năm 2020 (2 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa X năm 2020 (2 tháng trước)

• Hoạt động nghiên cứu thực tế tại địa phương của lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương K34 năm 2020 (3 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XI năm 2020 (3 tháng trước)

• Bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020 (3 tháng trước)

• Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2020 (3 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa X năm 2020 (3 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IX năm 2020 (3 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IX năm 2020 (3 tháng trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 34/2020 (3 tháng trước)