Nâng cao chất lượng công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu của Đảng trong thời kỳ mới

31/01/2023 | 3053

“Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử.

Hơn 92 năm qua, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của mình bằng đường lối đúng đắn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ và bảo vệ. Trước yêu cầu thực tiễn của thời kỳ mới, Đảng ta tiếp tục khẳng định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là điều kiện quan trọng đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối liên hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Thực hiện nhiệm vụ đó, những năm qua, công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, triển khai nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối và nhiệm vụ chính trị của các bộ, ngành, các cơ quan Trung ương.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022

Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược lâu dài

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, những năm qua, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc thường xuyên phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới gắn với thực hiện nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước sau đại dịch COVID-19; chú trọng xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch; gắn việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận cơ quan, đơn vị với việc triển khai nhiệm vụ chính trị để có những đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận, bảo đảm công tác dân vận luôn gần với Nhân dân. Nhất là việc thực hiện nghiêm quy định về đạo đức công vụ, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương.

Thời gian qua, công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong tham mưu ban hành các văn bản quy định về công tác quy hoạch cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tiêu cực, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng và chính quyền...; chủ động tham vấn rộng rãi, đầy đủ ý kiến của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị và của những người thụ hưởng hoặc chịu tác động của cơ chế, chính sách; đồng thời tích cực, chủ động làm công tác giải thích, vận động, tuyên truyền trước, trong và sau khi ban hành cơ chế, chính sách, quyết định; tham mưu xây dựng, thẩm định, giám sát và tiếp thu các ý kiến phản biện trong việc xây dựng Luật và các văn bản quy phạm pháp luật trình Ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trước mỗi kỳ Quốc hội họp. Đồng thời phối hợp giám sát, tham mưu xác định các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để sớm đưa ra xét xử các vụ án trọng điểm theo quy định của pháp luật; giám sát công tác nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; định hướng thông tin, tạo dư luận xã hội tích cực, người dân đồng thuận, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu thực hiện dân chủ trong các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và cơ quan, đơn vị; nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và của nhân dân. Do vậy, niềm tin, sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được giữ vững; vị thế của Đảng bộ Khối ngày càng được khẳng định.

Phong trào thi đua “dân vận khéo” trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối

Phong trào thi đua “dân vận khéo” được các cấp uỷ trong Đảng bộ Khối triển khai thực hiện gắn với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả: Mô hình trao tặng mái ấm cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; mô hình cảnh quan xanh, mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu (trao cây giống) của Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; chương trình “cùng em đến trường” của Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam; mô hình “Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhân rộng Tủ sách Đinh Hữu Dư”, “Nâng cao chất lượng các sản phẩm tham dự giải báo chí”, “Nói không với rác thải nhựa” của Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam; mô hình nâng cao khả năng thích ứng khắc phục khó khăn vượt qua đại dịch, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Tuyên truyền vận động đoàn viên tích cực tham gia thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam của Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; mô hình “Đoạn đường Cựu Chiến binh tự quản”. “Bến đò, cầu phao Cựu Chiến binh an toàn kiểu mẫu”, “Cựu Chiến binh tham gia bảo vệ hạ tầng kết cấu giao thông đường bộ” của Đảng ủy Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; thực hiện “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử” trong đảng bộ và toàn ngành của Đảng ủy Ngân hàng Trung ương… Qua các phong trào, Đảng uỷ Khối đã lãnh đạo các cấp uỷ chú trọng làm tốt công tác dân vận trong nội bộ cơ quan, xây dựng tập thể cơ quan đoàn kết, vững mạnh, từ đó góp phần quan trọng trong công tác dân vận của ngành, lĩnh vực, đóng góp tích cực vào việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan Trung ương và trên phạm vi cả nước.

Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUK ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, Đảng bộ Khối đã triển khai vận động với kết quả tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng và phối hợp với các tỉnh ủy triển khai hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho 430 gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở tại một số địa phương trong cả nước.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đạt được nhiều kết quả quan trọng

Xác định rõ việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, những năm qua, các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội trong Đảng bộ Khối, nhất là người đứng đầu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Trung ương.

Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp trong Đảng bộ Khối đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; xây dựng chương trình công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước; theo dõi nắm tình hình, đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị; kiểm tra, nắm tình hình, sơ kết đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được nâng lên; hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương pháp quản lý, điều hành của chính quyền; nội dung, phương thức hoạt động của các cơ quan, đơn vị có nhiều đổi mới. Việc công khai, dân chủ đã trở thành phương thức quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước và góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với nhân dân; đồng thời, khuyến khích nhân dân tham gia xây dựng, giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, góp ý cho cán bộ, công chức về phong cách, trách nhiệm, đạo đức, lối sống và sự tôn trọng nhân dân. Hằng năm, các cấp ủy phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; tham gia thực hiện tốt chế độ, chính sách, chăm lo đời sống, thăm hỏi, động viên đoàn viên, hội viên kịp thời; chú trọng xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể ở các cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một số vấn đề mới đặt ra đối với công tác dân vận hiện nay

Trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, các thế lực thù địch đã tăng cường sử dụng mạng xã hội nhằm xuyên tạc, bịa đặt về Đảng, Nhà nước, các lãnh tụ, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và tạo ra sự nghi ngờ của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cán bộ của Đảng. Đồng thời, ráo riết lợi dụng triệt để vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền”, những sơ hở, yếu kém trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội để xuyên tạc, vu khống, chống phá Đảng, Nhà nước, kích động, lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm rạn nứt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang với nhân dân. Trong khi đó, một số kiến nghị, đề xuất, bức xúc, khó khăn, nguyện vọng của nhân dân chậm được giải quyết; đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn mà chưa được quan tâm đúng mức. Tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý, “chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói chưa đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật”[1]. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn biến phức tạp làm xói mòn, suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, là sự thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Những tiêu cực của xã hội, sự tha hóa, suy thoái về đạo đức, lối sống, vô cảm, xa dân, thờ ơ với những khó khăn của nhân dân của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và một số tiêu cực, sai phạm trong các vụ án tham nhũng về kinh tế, y tế,… thời gian qua đã có những tác động không tốt đến công tác dân vận. Nhiều vụ án tham nhũng được xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đã tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhưng đồng thời cũng làm cho một bộ phận người dân băn khoăn, lo lắng khi có khá nhiều cán bộ, trong đó có cán bộ cấp cao của Đảng, chính quyền vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đòi hỏi công tác dân vận ở các cơ quan Trung ương cần có những tiếp cận mới.

Hơn nữa, trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bên cạnh những thuận lợi thì cũng phát sinh nhiều vấn đề mới, như cơ cấu các giai tầng xã hội có sự biến đổi, với những đặc điểm, xu hướng quan tâm, lợi ích khác nhau; sự phân hóa giàu nghèo ngày càng gia tăng dẫn đến sự phân hóa về lợi ích giữa các tầng lớp nhân dân, sự chênh lệch phát triển giữa các vùng, miền. Ảnh hưởng mặt trái của cơ chế thị trường đã và đang tác động phức tạp đến công tác vận động quần chúng, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế - xã hội của đất nước, đến sức khỏe và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Công tác vận động quần chúng do vậy cũng đòi hỏi phải được chú trọng và tăng cường để phù hợp với điều kiện mới.

Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dân vận thời kỳ mới

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhờ dân tin Đảng, dân theo Đảng mà tạo thành sức mạnh tổng hợp để giành thắng lợi. Trong thời kỳ hiện nay, nếu quan liêu, xa dân, không dựa vào nhân dân, không làm tốt công tác dân vận, thì sẽ không nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân. Do đó, trong thời gian tới, để làm tốt công tác dân vận, Đảng bộ Khối cần tập trung thực hiện 4 trọng tâm và 5 nhiệm vụ, giải pháp sau:

Bốn trọng tâm:

Một là, thường xuyên nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành các đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động đối với công tác dân vận.

Hai là, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Xác định nội dung và phương thức tiến hành công tác dân vận phù hợp với từng đối tượng cấp ủy và tổ chức đảng, của cơ quan, của đoàn thể quần chúng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Chú trọng làm tốt công tác dân vận trong nội bộ cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của ngành, thiết thực đóng góp vào công tác dân vận trên phạm vi cả nước.

Ba là, nâng cao chất lượng công tác dân vận của cơ quan nhà nước. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt trách nhiệm vận động nhân dân, nâng cao đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu các chủ trương, chính sách hợp lòng dân. Đổi mới lề lối làm việc, chú trọng thái độ đúng mực khi phục vụ nhân dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai các quy định cụ thể về quy trình thực hiện nhiệm vụ, theo phong cách: “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Bốn là, tổ chức thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, trong đó, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Cấp ủy đảng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện  các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Năm nhiệm vụ, giải pháp

Thứ nhất, làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tập trung tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ sức dân, tạo sức mạnh nội sinh từ khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, nhất là truyền thống đoàn kết, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương.

Thứ hai, đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII, phải đổi mới phương thức lãnh đạo bằng phương pháp dân chủ. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, quan tâm chăm lo đời sống và quyền lợi chính đáng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Trung ương, từ đó, xây dựng và ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách sát với thực tiễn, hợp với “lòng dân” và vì lợi ích của nhân dân. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra việc chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với các cấp ủy trong Đảng bộ Khối.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan Trung ương. Nâng cao chất lượng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả; kịp thời biểu dương động viên, khen thưởng để lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ , triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 32-KH/ĐUK ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể có mô hình hoạt động hiệu quả, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong triển khai thực hiện.

         Thứ năm, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ công tác dân vận trong các cơ quan Trung ương. Tập trung sơ kết, tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện công tác dân vận.

Th.S HÀ THỊ TRANG

Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối

 


[1]. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2022, tr.89.

 


Các bài viết khác

Học tập và làm theo tư tưởng “dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Học tập và làm theo tư tưởng “dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
19 ngày trước

Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ và Huyện ủy Kông Chro, tỉnh Gia Lai ký kết thực hiện Chương trình kết nối tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030

Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ và Huyện ủy Kông Chro, tỉnh Gia Lai ký kết thực hiện Chương trình kết nối tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030
6 tháng trước

Hiệu quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hiệu quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
6 tháng trước

Một số vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hiện nay

Một số vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hiện nay
7 tháng trước

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tặng các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên (9 tháng trước)

• Chi bộ Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 (9 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng kinh phí xây nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Sóc Trăng (10 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững (10 tháng trước)

• Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022 (1 năm trước)

• Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương trao tặng tỉnh Bình Định 1 tỷ đồng kinh phí xây nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở (1 năm trước)

• Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện Năm “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (1 năm trước)

• Phát huy dân chủ trong các cơ quan Trung ương - Một số vấn đề đặt ra (1 năm trước)

• Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - yêu cầu cấp thiết từ cuộc sống (1 năm trước)

• 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)