Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương theo tư tưởng Hồ Chí Minh

15/11/2019 | 604

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng chi bộ mạnh, chi bộ tốt bởi Người coi Chi bộ là tế bào, là nền móng của Đảng, cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân; nơi sinh hoạt tư tưởng, nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên. Người đã khẳng định: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt”(1). Bởi vậy, theo Người, trong tiến trình lãnh đạo, “Đối với Đảng ta, xây dựng chi bộ cho tốt là một việc vô cùng quan trọng”(2).

Người đã sớm quan tâm đến vấn đề xây dựng chi bộ của Đảng. Năm 1923, trong một bài báo nhan đề “Nhật Bản”, lần đầu tiên Người đã sử dụng khái niệm chi bộ. Và cụm từ chi bộ đã được Người nhắc tới nhiều lần và lần cuối trong Di chúc (1969). Trong rất nhiều tài liệu Người để lại cho chúng ta có nhắc đến chi bộ và vấn đề xây dựng chi bộ.

Bàn về vị trí của chi bộ trong cấu trúc tổ chức của Đảng, Người chỉ rõ: “chi bộ là nền móng của Đảng”(3), “chi bộ là nền tảng của Đảng, của cách mạng ở xã”(4), “chi bộ là gốc rễ của Đảng ở nông thôn”(5), “là đồn luỹ chiến đấu của Đảng chiến đấu ở trong lòng quần chúng”(6)... Người chỉ rõ “tác dụng của chi bộ cực kỳ quan trọng vì nó là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng”(7), vì nó là “hạt nhân” lãnh đạo, “là lực lượng điều khiển xung phong”(8) các phong trào ái quốc và xây dựng đất nước của nhân dân.

Với vị trí “nền móng”, “nền tảng”, “gốc rễ”, nên theo Người: “Đảng mạnh là do mỗi chi bộ mạnh”(9). Vì vậy, “chi bộ tốt thì chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng”(10), “chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”(11). Trong bài viết “Nhiệm vụ của chi bộ ở các cơ quan” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Nhân dân số 176 ra từ ngày 6 – 10/4/1954, nêu lên nhiệm vụ phát huy vai trò “chi bộ phải là động lực của mỗi cơ quan” để đẩy mạnh kháng chiến và cải cách ruộng đất thắng lợi.

Theo Hồ Chí Minh, nhiệm vụ tổng quát của chi bộ gồm ba vấn đề căn bản: (1) Tuyên truyền vận động nhân dân; (2) Liên hệ chặt chẽ với nhân dân; (3)Xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đó Người chỉ ra có 4 nhóm tiêu chí để xây dựng chi bộ mạnh, trong đó, Người cho rằng quan trọng là chỉnh đốn Đảng, trong chỉnh đốn Đảng, quan trọng nhất là chỉnh đốn chi bộ vì chi bộ là nền tảng của Đảng. Người viết: “Chúng ta cũng phải phê bình nghiêm khắc những chi bộ yếu kém. Ở những chi bộ ấy có những đảng viên không gương mẫu, nội bộ thiếu đoàn kết, xa rời quần chúng. Chẳng những không làm đúng mà còn có nơi, có lúc còn làm trái ngược đường lối, chính sách của Đảng”(12).

“Muốn chỉnh đốn chi bộ tốt thì những phần tử xấu phải xử trí đúng mức: cần đuổi ra khỏi Đảng thì đuổi ra, cần cách chức thì phải cách chức, cần hạ tầng công tác thì hạ tầng công tác, có thể giáo dục thì giáo dục”(13). Và việc này cần tiến hành trên cả ba mặt: tư tưởng, chính trị, tổ chức, trong đó “Phải luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách đúng đắn” (14).

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ ở các cơ quan Trung ương, ngày 7/11/1948 tại Chiến khu Việt Bắc, chính Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Liên chi cơ quan Trung ương (nay là Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương) với 6 chi bộ và vài chục đảng viên công tác trong các cơ quan Trung ương. Sự ra đời của Liên chi cơ quan Trung ương là minh chứng chính xác cho việc đổi mới phương thức lãnh đạo, góp phần rất quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác xây dựng chi bộ ở các cơ quan Trung ương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng để lãnh đạo toàn quốc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Từ một liên chi được thành lập trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, qua 4 lần được sắp xếp, tổ chức lại, đến nay, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có 64 đảng bộ trực thuộc với trên 7 vạn đảng viên, sinh hoạt trong hơn 5.000 chi bộ.

Với hơn 5.000 chi bộ thuộc các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Vì vậy, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, đặc biệt là nâng cao chất lượng chi bộ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong việc tham mưu, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Mỗi đảng viên tốt, mỗi chi bộ tốt là Đảng được mạnh thêm một phần; đảng viên kém, chi bộ kém là những khâu yếu của Đảng. Điều đó nói chung là đúng, nói riêng với các chi bộ ở các cơ quan chung quanh Trung ương càng đúng” (15).

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, ý thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng chi bộ, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tập trung chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chi bộ. Thông qua đó, các cấp ủy và đội ngũ đảng viên đã nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của chi bộ và việc nâng cao chất lượng chi bộ; nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ từng bước được đổi mới; chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có những chuyển biến bước đầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tuy nhiên, nhận thức về vị trí, vai trò của chi bộ, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng chi bộ nói chung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng của một bộ phận cấp ủy viên và đảng viên chưa đầy đủ; nguyên tắc tập trung dân chủ; chế độ sinh hoạt định kỳ ở một số cấp ủy chưa được thực hiện nghiêm túc, nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ còn đơn điệu, thiếu tính hấp dẫn; tính giáo dục, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình còn hạn chế; chi bộ chưa thực hiện tốt vai trò là nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên…

Xuất phát từ tình hình trên, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/01/2012 “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và chọn chủ đề công tác năm 2013 là “Năm nâng cao chất lượng chi bộ”. Vấn đề nâng cao chất lượng chi bộ tiếp tục được Đại hội XII của Đảng bộ Khối đề ra là 1 khâu đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện. Cụ thể hóa nội dung này, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 “về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” để chỉ đạo thực hiện trong toàn Đảng bộ. Xác định phương châm chỉ đạo là tập trung cho cơ sở nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và coi đây là một giải pháp nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI và khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng và Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 6 nhóm nội dung, giải pháp trọng tâm là:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp và đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ và yêu cầu cấp thiết của việc nâng cao chất lượng chi bộ. Vấn đề cốt lõi là các cấp ủy đảng cần tuyên truyền, giáo dục thông qua sinh hoạt của đảng bộ, chi bộ và các hoạt động triển khai học tập nghị quyết, tập huấn công tác đảng để mỗi cấp ủy, chi bộ, lãnh đạo đơn vị cùng toàn thể đảng viên nhận thức đầy đủ về quan điểm, nội dung, yêu cầu của việc nâng cao chất lượng chi bộ. Đồng thời, xác định rõ việc nâng cao chất lượng chi bộ là yêu cầu cấp thiết, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng và từng đảng viên, là một khâu đột phá trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng của toàn Đảng bộ.

Thứ hai, thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, phát huy dân chủ, tăng cường tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Yêu cầu đầu tiên là các cấp ủy và mỗi đảng viên cần nhận thức đầy đủ và thực hiện nghiêm nền nếp sinh hoạt chi bộ  cũng như việc đóng đảng phí hàng tháng theo quy định. Đặc biệt là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý gương mẫu thực hiện đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ để đảng viên noi theo.

Chi ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị bố trí thời gian, công việc hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ. Với các đảng viên công tác trong lĩnh vực đặc thù, thường xuyên công tác hay lưu trú dài ngày ở địa phương, nước ngoài, thành lập chi bộ lâm thời hoặc chuyển sinh hoạt tạm thời để đảng viên sinh hoạt.

Trong sinh hoạt chi bộ cần mở rộng và phát huy dân chủ... Đặc biệt nhấn mạnh yếu tố tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; tập trung 3 vấn đề cơ bản là chống suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thống nhất hệ thống sổ sách của mỗi chi bộ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt chi bộ cho phù hợp và đảm bảo theo quy định của Đảng.

Thứ ba, tập trung đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, khắc phục được tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ cần được chuẩn bị kỹ, ngắn gọn, rõ ràng; tập trung bàn để lãnh đạo giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, bức xúc, nổi cộm, sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và nguyện vọng chính đáng của đảng viên, quần chúng. Thông qua sinh hoạt chi bộ nhằm 2 mục đích: (1)Nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn của đảng viên, tạo điều kiện để đảng viên nắm vững và thực hiện đúng các quy định của Đảng, Nhà nước (2) Tập trung bàn và định hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn.

Bên cạnh sinh hoạt chi bộ định kỳ cần tăng cường hình thức sinh hoạt chuyên đề (mỗi quý ít nhất một lần). Nội dung sinh hoạt chuyên đề tập trung vào những vấn đề phần đông đảng viên trong chi bộ quan tâm, sát thực với chức năng, nhiệm vụ cũng như trình độ của đảng viên.

Đồng thời với đổi mới nội dung, tiến hành đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ: gắn sinh hoạt chi bộ với sinh hoạt chính trị, sinh hoạt truyền thống, thăm quan, dã ngoại tại các khu di tích lịch sử...

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hằng năm làm cho đảng viên tốt hơn. Mỗi chi ủy phải xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để kiểm tra, giám sát đảng viên và đảng viên tham gia kiểm tra, giám sát chi ủy. Thông qua giám sát nhằm phát hiện những dấu hiệu vi phạm, biểu hiện tiêu cực, lệch lạc của đảng viên; từ đó giúp đỡ đảng viên điều chỉnh; đồng thời thông qua giám sát nhằm phát hiện những đảng viên, chi bộ điển hình tiên tiến để nhân rộng. Cốt lõi của vấn đề là qua giám sát, đảng viên có nhận thức, hành động chuyển biến theo hướng tích cực trong thời gian tới.

Thứ năm, thường xuyên kiện toàn tổ chức; quan tâm chăm lo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Từ đặc điểm đội ngũ bí thư chi bộ thường xuyên biến động, hằng năm, các cấp ủy đảng cần chú trọng kiện toàn đội ngũ chi ủy có số lượng đủ, chất lượng tốt; chi ủy, nhất là bí thư chi bộ có phẩm chất, năng lực, tín nhiệm, nhiệt tình với công tác xây dựng Đảng, tiêu biểu cho chi bộ, đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nguồn cán bộ kế cận; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ bí thư chi bộ và chi ủy viên; cập nhật, thông tin những kiến thức mới cho chi ủy; chú trọng việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực, khả năng cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ. Đa dạng hóa và sáng tạo các hình thức đào tạo, bồi dưỡng và tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác đảng ở cơ sở nhất là bí thư chi bộ.

Thứ sáu, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng. Quan điểm là làm sao để công tác thi đua, khen thưởng phải trở thành động lực. Định kỳ tổ chức gặp mặt, biểu dương bí thư chi bộ tiêu biểu, chi bộ tiêu biểu gắn với chi bộ trong sạch vững mạnh; tăng cường giao lưu giữa các chi bộ để trao đổi kinh nghiệm công tác,... giúp cho bí thư chi bộ và chi ủy nâng cao năng lực điều hành, tổ chức các hoạt động của chi bộ.

Để thực hiện thành công các giải pháp trên, cần đảm bảo các điều kiện cho chi bộ hoạt động và nâng cao chất lượng sinh hoạt. Trong đó, các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối cần tập trung tham mưu xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cấp ủy đảng với đảng đoàn, ban cán sự, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tạo cơ chế, sự phối hợp và những điều kiện cần thiết đảm bảo hoạt động của chi bộ và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; xác định rõ mối quan hệ của chi ủy và đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thông qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm nêu trên, trong những năm qua, chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng công tác đảng trong Đảng bộ Khối đã có những chuyển biến tích cực, đáp ứng những yêu cầu của tình hình mới. Kỷ luật, kỷ cương trong sinh hoạt chi bộ từng bước được xiết lại, nguyên tắc sinh hoạt đảng được giữ vững, do đó, nền nếp sinh hoạt chi bộ được duy trì đảm bảo yêu cầu của Điều lệ Đảng và phù hợp với thực tiễn của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Tỉ lệ đảng viên tham gia thường xuyên các kỳ sinh hoạt chi bộ đạt trên 90%. Chất lượng đảng viên tham gia sinh hoạt ngày càng cao. Nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm. Sự phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên, chặt chẽ. Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cấp ủy các cấp cần tiếp tục thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (khóa XI) và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (khóa XII) với các giải pháp trọng tâm đã nêu ở trên.

Hai là, đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Lấy hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị làm thước đo kết quả của công tác xây dựng Đảng.

Ba là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính chiến đấu, tính giáo dục, tính lãnh đạo trong sinh hoạt chi bộ, khắc phục cho bằng được tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt chi bộ.

Bốn là, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, lãnh đạo các đoàn thể và làm thất bại mọi âm mưu chống phá, chia rẽ đoàn kết trong Đảng, nhất là việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm “giám sát rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm” nhằm nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức đảng.

Sáu là, thường xuyên chăm lo kiện toàn tổ chức và cán bộ. Kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên./.

TS. Nguyễn Minh Chung,

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Thường trực 

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 

__________

(1), (2), (3), (11), (12), (13), (14) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 92, 77, 211, 211, 78, 467, 235.

(4), Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 467.

(5), (6), (7) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 317, 570, 243.

(8) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 14.

(9), (10) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 22, 161.

(15) Bài nói chuyện của Bác tại Đại hội Đảng bộ các cơ quan Chính - Dân - Đảng Trung ương (1961), Sách những lời kêu gọi của Hồ Chí Minh, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1962, tập V, trang 95.

 

 

 


Các bài viết khác

Học và làm theo Bác để tự soi, tự sửa mình

Học và làm theo Bác để tự soi, tự sửa mình
16 ngày trước

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ
1 tháng trước

Nâng cao chất lượng công tác báo chí của Đảng dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng công tác báo chí của Đảng dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh
4 tháng trước

Rèn luyện phong cách cán bộ trẻ các cơ quan Trung ương theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Rèn luyện phong cách cán bộ trẻ các cơ quan Trung ương theo tư tưởng Hồ Chí Minh
5 tháng trước

• Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng tinh thần đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và trong xã hội (5 tháng trước)

• Cán bộ, đảng viên phải là công bộc của dân (6 tháng trước)

• Xây dựng đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (10 tháng trước)

• Cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương (10 tháng trước)

• Học tập và làm theo tư tưởng "Dân vận khéo" của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 năm trước)

• Cán bộ, đảng viên, người lao động Khối các cơ quan Trung ương phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 năm trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó tại 06 huyện thuộc các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre và Kiên Giang (1 năm trước)

• Từ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về vai trò xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc (1 năm trước)

• Thực hành dân chủ trong Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 năm trước)

• Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” (1 năm trước)