Nâng cao chất lượng chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

12/10/2021 | 111

Nâng cao chất lượng của chi bộ là một nội dung cơ bản cấu thành sức mạnh tổng hợp, bảo đảm cho chi bộ lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Bởi vì, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của tổ chức đảng cấp trên cuối cùng đều được triển khai, thực hiện ở các chi bộ. Chính vì vậy, trong những năm qua, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội (VPQH) đã quan tâm xây dựng chi bộ mạnh có chất lượng cao với nhiều biện pháp đồng bộ, khả thi và luôn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của công tác xây dựng Đảng.

Chất lượng các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan VPQH trong thời gian qua

Sau khi Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương được ban hành, Đảng ủy cơ quan VPQH đã ban hành Kế hoạch số 58-KH/ĐU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan yêu cầu các cấp ủy trực thuộc quán triệt làm rõ những quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng chi bộ phù hợp với đặc điểm tình hình của các cơ quan, đơn vị. Qua triển khai thực hiện, chất lượng chi bộ được nâng lên, việc đề cao phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ chủ chốt trong các cấp ủy, cơ quan chuyên môn, cán bộ lãnh đạo chủ chốt luôn gương mẫu thực hiện nhiệm vụ, triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng, tích cực phê bình và tự phê bình, nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên. Chú trọng việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, giải quyết những vướng mắc về tư tưởng của cán bộ, đảng viên, chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy là trọng tâm trong việc thực hiện nghị quyết 01-NQ/ĐUK.

Hiện nay, Đảng bộ cơ quan VPQH, đảng bộ cơ sở đã thành lập các tổ chức đảng tương ứng có 57 chi bộ trực thuộc (có 26 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan VPQH và 31 chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở). Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan VPQH, các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan VPQH đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy; quán triệt nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy các cấp để tập trung xây dựng nghị quyết lãnh đạo ở cấp mình cho phù hợp với nhiệm vụ các vụ, cục, đơn vị. Thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác chính trị tư tưởng, bảo đảm vững chắc sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, tin tưởng, phấn khởi, đồng thuận với sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành, quản lý của lãnh đạo VPQH. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nâng cao cảnh giác chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.

Chất lượng đội ngũ chi ủy viên các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan VPQH ngày càng được nâng cao, có nhiều chuyển biến so với những nhiệm kỳ trước. Nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 100% chi ủy viên có trình độ đại học và trên đại học, 90% chi ủy viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp trở lên. Chất lượng đội ngũ chi ủy viên là cán bộ chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị đã có những chuyển biến tích cực. Các chi bộ luôn quan tâm đến công tác tạo nguồn phát triển đảng viên và đều có kế hoạch chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp đảng. Trong giai đoạn 2015 - 2020, có 89 đoàn viên thanh niên được đứng trong hàng ngũ của Đảng trong tổng số gần 111 đảng viên mới kết nạp của nhiệm kỳ (chiếm 80,18%). Các chi bộ chú trọng việc phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với cấp chính quyền cùng cấp trong công tác bồi dưỡng, xây dựng nguồn cán bộ cấp ủy, cũng như tuyển dụng, quy hoạch và bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, thi đua, khen thưởng, chính sách đối với cán bộ, đảng viên trên tinh thần bảo đảm khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch, phù hợp với điều kiện thực tế và bảo đảm chất lượng, cơ cấu, ổn định và hoạt động hiệu quả.

Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, xây dựng, thực hiện các quy chế, chế độ làm việc ngày càng đi vào nền nếp. Các chi bộ đã chú trọng lãnh đạo xây dựng và hoạt động của tập thể lãnh đạo đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị. Tập thể lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể để kịp thời động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị hàng năm. Các chi bộ cũng thực hiện hiệu quả công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể (công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, chi đoàn thanh niên và chi hội cựu chiến binh trực thuộc) đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho hội viên, đoàn viên; phát huy tốt vai trò xung kích của đội ngũ trí thức trẻ,… tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong các chi bộ, đơn vị; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng bộ cơ quan VPQH đã chỉ rõ: Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá được thực trạng, chỉ ra ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, để cấp ủy và đảng viên nhận thức rõ trách nhiệm của mình, đồng thời đề xuất các biện pháp nhằm giúp các tổ chức đảng phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Các đảng bộ cơ sở, chi bộ và đảng viên, sau kiểm tra, giám sát, đều có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao[1].

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc nâng cao chất lượng chi bộ, nhất là việc tổ chức sinh hoạt chi bộ của các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan VPQH trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế, thiếu sót nhất định. Sự chuyển biến ở các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan VPQH có thời điểm chưa đồng đều, toàn diện và vững chắc; chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt Đảng có nơi chưa đảm bảo, như Đại hội XIII của Đảng đã chỉ ra: “Sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi vẫn còn hình thức, sinh hoạt chuyên đề chưa được coi trọng, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình còn yếu”[2]; việc đánh giá, xếp loại chi bộ, đảng viên hàng năm vẫn còn hình thức. Một vài chi bộ thực hiện, duy trì sinh hoạt định kỳ chưa nghiêm túc; còn khó khăn, lúng túng trong việc lựa chọn chuyên đề sinh hoạt; nội dung sinh hoạt chưa phong phú, còn mang tính hình thức, nặng về kiểm điểm thực hiện công tác chuyên môn. Do đặc thù công việc, nên một số chi bộ đến ngày sinh hoạt vẫn còn cấp ủy viên, đảng viên đi công tác xa nên không thể duy trì ngày sinh hoạt chi bộ theo quy định; nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ còn chậm đổi mới, chưa tìm được hình thức sinh hoạt thích hợp, nội dung có phần đơn điệu.

Sinh hoạt chi bộ định kỳ chi bô hành chính- quản trị thuộc Đảng bộ bộ cơ sở Vụ công tác phía nam

Một số giải pháp nâng cao chất lượng các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan VPQH theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Để tiếp tục nâng cao chất lượng các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan VPQH thời gian tới cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, bí thư chi bộ và đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ và mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Cấp ủy, chi bộ cần tiếp tục quán triệt tới từng đảng viên về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của chi bộ. Đồng thời, quán triệt các văn bản quy định của Đảng, Trung ương về sinh hoạt chi bộ như Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối “về nâng cao chất lượng chi bộ” và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, nhất là các văn bản mới như: Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng, Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, trong đó, có những nội dung quan trọng về sinh hoạt chi bộ; giúp cho mỗi cấp ủy, chi bộ nhận thức đúng, hiểu sâu hơn về sinh hoạt chi bộ từ đó căn cứ và bám sát các điều kiện thực tiễn của chi bộ mình để có phương pháp, cách thức sinh hoạt phù hợp.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XI, XII) trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ. Bằng nhiều hình thức, phương pháp khác nhau, tùy theo mỗi chi bộ của Đảng bộ cơ quan VPQH mà việc học tập, làm theo đó ở các góc độ, các nội dung sinh hoạt cụ thể có thể thực hiện được như: có thể đưa vào sinh hoạt chuyên đề một việc “làm theo” Bác trong thực hành tiết kiệm, noi gương về lối sống, về đạo đức, phong cách của Bác,... để hàng ngày mỗi đảng viên trong chi bộ có thể soi mình vào và có hướng phấn đấu tích cực hơn, gương mẫu hơn, cố gắng rèn luyện hơn,...

Thứ hai, chi ủy, chi bộ phải chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề; lựa chọn nội dung, đổi mới hình thức sinh hoạt phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị và của chi bộ

Để chuẩn bị tốt được nội dung sinh hoạt chi bộ, đòi hỏi cấp ủy phải xây dựng chương trình kế hoạch toàn khóa, từng năm, từ đó gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của đơn vị ở cả nhiệm kỳ, để cụ thể hóa thành từng nội dung sinh hoạt chi bộ của từng tháng, từng quý, từng buổi sinh hoạt chuyên đề. Tập thể cấp ủy phải bàn bạc, nắm chắc những ưu điểm, hạn chế của từng đảng viên từ đó động viên đảng viên tham gia vào từng nội dung sinh hoạt chi bộ mà cấp ủy xây dựng, đề xuất một cách chủ động, nhiệt tình và nhiệt huyết. Chủ động phân công đảng viên tham gia tìm hiểu trước nội dung chủ đề sinh hoạt, tổ chức các hình thức sinh hoạt chi bộ một cách đa dạng, phong phú.

Cấp ủy, chi bộ ở Đảng bộ cơ quan VPQH cần đẩy mạnh thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ giúp cho đảng viên nhận thức đúng bản chất sự việc, thấy rõ các ưu điểm của mình để tiếp tục phát huy và khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Bí thư, cấp ủy và từng đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết thống nhất. Mở rộng và phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tạo không khí cởi mở để đảng viên được thể hiện chính kiến và trình bày tâm tư nguyện vọng. Đồng thời, cấp ủy, chi bộ có trách nhiệm quan tâm phát hiện và xử lý các vấn đề tư tưởng nảy sinh nhằm xây dựng chi bộ đoàn kết, thống nhất.

Thứ ba, thường xuyên kiện toàn tổ chức, nâng cao phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của cấp ủy và đội ngũ đảng viên trong chi bộ

Thường xuyên kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng cấp ủy và đội ngũ đảng viên trong chi bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Cấp ủy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, năng lực chuyên môn đủ khả năng, điều kiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng đội ngũ đảng viên đủ phẩm chất năng lực, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác và vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, chủ động học tập, rèn luyện, nâng cao chất lượng công tác hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị.

Luôn quan tâm làm tốt công tác giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên nêu cao tính đảng, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình, kiên quyết làm rõ ưu điểm, khuyết điểm của đối tượng kiểm tra, bảo vệ cái đúng, cái tốt, phê phán cái sai, cái xấu. Nếu đảng viên vi phạm kỷ luật phải làm rõ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân của vi phạm, chỉ ra phương hướng sửa chữa, khắc phục.

Tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, làm cho mỗi đảng viên và chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chính quyền trong phân công nhiệm vụ cho đảng viên và thực hiện nhiệm vụ của chi bộ.

Cần làm tốt hơn nữa công tác phân công cho đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, công tác phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị cùng cấp trong công tác cán bộ; cấp ủy, chi bộ cần tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên trong chi bộ ở Đảng bộ cơ quan VPQH cần được hết sự quan tâm, cấp ủy, bí thư chi bộ phải chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Cần có kế hoạch, bồi dưỡng đảng viên về trình độ, năng lực chuyên môn để đảng viên có hướng phấn đấu rõ ràng và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Thứ năm, mỗi đảng viên cần đẩy mạnh việc tự rèn luyện, chủ động tham gia vào sinh hoạt chi bộ ở cơ quan và nơi cư trú

Mỗi đảng viên trong chi bộ cần chủ động tham gia sinh hoạt như: nắm được lịch sinh hoạt, hiểu và chủ động về nội dung, chương trình sinh hoạt từ đó nắm chắc các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng, hiểu rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và dự kiến đề xuất các nhiệm vụ, phương hướng, giải pháp tháng tới được cụ thể sát thực tế của cơ quan, đơn vị,... Thông qua đó, cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của chi bộ và sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.

Mỗi đảng viên trong chi bộ cần chủ động tham gia sinh hoạt đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ nơi cư trú và tích cực tham gia các hoạt động khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập. Theo đó, cán bộ, đảng viên có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu; phải nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị, gần gũi Nhân dân để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng; phải là tấm gương tự phê bình và phê bình, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú để cấp dưới và quần chúng noi theo theo tinh thần Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú”.

Thứ sáu, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên và của cấp ủy, chi bộ

Đảng ủy cơ quan VPQH tiếp tục xây dựng kế hoạch thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định, hướng dẫn của Đảng, của Trung ương về sinh hoạt chi bộ, cần coi trọng việc kiểm tra, giám sát sinh hoạt của tất cả các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan VPQH trước khi đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên hàng năm.

Đồng thời, thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc chi bộ thực hiện chế độ sinh hoạt, tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy cấp trên với việc xây dựng và chỉnh đốn cấp ủy, chi bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Chú trọng việc sơ kết, rút kinh nghiệm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kịp thời biểu dương, nhân rộng làm lan tỏa những điển hình tiên tiến.

Thực hiện tốt các giải pháp trên góp phần nâng cao chất lượng của chi bộ, thực chất là “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên; trực tiếp góp phần xây dựng đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện”[3]. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ cơ quan VPQH, làm cơ sở, nền tảng xây dựng Đảng ta xứng đáng với trọng trách là Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo toàn dân tộc, nhân dân ta “quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”[4]./.

Phùng Khắc Khoa

Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Văn phòng Quốc hội


[1] Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội (2020), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr.190.

[3] Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2016), Nghị Quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 19/8/2016 về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 343.

 

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp & PTNT tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp & PTNT tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
3 ngày trước

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý III và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý III và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII
3 ngày trước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trong Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trong Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao
11 ngày trước

Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra
13 ngày trước

• Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương - đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 (15 ngày trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ VI (29 ngày trước)

• Trao Quyết định chuẩn y đồng chí Nguyễn Văn Tiến giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Trao Quyết định chỉ định đồng chí Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1 tháng trước)

• Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực công tác và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng Bộ Giao thông vận tải phát triển bền vững, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội CCB Việt Nam trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 (1 tháng trước)

• Trao Quyết định chỉ định đồng chí Lương Quốc Đoàn giữ chức Bí thư Đảng uỷ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Tài chính quyết tâm và tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (2 tháng trước)

• Hội nghị công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam (2 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 (3 tháng trước)