Nâng cao chất lượng chi bộ góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

05/11/2018 | 225

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiền thân là Liên chi cơ quan Trung ương được thành lập vào ngày 07/11/1948, tại Chiến khu Việt Bắc với 6 chi bộ và vài chục đảng viên công tác trong các cơ quan Trung ương. Sự ra đời của Liên chi cơ quan Trung ương có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để lãnh đạo toàn quốc kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ảnh: Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Bằng khen cho các đảng bộ tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018

Qua các thời kỳ, để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ và yêu cầu của thực tiễn cách mạng, Đảng bộ Khối đã 4 lần được sắp xếp, tổ chức lại, có những giai đoạn các tổ chức đảng ở Trung ương được đưa về trực thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5 (Khóa X), ngày 11/4/2007, Bộ Chính trị đã có Quyết định số 47-QĐ/TW về lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại 07 đảng bộ khối trực thuộc Trung ương và Ban Cán sự đảng Ngoài nước. Từ một Đảng bộ nhỏ thành lập trong khói lửa chiến tranh, đến nay, Đảng bộ Khối đã có 64 tổ chức đảng trực thuộc với gần 7 vạn đảng viên, sinh hoạt trong hơn 5.600 chi bộ.

70 năm hoạt động, mặc dù còn nhiều khó khăn về mô hình tổ chức, quan hệ công tác, song, hoạt động của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc có nhiều chuyển biến rõ nét, đi dần vào nền nếp, chất lượng các mặt công tác từng bước được nâng lên; tổ chức bộ máy, cán bộ, quan hệ công tác được xác định rõ hơn, công tác phối hợp hiệu quả hơn; phương thức hoạt động được đổi mới theo hướng thiết thực và hiệu quả; đáp ứng ngày càng tốt hơn tình hình và nhiệm vụ.

Nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các cấp ủy đảng trong Khối đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tích toàn diện trên các mặt công tác; trong đó có sự đóng góp đặc biệt của đội ngũ bí thư chi bộ với vai trò là người “thủ lĩnh”, “linh hồn” của chi bộ; bí thư chi bộ tốt thì hoạt động của chi bộ sẽ tốt. Điều này đặc biệt quan trọng bởi, chi bộ là nền tảng của Đảng, cầu nối trực tiếp giữa Đảng và nhân dân; nơi sinh hoạt tư tưởng, tổ chức, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng ở cơ sở, là môi trường giáo dục, quản lý, phân công công tác cho đảng viên, giám sát, rèn luyện đội ngũ đảng viên, vận động quần chúng và thực hiện công tác phát triển đảng viên.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm qua, Đảng bộ Khối đã thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; đội ngũ bí thư cấp ủy thường xuyên được chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực công tác; nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ từng bước đổi mới góp phần nâng cao chất lượng chi bộ. Qua đó, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thông qua quá trình công tác, đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhiều tấm gương tiêu biểu trên các loại hình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Phát huy truyền thống 70 năm qua của Đảng bộ, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần, trách nhiệm, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối ra sức phấn đấu xây dựng tổ chức đảng ở các cơ quan cấp chiến lược của Trung ương thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là:

Một là, tiếp tục đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Lấy hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị làm thước đo kết quả của công tác xây dựng Đảng. Các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng. Mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý gương mẫu thực hiện để đảng viên và cán bộ noi theo.

Hai là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính chiến đấu, tính giáo dục, tính lãnh đạo trong sinh hoạt chi bộ, khắc phục bằng được tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh sinh hoạt chi bộ định kỳ cần tăng cường hình thức sinh hoạt chuyên đề, nội dung tập trung vào những vấn đề phần đông đảng viên trong chi bộ quan tâm, sát thực với chức năng, nhiệm vụ, quan tâm đặc biệt việc sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Ba là, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, lãnh đạo các đoàn thể và làm thất bại mọi âm mưu chống phá, chia rẽ đoàn kết trong Đảng, nhất là việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm “giám sát rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm” nhằm nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức đảng. Kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm, biểu hiện tiêu cực, lệch lạc của đảng viên để chấn chỉnh, xử lý. Đảng ủy cấp trên cần phải tiến hành kiểm tra, giám sát các chi ủy, chi bộ thường xuyên, qua đó nâng cao trách nhiệm của chi ủy, chi bộ và lãnh đạo cơ quan, đơn vị về công tác này.

Năm là, thường xuyên chăm lo kiện toàn tổ chức và cán bộ. Trong đó cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII), trọng tâm là sắp xếp, kiện toàn tổ chức, xây dựng chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng cho phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời kịp thời kiện toàn đội ngũ chi ủy có số lượng đủ, chất lượng tốt khi có biến động. Chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ kế cận và tạo nguồn cán bộ.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi  sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối cần tập trung thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cấp ủy đảng với đảng đoàn, ban cán sự, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; chủ động tìm tòi các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng các cấp ngay từ chi bộ để tập trung lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; xác định rõ mối quan hệ của chi ủy và đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở./.

TS. Nguyễn Minh Chung

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban

Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

 

 

f

Các bài viết khác

Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII
3 giờ trước

Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp

Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp
8 ngày trước

Học và làm theo lời Bác dặn trong Di chúc: “Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”

Học và làm theo lời Bác dặn trong Di chúc: “Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”
15 ngày trước

Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị

Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị
15 ngày trước

• Triển khai Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (18 ngày trước)

• Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (1 tháng trước)

• Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (1 tháng trước)

• Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (1 tháng trước)

• Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên (1 tháng trước)

• Triển khai thực hiện các nội dung về Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em (1 tháng trước)

• Một số suy nghĩ về phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Hội nghị thông tin chuyên đề quý II-2019 (1 tháng trước)

• Xây dựng Đảng “là đạo đức, là văn minh” ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)