Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

17/04/2019 | 10296

Các cấp ủy trực thuộc và ủy ban kiểm tra các cấp trong Khối cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò của cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của ủy ban kiểm tra các cấp đi đôi với vai trò, trách nhiệm của chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy; xây dựng ủy ban kiểm tra cấp ủy đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới, là chỗ dựa tin cậy của tổ chức Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được thành lập ngày 11/4/2007, theo Quyết định số 47-QĐ/TW của Bộ Chính trị trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại 07 đảng bộ khối trực thuộc Trung ương. Hơn 10 năm qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; đồng thời, tích cực ngăn chặn, phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Để đạt được kết quả đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc luôn quan tâm đến công tác cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát thể hiện ở việc kịp thời kiện toàn ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, bố trí cán bộ kiểm tra chuyên trách theo Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” và Quy định số 215-QĐ/TW ngày 5/12/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng những nội dung, kiến thức cán bộ kiểm tra, giám sát đang thiếu, nhất là về nghiệp vụ công tác, quy trình, phương pháp tiến hành và kỹ năng xử lý tình huống; thường xuyên sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương hiên nay có 64 đảng ủy trực thuộc, trong đó 34 đảng ủy cấp trên cơ sở, 30 đảng ủy cơ sở, 1042 tổ chức cơ sở đảng, 98 đảng ủy bộ phận, 5041 chi bộ với 70.421 đảng viên. Về cấp ủy viên các cấp: cấp ủy viên đảng ủy cấp trên cơ sở có 1020 đồng chí, 306 đồng chí là ủy viên ban thường vụ các cấp, 34 bí thư, 65 phó bí thư; cấp ủy viên đảng ủy cơ sở có 330 cấp ủy viên, 90 ủy viên ban thường vụ, 30 bí thư và 36 phó bí thư. Cán bộ làm công tác kiểm tra trong Đảng bộ Khối có bước phát triển cả số lượng và chất lượng; thực hiện ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Hiên nay, ủy ban kiểm tra các cấp có 358 đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra, trong đó có 51 đồng chí cán bộ chuyên trách (08 đồng chí là chủ nhiệm, 26 đồng chí là phó chủ nhiệm, 15 đồng chí là ủy viên ủy ban). Tuy nhiên, hiện nay còn nhiều cấp ủy được giao quyền cấp trên cơ sở chưa có cán bộ làm công tác kiểm tra chuyên trách, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát còn khó khăn, hạn chế, vướng mắc, có cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng Đảng, yếu về kỹ năng nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII, thời gian tới, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cần phải tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa số lượng, chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Với mục tiêu đó, cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1- Đảng ủy Khối, các cấp ủy trực thuộc và ủy ban kiểm tra các cấp trong Khối thường xuyên quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương khóa XII về công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá X về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” và Quy định số 215-QĐ/TW ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 18 tháng 3 năm 2013 và Kết luận số 162-KL/ĐUK ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

2- Các cấp ủy trực thuộc và ủy ban kiểm tra các cấp trong Khối cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò của cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của ủy ban kiểm tra các cấp đi đôi với vai trò, trách nhiệm của chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy; xây dựng ủy ban kiểm tra cấp ủy đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới, là chỗ dựa tin cậy của tổ chức Đảng.

3- Cấp ủy các cấp chủ động phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan thường xuyên củng cố, kiện toàn ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra, bố trí cán bộ kiểm tra chuyên trách đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao, dũng cảm, kiên quyết thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với mọi đối tượng trong mọi điều kiện, hoàn cảnh; có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, sâu sát, thận trọng và ứng xử có văn hoá, không vụ lợi làm sai chức trách, nhiệm vụ được giao.

4- Đảng ủy Khối, các đảng ủy trực thuộc và ủy ban kiểm tra các cấp trong Khối thường xuyên mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ kiểm tra; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra để cập nhật kiến thức về công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, kinh tế, pháp luật, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tạo cơ chế, chính sách khuyến khích cán bộ kiểm tra tự nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao

5- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc cho ủy ban kiểm tra các cấp; thực hiện tốt cơ chế, chính sách để thu hút cán bộ về làm công tác kiểm tra; nhằm tuyển chọn cán bộ đủ phẩm chất, chính trị, đạo đức lối sống, năng lực, bản lĩnh về làm công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp trong Đảng bộ Khối nhất là Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Nguyễn Thành Nam

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

 

 


Các bài viết khác

Kỳ họp lần thứ tám Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Kỳ họp lần thứ tám Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025
5 ngày trước

Kỳ họp lần thứ bảy Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Kỳ họp lần thứ bảy Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025
14 ngày trước

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022
14 ngày trước

Kỳ họp lần thứ sáu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Kỳ họp lần thứ sáu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025
26 ngày trước

• Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 (1 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ năm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (1 tháng trước)

• Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 (3 tháng trước)

• Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng từ sau Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đến nay (7 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (9 tháng trước)

• Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Kiểm tra Đảng quý I năm 2021 (9 tháng trước)

• Những kết quả nổi bật của công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 (11 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (1 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 năm trước)

• Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 năm trước)