Một số vấn đề về đổi mới công tác tuyên giáo ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

15/08/2018 | 762

Đổi mới công tác tuyên giáo ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là tổng hợp các biện pháp, phương thức để triển khai công tác tuyên giáo một cách phù hợp, kịp thời và có hiệu quả nhất, trước hết là đổi mới nội dung công tác tuyên giáo; cùng với đó là đổi mới hình thức, phương pháp tiến hành công tác tuyên giáo và được triển khai toàn diện, đồng bộ với nhiều giải pháp cụ thể...

 

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo năm 2018

Ngay sau khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng, coi đó là tổ chức quan trọng hàng đầu để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, về Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng.

Nhân ngày Quốc tế đỏ 1 tháng 8 năm 1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ mồng 1 - 8”, lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hoà bình... Trong cao trào cách mạng 1930 - 1931, đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh và ngay cả khi cuộc đấu tranh oanh liệt này bị kẻ thù dìm trong biển máu, những cán bộ tuyên truyền của Đảng vẫn gan góc chiến đấu, đưa đường lối cách mạng của Đảng đến với quần chúng công nông, thắp lên trong họ niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng cộng sản, vào thắng lợi ngày mai của Đảng, của dân tộc. Nhiều cán bộ tuyên truyền đã cùng đồng chí, đồng bào biến nhà tù đế quốc thành trường học đấu tranh cách mạng; biến nhà máy, hầm mỏ, đồng ruộng, bản làng thành nơi rèn luyện ý chí chiến đấu, nơi gắn kết máu thịt mang tính sống còn giữa Đảng với nhân dân. Truyền thống vẻ vang đó tiếp tục được phát huy cao độ trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bảo vệ Tổ quốc, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, đánh thắng mọi kẻ thù hung bạo, bảo vệ vững chắc bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong suốt 88 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn coi công tác tuyên truyền, cổ động là mặt trận hàng đầu; là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và của chế độ. Năm 2000, Bộ Chính trị khóa VIII quyết định lấy ngày 1 tháng 8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng, văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1 tháng 8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

88 năm qua, tuy tên gọi, cơ cấu tổ chức và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo có những thay đổi, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên “trận địa” tư tưởng, lý luận, văn hoá, khoa học, giáo dục về cơ bản là thống nhất và xuyên suốt; truyền thống vẻ vang của Ngành Tuyên giáo Đảng vẫn được giữ vững và phát huy.

Trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, bên cạnh những thuận lợi chúng ta còn phải đương đầu với không ít khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Công tác tuyên giáo của Đảng có nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi ý thức, trách nhiệm cực kỳ lớn đối với lực lượng làm công tác tuyên giáo của Đảng. Văn kiện Đại hội XII của Đảng chỉ rõ, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ này là đổi mới công tác tư tưởng lý luận. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị… Tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động.

Đổi mới công tác tuyên giáo ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là tổng hợp các biện pháp, phương thức để triển khai công tác tuyên giáo một cách phù hợp, kịp thời và có hiệu quả nhất, trước hết là đổi mới nội dung công tác tuyên giáo; cùng với đó là đổi mới hình thức, phương pháp tiến hành công tác tuyên giáo và được triển khai toàn diện, đồng bộ với nhiều giải pháp cụ thể, tập trung vào một số vấn đề trọng tâm sau:

Một là, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhất là giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng tại các học viện, trường bồi dưỡng đào tạo cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối. Hạn chế tối đa tình trạng trùng lặp, chồng chéo, lạc hậu về nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng; gắn lý luận với thực tiễn; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên; đưa việc học tập lý luận chính trị trở thành nhu cầu thiết thực, là chế độ bắt buộc nhưng cũng là niềm vinh dự, tự hào đối với mọi cán bộ, đảng viên.

Hai là, gắn kết thường xuyên, chặt chẽ công tác tuyên giáo với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, sớm giải quyết những vấn đề tác động tiêu cực đến tư tưởng. Công tác tuyên giáo luôn luôn phải bám sát thực tiễn, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ chính trị, trở thành một khâu không thể thiếu trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng củng cố sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả điều hành của Nhà nước. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối cần có sự phối hợp và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức, phương pháp, từ sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, tổ chức đảng đến những sinh hoạt, hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị và phong trào của các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường các hình thức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt về tư tưởng, đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tự phê bình và phê bình, gắn với những yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong từng thời điểm cụ thể.

Ba là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tham gia công tác tuyên giáo, nhất là các cơ quan thông tấn, báo chí, kiên quyết đấu tranh làm thất bại những âm mưu và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Công tác tư tưởng đòi hỏi phải gắn kết chặt chẽ giữa bồi đắp và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường công tác tuyên truyền miệng; bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thường xuyên đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và người lao động; chủ động đấu tranh phản bác lại các luận điệu sai trái trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên mạng xã hội.

Bốn là, đổi mới hình thức, phương pháp học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng bảo đảm nghiêm túc, khoa học và hiệu quả. Mỗi đợt học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng phải là đợt sinh hoạt học tập quan trọng, là đợt sinh hoạt tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là bổn phận, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và các cấp ủy đảng. Cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt liên quan đến lĩnh vực nghị quyết của Đảng ban hành phải nghiên cứu, thảo luận để thấm nhuần sâu sắc những nội dung cốt lõi của nghị quyết để vận dụng cụ thể vào nhiệm vụ được giao. Những cán bộ, đảng viên hoạt động ở các lĩnh vực khác cần nắm vững những quan điểm cơ bản, tinh thần cốt lõi của nghị quyết. Việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hành động cần cụ thể, nêu rõ trọng tâm, trọng điểm, giải pháp đột phá, các điều kiện, cơ chế, chính sách, nguồn lực bảo đảm, lộ trình triển khai, phân công rõ tổ chức, cá nhân đảm nhiệm. Học tập nghị quyết phải dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, giải đáp những vấn đề đặt ra, tạo sự đồng thuận, thể hiện quyết tâm chính trị cao.

Năm là, đổi mới việc tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương người tốt, việc tốt, những điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy nhân tố tích cực đẩy lùi tiêu cực; đồng thời phê phán, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống... Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thực sự tiên phong, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn tư cách, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gần gũi quần chúng, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời thông tin, giải đáp những nhu cầu chính đáng của quần chúng.

Sáu là, quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo cần được bồi dưỡng, đào tạo theo hướng chuyên sâu, có bản lĩnh chính trị vững vàng và nhạy bén chính trị đặt lên hàng đầu; phẩm chất đạo đức là cái gốc, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn, khả năng nói và viết là yếu tố quan trọng; phải luôn luôn tìm tòi, sáng tạo, nắm bắt, phân tích, dự báo, thông tin kịp thời, chính xác để chủ động tham mưu cho cấp ủy; đồng thời cũng phải có tinh thần dám nghĩ, dám làm, cầu thị, ham học hỏi, có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo ở Đảng bộ Khối các cơ quan trong tình hình hiện nay./.

Th.S Nguyễn Hữu Chung

Trưởng Phòng Nghiệp vụ Ban Tuyên giáo,

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo
20 giờ trước

Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba

Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba
2 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2020
12 ngày trước

Công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025
25 ngày trước

• Thẩm định cuốn sách Lịch sử Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương 1951 - 2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Công tác tuyên giáo ở một số tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối (2 tháng trước)

• Một số ảnh hưởng bước đầu của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 4/2020 (2 tháng trước)

• Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ở các cơ quan Trung ương trong điều kiện hiện nay (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 2/2020 (4 tháng trước)

• Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I-2020 (4 tháng trước)