Một số vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hiện nay

17/10/2022 | 5263

Sau hơn 35 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, xã hội đã có nhiều thay đổi to lớn, đất nước ta ngày càng hội nhập toàn diện, sâu rộng với thế giới, những thành quả xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt quá trình ấy có vai trò, đóng góp quan trọng của công tác dân vận. Đứng trước yêu cầu của tình hình mới, càng đòi hỏi phải tăng cường và đổi mới công tác dân vận. Công tác dân vận, với tư cách là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng và là một trong những phương thức chủ yếu để Đảng lãnh đạo cách mạng, không thay đổi về bản chất và mục tiêu tổng quát, nhưng có sự điều chỉnh nhất định về nội dung, về bước đi, cách làm để phù hợp với từng giai đoạn cách mạng.

Làm tốt công tác dân vận ở các cơ quan Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khoá XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” chính là đóng góp thiết thực của cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Với ý nghĩa đó, công tác dân vận phải được xem là một bộ phận cực kỳ quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối, hàm chứa nhiều nội dung phong phú, phức tạp, nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo, nhiều lực lượng và đối tượng tham gia, tác động nhiều mặt, nhiều chiều vào đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Trong bối cảnh đất nước ta đứng trước những cơ hội, vận hội to lớn đan xen với khó khăn, thách thức gay gắt, nhất là trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, có một số vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hiện nay, rất cần được suy nghĩ và giải quyết thấu đáo.

Một là, công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng vẫn hết sức cần thiết, quan trọng trong bối cảnh xã hội đang có nhiều biến chuyển, đất nước ngày một hội nhập sâu rộng với thế giới.

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng xuất phát từ yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác dân vận trong Đảng bộ Khối hiện nay và Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (ban hành tại Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị). Có thể nói, Nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận cũng như Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều quan điểm, chủ trương, tư tưởng chỉ đạo rất quan trọng, có ý nghĩa lâu dài. Việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết và Quy chế sẽ tạo cơ hội thực sự cho các tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương để làm tốt hơn nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Việc tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và củng cố, tăng cường lòng tin của Nhân dân đối với Đảng trong tình hình mới, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. Điều đó càng đúng đối với Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, một đảng bộ bao gồm các tổ chức đảng, đảng viên ở các cơ quan tham mưu chiến lược của Ðảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương với 5.269 chi bộ trực thuộc, 77.433 đảng viên và trên 10 vạn quần chúng. Kết quả công tác, hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở Trung ương có tác động trực tiếp, sâu sắc đến đời sống của nhân dân. Do vậy cần phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải là một người làm tốt công tác dân vận đối với chính bản thân mình và người thân trong gia đình.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Lãnh đạo tỉnh Thái Bình trao biểu trưng tặng nhà tình nghĩa, tặng quà cho các gia đình chính sách là hộ nghèo tỉnh Thái Bình

Hai là, thường xuyên xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; phân công cán bộ lãnh đạo có năng lực, đạo đức, uy tín, kinh nghiệm trực tiếp phụ trách công tác dân vận. Tránh tình trạng khi nói về người làm công tác dân vận, dư luận vẫn hiểu đó chỉ là những người chuyên nói suông, chỉ đạo suông.

Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XI) chỉ rõ: “Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt”([1]). Như vậy, đối với Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, chủ thể làm công tác dân vận là hầu hết lực lượng lao động trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương. Cán bộ dân vận nhiều thế hệ đi trước đã học và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có nhiều tấm gương cán bộ dân vận thực hành tốt phương châm: Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm và thật thà nhúng tay vào công việc. Đó cũng là phương châm tiến hành công tác dân vận hiện nay. Đảng uỷ Khối và các cấp uỷ cần tập trung trước hết vào việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác dân vận, chỉ đạo cụ thể hoá những nội dung, nhiệm vụ công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị; khắc phục căn bản tình trạng nói suông, nói không đi đôi với làm trong công tác dân vận. Yêu cầu đặt ra về vấn đề này là phải đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị đối với việc tự xác định bổn phận cá nhân và thực hành nhiệm vụ dân vận ngay trong cơ quan, đơn vị mình và tiếp đó là tác động trực tiếp đến khâu tham mưu xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách hợp lòng dân.

Một trong những thách thức đối với công tác dân vận trong các cơ quan Trung ương hiện nay là phải làm dân vận trong điều kiện trình độ dân trí nói chung, trình độ của cán bộ, đảng viên nói riêng đã được nâng lên rõ rệt. Điều này đòi hỏi phải xây dựng được đội ngũ làm công tác dân vận thực sự tâm huyết và có năng lực hoạt động thực tiễn, đồng thời tích cực, chủ động đổi mới phương thức tập hợp, vận động quần chúng. Thông thường, cán bộ, đảng viên và quần chúng tin tưởng, làm theo gương người tốt, việc tốt thông qua trực giác, nhưng ngày càng có xu hướng xây dựng lòng tin trên cơ sở khoa học, được thuyết phục bởi lý lẽ, lập luận sắc bén, có lý, có tình, có lý luận, có thực tiễn. Như vậy, nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cần được coi là hai khâu đột phá để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong Đảng bộ Khối thời gian tới.

Ba là, đẩy mạnh việc triển khai xây dựng và thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” trong các đảng bộ, chi bộ.

Trong thực tiễn cuộc sống, có nhiều phong trào thuộc diện “người tốt, việc tốt” do chính quần chúng đứng ra động viên, khích lệ nhau thực hiện và thu được kết quả tốt. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trước đây cũng như hiện nay, luôn xuất hiện nhiều phong trào rộng lớn của quần chúng nhân dân, trong đó có những phong trào thể hiện vai trò tích cực, chủ động, tự giác của những người dân làm dân vận. Đó là những nhân tố hết sức tích cực trong đời sống xã hội, có tác động sâu sắc đến tâm tư, tình cảm, truyền thống và lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái của cộng đồng. Họ là những “người dân làm cán bộ dân vận” rất giỏi và hiệu quả; những “cán bộ dân vận” ấy rất hiểu và vận dụng tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lực của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”([2]). Do vậy, ở mỗi cơ quan, đơn vị, cấp uỷ và lãnh đạo cần quan tâm động viên, định hướng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhân tố này phát huy tác dụng, kết hợp chặt chẽ giữa dân vận của cấp uỷ, tổ chức đảng, dân vận của các cơ quan nhà nước, của các đoàn thể với dân vận của quần chúng. Suy cho cùng, sự nghiệp dân vận không chỉ là nhiệm vụ vẻ vang của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng mà còn là sự nghiệp của của chính quần chúng nhân dân.

Bốn là, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách hợp lòng dân và chú trọng việc tham vấn, lấy ý kiến giám sát, phản biện của cán bộ, công chức và quần chúng.

Trong một số ít trường hợp, ở một số nơi, một số việc, chủ trương, chính sách đưa ra chưa được người dân đồng tình, ủng hộ. Trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương đôi khi cũng có trường hợp như vậy, chủ trương của cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị có khi chưa được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngay trong cơ quan, đơn vị đồng tình, hưởng ứng. Bên cạnh nguyên nhân chính là khi xây dựng chủ trương, cơ chế, chính sách thiếu sự tham vấn ý kiến của những người thụ hưởng hoặc chịu tác động của cơ chế, chính sách, còn có nguyên nhân rất quan trọng là công tác giải thích, vận động, tuyên truyền cho quần chúng còn hạn chế, kém hiệu quả. Có nhiều ý kiến cho rằng, ở mọi cấp độ và mọi khâu của quá trình xây dựng, ban hành, thực thi cơ chế, chính sách, quyết định liên quan đến người dân, chúng ta cần tham vấn rộng rãi, đầy đủ ý kiến của nhân dân, của những người thụ hưởng hoặc chịu tác động của cơ chế, chính sách, đồng thời phải tích cực, chủ động làm công tác giải thích, vận động, tuyên truyền trước, trong và sau khi ban hành cơ chế, chính sách, quyết định.

Ở một số nước phát triển, tham vấn ý kiến của các đối tượng thụ hưởng hoặc chịu tác động của chính sách là khâu bắt buộc trong quy trình xây dựng và ban hành chính sách. Do vậy, ở nước ta thời gian tới có lẽ cũng nên xem xét, bổ sung yêu cầu này vào Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời phải nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với Nhân dân, ý thức tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ tham mưu chiến lược trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương cũng như phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng làm công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, vốn là thế mạnh của các cơ quan, đơn vị ở Trung ương.

Có thể tin tưởng rằng, với nỗ lực của các cấp uỷ đảng trong Đảng bộ Khối và sự phối hợp chặt chẽ với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về công tác dân vận sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc hơn, góp phần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XI) và Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương./.

ThS. Bùi Đức Việt

Phó Trưởng ban Ban Dân vận Đảng ủy Khối

 

 ([1]). Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2013, tr.41.

([2]) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.6, tr.234.

 


Các bài viết khác

Học tập và làm theo tư tưởng “dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Học tập và làm theo tư tưởng “dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
19 ngày trước

Nâng cao chất lượng công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu của Đảng trong thời kỳ mới

Nâng cao chất lượng công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu của Đảng trong thời kỳ mới
4 tháng trước

Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ và Huyện ủy Kông Chro, tỉnh Gia Lai ký kết thực hiện Chương trình kết nối tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030

Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ và Huyện ủy Kông Chro, tỉnh Gia Lai ký kết thực hiện Chương trình kết nối tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030
6 tháng trước

Hiệu quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hiệu quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
6 tháng trước

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tặng các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên (9 tháng trước)

• Chi bộ Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 (9 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng kinh phí xây nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Sóc Trăng (10 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững (10 tháng trước)

• Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022 (1 năm trước)

• Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương trao tặng tỉnh Bình Định 1 tỷ đồng kinh phí xây nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở (1 năm trước)

• Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện Năm “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (1 năm trước)

• Phát huy dân chủ trong các cơ quan Trung ương - Một số vấn đề đặt ra (1 năm trước)

• Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - yêu cầu cấp thiết từ cuộc sống (1 năm trước)

• 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)