Một số nội dung chính trong quy trình chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

12/10/2021 | 5068

Thời gian qua, cùng với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong các đảng bộ trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Đảng ủy Khối đã triển khai, hướng dẫn các đảng ủy chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên trong các đảng bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng. Kết quả đạt được như sau: Chuyển giao nội bộ trong Đảng bộ Khối: 7 tổ chức đảng (6 đảng bộ cơ sở, 1 chi bộ cơ sở); chuyển giao ra ngoài Đảng bộ Khối: 12 tổ chức đảng (9 đảng bộ cơ sở, 1 chi bộ cơ sở, 2 chi bộ trực thuộc); tiếp nhận từ trực thuộc cấp ủy địa phương về Đảng bộ Khối: 37 tổ chức đảng (10 đảng bộ cơ sở, 26 chi bộ cơ sở, 1 chi bộ trực thuộc). Công tác chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch số 67-KH/BTCĐUK ngày 04/9/2009 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối. Tuy nhiên, việc chuyển giao ra ngoài Đảng bộ Khối và tiếp nhận về Đảng bộ Khối còn khá phức tạp, quy trình mất nhiều thời gian, thiếu kịp thời, hiệu quả chưa thật sự như mong muốn.

Trong thời gian tới, công tác chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên sẽ được triển khai, thực hiện mạnh mẽ hơn, nhất là chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên từ trực thuộc cấp ủy địa phương về Đảng bộ Khối và ngược lại. Vì vậy, các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối cần quán triệt, phổ biến, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trưc thuộc thực hiện những nội dung chính trong quy trình chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên như sau:

1. Nguyên tắc trong chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên

- Bảo đảm gắn công tác tổ chức đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị; kiện toàn các tổ chức đảng đồng bộ, thống nhất với tổ chức hành chính của cơ quan, đơn vị.

- Chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên ra ngoài Đảng bộ Khối; tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên từ trực thuộc cấp ủy địa phương về Đảng bộ Khối phải xin ý kiến Ban Tổ chức Trung ương và được sự đồng ý mới tiến hành các bước tiếp theo.

- Thẩm quyền ban hành quyết định chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên ra ngoài Đảng bộ Khối và về Đảng bộ Khối là Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

- Thẩm quyền ban hành quyết định chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối (chuyển giao nội bộ trong Đảng bộ Khối) là ban chấp hành các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng lãnh đạo các đơn vị chứng kiến lễ ký biên bản chuyển giao, tiếp nhận các tổ chức đảng, đảng viên

2. Những căn cứ trong chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên

2.1. Chuyển giao nội bộ trong Đảng bộ Khối:

Khi trong nghị định của Chính phủ (hoặc các văn bản của cơ quan có thẩm quyền) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương có sự thay đổi, điều chuyển nhiệm vụ và thay đổi tổ chức bộ máy; có sự điều chuyển các tổ chức, đơn vị trực thuộc bộ, ngành, cơ quan này về trực thuộc bộ, ngành, cơ quan khác.

2.2. Chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên ra ngoài Đảng bộ Khối:

- Chuyển giao những tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương về trực thuộc cấp ủy địa phương, khi trong nghị định của Chính phủ (hoặc các văn bản của cơ quan có thẩm quyền) có sự thay đổi về tổ chức bộ máy, có sự điều chuyển các tổ chức, đơn vị trực thuộc bộ, ngành, cơ quan Trung ương về địa phương.

- Chuyển giao các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp thuộc các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, nhưng nhà nước đã thoái hết vốn (doanh nghiệp cổ phần hóa nhà nước giữ 0%), doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp không có vốn nhà nước, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuần túy,... không phục vụ chức năng quản lý nhà nước hoặc phục vụ nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, cơ quan Trung ương về trực thuộc cấp ủy địa phương.

2.3. Tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên về Đảng bộ Khối:

- Tiếp nhận các tổ chức đảng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc các bộ, ngành, cơ quan Trung ương mà hiện đang trực thuộc cấp ủy địa phương về trực thuộc các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối theo quyết định của Trung ương hoặc theo kế hoạch, các văn bản khác của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

- Tiếp nhận các tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp công lập (các viện nghiên cứu, trung tâm, ban quản lý,...) mà chính quyền thuộc các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, nhưng tổ chức đảng hiện đang trực thuộc cấp ủy địa phương về trực thuộc các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối; bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa tổ chức đảng với tổ chức hành chính của các bộ, ngành. cơ quan Trung ương.

- Tiếp nhận các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp công ích, doanh nghiệp mà nhà nước có cổ phần chi phối (trên 50%), phục vụ trực tiếp nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, cơ quan Trung ương về trực thuộc đảng ủy các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

3. Quy trình, thủ tục, hồ sơ trong chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên

3.1. Chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối (chuyển giao nội bộ trong Đảng bộ Khối):

- Căn cứ văn bản của cấp có thẩm quyền về tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị, cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng được chuyển giao (cấp ủy có nhu cầu chuyển giao) làm việc hoặc có văn bản trao đổi với cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng sẽ được tiếp nhận (cấp ủy có nhu cầu tiếp nhận) về chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên, kèm theo các văn bản liên quan của cấp có thẩm quyền.

- Căn cứ biên bản làm việc giữa hai cấp ủy hoặc văn bản trả lời của cấp ủy có nhu cầu tiếp nhận, cấp ủy có nhu cầu chuyển giao gửi công văn báo cáo Đảng ủy Khối, kèm theo các văn bản liên quan và danh sách tổ chức đảng, đảng viên được chuyển giao.

- Ban Tổ chức Đảng ủy Khối xem xét, thẩm định hồ sơ, xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và tham mưu văn bản của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên gửi hai đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

- Căn cứ văn bản của Đảng ủy Khối, đảng ủy nơi có tổ chức đảng chuyển giao ban hành quyết định chuyển giao; đảng ủy nơi tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên ban hành quyết định tiếp nhận. Ban tổ chức các đảng ủy thẩm định, rà soát, hoàn tất hồ sơ, tài liệu của tổ chức đảng, hồ sơ đảng viên để thực hiện chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên.

- Thực hiện Lễ chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên, cấp ủy nơi chuyển giao thống nhất với cấp ủy nơi tiếp nhận về thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, nội dung,... Ban tổ chức của cấp ủy giúp các cấp ủy làm các thủ tục và thực hiện biên bản bàn giao theo quy định.

3.2. Chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên ra ngoài Đảng bộ Khối:

- Căn cứ văn bản của cấp có thẩm quyền về tổ chức bộ máy hành chính của cơ quan, đơn vị hoặc tình hình thực tế của tổ chức đảng (nhất là tổ chức đảng trong các doanh nghiệp mà nhà nước đã thoái hết vốn, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp không có vốn nhà nước, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuần túy), cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng được chuyển giao (cấp ủy có nhu cầu chuyển giao) làm việc hoặc có văn bản trao đổi với cấp ủy cấp huyện mà tổ chức đảng đó trực thuộc về chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên.

- Căn cứ biên bản làm việc giữa hai cấp ủy hoặc văn bản trả lời của cấp ủy cấp huyện, cấp ủy có nhu cầu chuyển giao gửi văn bản cho Đảng ủy Khối, kèm theo biên bản làm việc hoặc công văn trả lời của cấp ủy cấp huyện, các văn bản có liên quan khác và danh sách tổ chức đảng, đảng viên đề nghị chuyển giao.

- Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tham mưu văn bản trao đổi về chủ trương với ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đồng thời, tham mưu công văn xin ý kiến Ban Tổ chức Trung ương.

- Sau khi có ý kiến đồng ý của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tham mưu quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên; hướng dẫn cấp ủy có nhu cầu chuyển giao rà soát, hoàn thiện tài liệu, hồ sơ tổ chức đảng, đảng viên sẽ chuyển giao.

- Sau khi có quyết định tiếp nhận của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, thực hiện Lễ chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên. Ban tổ chức của cấp ủy có nhu cầu chuyển giao làm các thủ tục và thực hiện biên bản bàn giao theo quy định.

- Đảng ủy Khối báo cáo Ban Tổ chức Trung ương sau khi hoàn thành việc chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên.

3.3. Tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên về Đảng bộ Khối:

- Căn cứ tình hình thực tế, để bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa tổ chức đảng với tổ chức hành chính của cơ quan, đơn vị; tổ chức đảng có nhu cầu tiếp nhận về có văn bản đề nghị đảng ủy bộ, ngành, cơ quan Trung ương tiếp nhận và báo cáo cấp ủy cấp huyện đề nghị được chuyển giao.

- Đảng ủy bộ, ngành, cơ quan Trung ương (trực thuộc Đảng ủy Khối) làm việc hoặc có văn bản trao đổi với cấp ủy cấp huyện nơi có tổ chức đảng muốn chuyển về đảng ủy các bộ, ngành, thống nhất chủ trương chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên.

- Căn cứ biên bản làm việc giữa hai cấp ủy hoặc văn bản trả lời của cấp ủy cấp huyện, đảng ủy bộ, ngành, cơ quan Trung ương gửi văn bản cho Đảng ủy Khối, kèm theo biên bản làm việc hoặc văn bản trả lời của cấp ủy cấp huyện, các văn bản có liên quan và danh sách tổ chức đảng, đảng viên đề nghị tiếp nhận.

- Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối văn bản trao đổi về chủ trương với ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

- Tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương nơi chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên có văn bản xin ý kiến Ban Tổ chức Trung ương. Sau khi có ý kiến đồng ý của Ban Tổ chức Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương ban hành quyết định chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên.

- Căn cứ quyết định chuyển giao của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Đảng ủy Khối ban hành quyết định tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên.

- Thực hiện Lễ chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên. Ban tổ chức cấp ủy cấp huyện phối hợp với ban tổ chức đảng ủy bộ, ngành làm các thủ tục và thực hiện biên bản bàn giao theo quy định.

4. Công tác chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên trong thời gian tới

Để bảo đảm nguyên tắc tổ chức đảng đồng bộ, thống nhất với tổ chức hành chính của cơ quan, đơn vị, thời gian tới số lượng các tổ chức đảng được đảng ủy các bộ, ngành tiếp nhận từ trực thuộc các đảng ủy Khối cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh về như sau:

- Đảng ủy Bộ Công thương: 6 tổ chức đảng (6 đơn vị sự nghiệp).

- Đảng ủy Giao thông vận tải: 4 tổ chức đảng (4 đơn vị sự nghiệp).

- Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 30 tổ chức đảng (đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước chiếm từ 51% vốn điều lệ trở lên).

- Đảng ủy Tài nguyên và Môi trường: 13 tổ chức đảng (13 đơn vị sự nghiệp).

- Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 6 tổ chức đảng (6 đơn vị sự nghiệp).

- Đảng ủy Bộ Xây dựng: 6 tổ chức đảng (2 đơn vị hành chính, 4 đơn vị sự nghiệp).

- Đảng ủy Bộ Y tế: 9 tổ chức đảng (9 đơn vị sự nghiệp).

Tổng số các tổ chức đảng mà các đảng ủy tiếp nhận về: 74 tổ chức đảng với khoảng 5.000 đảng viên. Đây là những đơn vị mà chính quyền trực thuộc các bộ, ngành, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, được chuyển giao theo kế hoạch của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và sự thống nhất của Đảng ủy Khối.

Các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối cần bám sát nguyên tắc, căn cứ trong chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên, quan tâm, chú trọng chuyển giao các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp mà nhà nước đã thoái hết vốn, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp không có vốn nhà nước, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuần túy. Đồng thời tiếp nhận những tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp của các bộ, ngành, nhưng tổ chức đảng hiện đang sinh hoạt tại cấp ủy địa phương,... để bảo đảm tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Trần Quốc Hợp

Phó Trưởng phòng Tổ chức đảng - đảng viên


Các bài viết khác

Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023
23 ngày trước

Hội thảo góp ý kiến Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội thảo góp ý kiến Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
23 ngày trước

Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
4 tháng trước

Một số lưu ý về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022

Một số lưu ý về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022
5 tháng trước

• Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị (8 tháng trước)

• Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 (9 tháng trước)

• Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (11 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (11 tháng trước)

• Nhìn lại 15 năm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Sơ kết việc thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ (1 năm trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (1 năm trước)

• Công tác quản lý đảng viên và những vấn đề cần quan tâm (1 năm trước)

• Triển khai thực hiện Quy định số 34-QĐ/TW của Ban Bí thư, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh (1 năm trước)

• Tập trung củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở và chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)