Một số lưu ý về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022

08/12/2022 | 8183

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại Công văn số 4628-CV/VPTW, ngày 29/8/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng“về việc nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm”; Công văn số 4264-CV/BTCTW ngày 18/10/2022 của Ban Tổ chức Trung ương “về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022”. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 896-CV/ĐUK ngày 03/11/2022 yêu cầu các đảng ủy trực thuộc thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022 theo tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và nội dung Hướng dẫn số 13-HD/ĐUK ngày 04/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đồng thời lưu ý chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể, cá nhân năm 2022 phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình (khắc phục triệt để việc kiểm điểm cá nhân sơ sài, qua loa, mang tính hình thức; dành thời gian để từng cá nhân kiểm điểm rõ hạn chế, thiếu sót và các biện pháp khắc phục). Khi đánh giá, xếp loại cần phân tích thực chất, làm rõ những ưu điểm, hạn chế khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ. Quá trình kiểm điểm, đánh giá chú trọng thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, quan tâm kiểm điểm việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Đối với những đơn vị, tập thể cấp ủy có vấn đề phức tạp, có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc và quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoặc có biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, gây dư luận bức xúc thì các cấp ủy cấp trên trực tiếp cần gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, đồng thời yêu cầu xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để khắc phục ngay các vấn đề tồn tại, khuyết điểm.

3. Các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo và chủ trì việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; gương mẫu, khách quan, công tâm trong đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo quản lý nơi mình công tác, sinh hoạt, được phân công phụ trách.

4. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân được tiến hành trước khi thực hiện tổng kết năm của cấp ủy, tổ chức đảng của cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và hoàn thành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022 và báo cáo về Đảng ủy Khối trước ngày 25/02/2023.

Cùng với các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022, Đảng ủy Khối đã tiến hành phân công lãnh đạo các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối theo dõi các đảng bộ trực thuộc nhằm tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kịp thời chỉ đạo, theo dõi công tác xây dựng Đảng của các đảng bộ trực thuộc, thông qua đó hướng dẫn, đôn đốc, nắm tình hình việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý theo yêu cầu của Trung ương.

Từ tình hình và kết quả thực tiễn triển khai, tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối những năm qua, để công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022 đạt kết quả và đi vào thực chất, các đảng ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối cần tập trung triển khai, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, cấp ủy, người đứng đầu các cấp quán triệt sâu sắc nội dung Công văn số 4628-CV/VPTW ngày 29/8/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng "về việc nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm"; Công văn số 4264-CV/BTCTW ngày 18/10/2022 của Ban Tổ chức Trung ương và Công văn số 896-CV/ĐUK ngày 03/11/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022” đồng thời bám sát Hướng dẫn 13-HD/ĐUK ngày 14/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối "về thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương" để thống nhất và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực nghiêm túc ở cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy trực thuộc cần nghiên cứu kỹ và bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối; triển khai, quán triệt để các tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ có nhận thức đúng đắn, đầy đủ tầm quan trọng và tác dụng tích cực về tính chiến đấu của Đảng đối với việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Hai là, các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo quản lý theo phân cấp quản lý. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu học tập, triển khai quán triệt nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, của Đảng ủy Khối trong việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", thì cấp ủy cấp trên phải kịp thời xem xét, gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Ba là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kết luận số 21/KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương  khóa XIII về đẩy mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nghiên cứu, học tập và quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Đảng ủy Khối.

Bốn là, các cấp ủy, tổ chức đảng nắm vững và thực hiện đầy đủ quy trình, các bước trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, cơ quan, đơn vị.

Năm là: Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo quản lý các cấp của cơ quan, đơn vị. Sau kiểm điểm, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ những giải pháp khắc phục triệt để hạn chế, yếu kém, khuyết điểm. Phân công cụ thể việc theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra.

LÊ GIANG NAM

Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

 


Các bài viết khác

Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023
23 ngày trước

Hội thảo góp ý kiến Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội thảo góp ý kiến Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
23 ngày trước

Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
4 tháng trước

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị
8 tháng trước

• Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 (9 tháng trước)

• Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (11 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (11 tháng trước)

• Nhìn lại 15 năm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Sơ kết việc thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ (1 năm trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (1 năm trước)

• Công tác quản lý đảng viên và những vấn đề cần quan tâm (1 năm trước)

• Triển khai thực hiện Quy định số 34-QĐ/TW của Ban Bí thư, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh (1 năm trước)

• Tập trung củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở và chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Một số nội dung chính trong quy trình chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)