Một số kinh nghiệm về xây dựng mô hình điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

13/03/2019 | 96

Đảng bộ Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Bộ Ngoại giao, với tổng số 410 đảng viên, sinh hoạt tại 01 Đảng bộ Bộ phận khối Lao động Đoàn Ngoại giao (có 09 chi bộ trực thuộc) và 11 chi bộ khối nội bộ.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Cục đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ Ngoại giao xây dựng kế hoạch chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai Chỉ thị gắn chặt chẽ với triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là việc làm thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội.

Các cấp ủy đã chỉ đạo 100 % đảng viên đăng ký phấn đấu học tập và làm theo Bác; thường xuyên chỉ đạo rà soát, bổ sung và hướng dẫn thực hiện những chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình thực tế của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Từ đó, đạt được những kết quả tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, tham nhũng; hạn chế tiêu cực, góp phần rèn luyện nhân cách, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, ý thức tự giác học tập, tinh thần đoàn kết, không “tự diến biễn”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đảng bộ, chi bộ đã chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ và đưa vào các chương trình kế hoạch, phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị. Nhiều đảng bộ, chi bộ đã phát huy kết quả học tập và làm theo Bác trong thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh việc tự phê bình và phê bình nghiêm túc, hiệu quả hơn. Các nhiệm vụ chuyên môn được hoàn thành tốt đã góp phần ổn định tình hình tư tưởng và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đảng ủy Cục chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục truyền thống; thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là đối với đoàn viên, thanh niên. Các chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo Bác kết hợp với thăm quan khu di tích K9, Đá Chông, ATK Tuyên Quang, Khu Định Hóa, Thái Nguyên, thăm quê Bác ở Nghệ An … tập trung vào các chuyên đề do Đảng ủy Cục xây dựng như: “Tìm hiểu những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đặc biệt là cuốn sách “Bác Hồ với Ngoại giao - Mẩu chuyện nhỏ, bài học lớn” do Đảng ủy Bộ cung cấp. Đây là cơ sở chính để giúp các đồng chí làm công tác Ngoại giao có thêm kiến thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, một số chi bộ lựa chọn những công việc chuyên môn của đơn vị để đưa vào sinh hoạt chuyên đề hàng quý.

Từ kết quả thiết thực của việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn rút ra một số bài học kinh nghiệm về xây dựng mô hình điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như sau:

Một là, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên, cùng với đó là sự chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao của các cấp ủy đảng là nhân tố quyết định thắng lợi việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Hai là, đề cao tính chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, trước hết là sự gương mẫu, tự giác của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch, xác định các công việc trọng tâm để tập trung chỉ đạo, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, mỗi cá nhân; quyết tâm thực hiện tốt nhất các kế hoạch đã đề ra.

Ba là, tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chuyên đề học tập hằng năm tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

Bốn là, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, xét thi đua, khen thưởng, đánh giá hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đơn vị.

Năm là, thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc, phát hiện những hạn chế, tồn tại để kịp thời khắc phục.

Nguyễn Duy Phóng

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Đảng bộ Bộ Ngoại giao

 

 

 

f

Các bài viết khác

Một số nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Một số nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng
8 ngày trước

Tự phê bình và phê bình theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh  để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Tự phê bình và phê bình theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
18 ngày trước

Rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
1 tháng trước

Thăm cây đa Bác Hồ trồng trong Tết trồng cây đầu tiên

Thăm cây đa Bác Hồ trồng trong Tết trồng cây đầu tiên
2 tháng trước

• Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Đạo đức cách mạng” đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay (3 tháng trước)

• Một số cách làm hay và sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại chi bộ (3 tháng trước)

• Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân (5 tháng trước)

• Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh giản, kiện toàn bộ máy gắn với sửa đổi phong cách, lề lối làm việc của cán bộ (5 tháng trước)

• Hội thao Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (8 tháng trước)

• Để học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên hằng ngày (10 tháng trước)

• Nhớ lời Bác Hồ dạy "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất" (11 tháng trước)

• Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11 tháng trước)

• Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh (11 tháng trước)

• Học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ (1 năm trước)