Một số kết quả xây dựng Đảng về đạo đức ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

11/02/2020 | 888

Đại hội XII của Đảng xác định chủ trương đưa việc thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện mục tiêu: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Như vậy, xây dựng Đảng về đạo đức đã trở thành một nhiệm vụ chủ yếu, cấp bách của công tác xây dựng Đảng, được đặt ở vị trí ngang hàng với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, điều này đã chứng tỏ vị trí, vai trò quan trọng của đạo đức trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Ảnh: Toàn cảnh Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức.

Thực hiện mục tiêu Đại hội XII của Đảng nêu trên, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai thực hiện từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực và đã đạt một số kết quả bước đầu, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức góp phần xây dựng tổ chức đảng trong các cơ quan trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức, cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nổi bật là:

Một là, việc cụ thể hóa chủ trương xây dựng Đảng về đạo đức được các cấp ủy triển khai nghiêm túc, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Đảng bộ Khối

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, việc này đã được chỉ đạo quyết liệt, sát sao thông qua việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xây dựng chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy các cấp. Cụ thể hóa Chương trình hành động và Chương trình công tác toàn khóa, ngày 25/1/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 8 nhóm tiêu chí cụ thể nhằm tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, qua đó góp phần xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Đồng thời, ban hành Quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối được ban hành kèm theo Quyết định số 1049-QĐ/ĐUK, với 6 nội dung: “TRUNG THÀNH - TRUNG THỰC - ĐOÀN KẾT - TẬN TỤY - SÁNG TẠO - NÊU GƯƠNG”.

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành và Quy định nêu gương của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các đảng ủy trực thuộc đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch thực hiện và tiến hành bổ sung, sửa đổi chuẩn mực đạo đức của đảng ủy, phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sửa đổi, bổ sung chuẩn mực đạo đức của ngành cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, tập trung cụ thể hóa các văn bản của Trung ương trong lĩnh vực này để tổ chức thực hiện góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng Đảng về đạo đức như: cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề từng năm, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Hai là, triển khai nghiêm túc, có sáng tạo, hiệu quảChỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức, vừa góp phần nâng cao đạo đức của tổ chức đảng, vừa nâng cao đạo đức của đảng viên, thông qua nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng, hiệu quả công tác của tổ chức và ý thức rèn luyện đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Do đó, sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị, căn cứ các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện với 7 nhóm nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, xác định 4 nội dung đột phá để toàn Đảng bộ tập trung thực hiện: (1) Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; (2) Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nhất là phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”; (3) Nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; (4) Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối.

Hằng năm, xây dựng và triển khai có hiệu quả chuyên đề công tác từng năm, đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Quy định số 08-QĐi/TW; Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Quyết định 1049-QĐ/ĐUK ngày 01/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Qua việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Quy định số 08-QĐi/TW, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương và thực hiện Nghị quyết 02, 05 và 06 của Đảng ủy Khối đã góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối.

Phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác tiếp tục được đổi mới, nhất là phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức được từng bước khắc phục thông qua việc giảm số lượng văn bản chỉ đạo, tăng cường công tác hướng dẫn, tổ chức thực hiện; đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm đi đôi với phát huy việc tự kiểm tra, giám sát; đổi mới phương pháp sơ kết, tổng kết theo hướng giảm số lượng hội nghị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường đối thoại với đảng viên và quần chúng; thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân, qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Chất lượng, hiệu quả lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội được nâng cao thông qua đổi mới phương thức, nội dung lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy được vai trò, chức năng của tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Vai trò giám sát, phản biện của tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, hội viên được nâng lên; việc xây dựng môi trường công tác được quan tâm; hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được chú trọng; vai trò đại diện quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, hội viên được thực hiện tốt hơn. Qua đánh giá, xếp loại, 100% các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện rõ hiệu quả từ việc nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy.

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã được xác định rõ hơn. Việc xây dựng và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh được triển khai rộng trong toàn Đảng bộ, nhất là trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ tham mưu xây dựng chủ trương, chính sách hợp lòng dân; ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên về chấp hành nguyên tắc sinh hoạt Đảng được đề cao. Nhiều cấp ủy đảng đã khắc phục được tình trạng chạy theo thành tích, hình thức, khắc phục tình trạng thụ động, ỷ lại cấp trên. Qua triển khai thực hiện, nhiều gương điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo ở cơ sở trong tổ chức học tập và làm theo Bácxuất hiện,được kịp thời tuyên dương, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng.

Ba là, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được cụ thể hóa, thực hiên nghiêm túc

Căn cứ các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, ngày 25/01/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay và ban hành Quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối để tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã tiếp tục cụ thể hóa thành nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức để triển khai thực hiện. Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã nghiêm túc duy trì tổ chức các kỳ sinh hoạt của cấp ủy và chi bộ, chấn chỉnh việc thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; thực hiện nghiêm túc việc xây dựng cam kết không suy thoái và kế hoạch làm theo Bác; từ đó, công tác quản lý đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực và ngày càng chặt chẽ.

Thông qua việc tổ chức thực hiện các quy định, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối được phát huy; nội dung nêu gương “nói đi đôi với làm”, nêu gương trong tự phê bình và phê bình, thực hành dân chủ, yêu cầu xây dựng Đảng về đạo đức đã góp phần làm lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng đảng về đạo đức ở Đảng bộ Khối vấn còn những hạn chế cần tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng  công tác xây dựng đảng về đạo đức đó là:(1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng về đạo đức ở một số tổ chức đảng chưa kịp thời, thiếu sâu sát, còn hình thức. Việc nắm tình hình và định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động có thời điểm còn chậm, thiếu chủ động. (2) Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa tạo chuyển biến rõ nét, nhất là trong việc cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch làm theo còn chung chung, hình thức và chủ động thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương của Bác còn hạn chế; trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa được đề cao. (3)Các nghị quyết, quy định về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên đã được triển khai thực hiện, song một bộ phận cán bộ, đảng viên thực hiện chưa tốt.

Trong thời gian tới, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, mau lẹ, khó lường sẽ có những tác động trực tiếp và gián tiếp đến công tác xây dựng Đảng nói chung trong đó có công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Do đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Khối cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về đạo đức, cũng như việc xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó, tập trung vào một số giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất là tập trung nâng cao nhận thức cho cấp ủy, trong đó, cần xác định công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức là nhiệm vụ hàng đầu của đảng bộ, chi bộ, tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên cả về chính trị, tư tưởng và đạo đức; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

Thứ hai là đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên theo hướng đánh giá sâu tình hình tư tưởng và sát với từng đối tượng để có phương pháp, cách thức giáo dục, rèn luyện và quản lý phù hợp. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục bằng phương pháp trực quan, kết hợp với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là ứng dụng mạng không dây, thiết bị thông minh trong tuyên truyền, giáo dục chính trị… Cụ thể hóa các quy định về trách nhiệm nêu gương thành các quy định để thực hiện, kiểm tra, đánh giá và cán bộ, đảng viên giám sát, giúp đỡ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Thứ ba là tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIIvà các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong đó tập trung triển khai toàn diện, sáng tạo và có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, nhu cầu tự thân của mỗi tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối, lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm, lấy đảng viên làm trung tâm để thực hiện. Khắc phục dứt điểm những khuyết điểm, yếu kém được chỉ ra sau kiểm điểm hằng năm, nhất là trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; đồng thời, xử lý linh hoạt, kịp thời những vấn đề mới phát sinh ngay từ chi bộ.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02, 05 và 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả việc đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội, thực dụng, lợi ích nhóm và các tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu; xây dựng nếp sống “nói thẳng, nói thật, nói đi đôi với làm” trong mỗi cán bộ, đảng viên. Đổi mới phương thức thực hiện các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, lấy chi bộ làm nền tảng, từng đảng viên có trách nhiệm tham gia thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức và tự làm công tác tư tưởng cho mình. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây và chống”, lấy “xây” làm chính, nắm chắc diễn biến tư tưởng và triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Thứ tư là tiến hành đồng thời công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức với công tác tổ chức và cán bộ. Gắn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức với việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt, sử dụng, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách cán bộ ở từng cơ quan, đơn vị./.

TS. Nguyễn Minh Chung

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

 

 


Các bài viết khác

Lựa chọn cán bộ liêm chính và gương mẫu cho cấp ủy khóa mới

Lựa chọn cán bộ liêm chính và gương mẫu cho cấp ủy khóa mới
2 ngày trước

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương
1 tháng trước

Phòng và chống bệnh “cánh hẩu” trong công tác cán bộ trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Phòng và chống bệnh “cánh hẩu” trong công tác cán bộ trước thềm Đại hội XIII của Đảng
1 tháng trước

Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng cho em”

Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng cho em”
1 tháng trước

• Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng và thông tin chuyên đề quý II/2020 (1 tháng trước)

• Bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12 khóa XII (1 tháng trước)

• Phòng, chống lười học lý luận chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (2 tháng trước)

• Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 12 khóa XII (2 tháng trước)

• Công tác nhân sự phải thật sự khách quan, công tâm, trong sáng (2 tháng trước)

• Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 (2 tháng trước)

• Vai trò của Đảng và sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước (2 tháng trước)

• Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng (2 tháng trước)

• Thắng lợi bước đầu phòng chống dịch COVID- 19 (2 tháng trước)

• Ban Bí thư chỉ thị thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (2 tháng trước)