Một số kết quả về công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

09/09/2019 | 569

Ngày 28/5/2019 Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII của Đảng, ban hành Công văn số 48-CV/TBĐLĐ về việc tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng Đại hội XII nhiệm kỳ 2015-2020.

Quán triệt tinh thần Công văn của Tiểu ban Điều lệ Đảng, Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 144-KH/ĐUK ngày 05/6/2019 về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng Đại hội XII nhiệm kỳ 2015-2020 trong Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lập ban Chỉ đạo, tổ giúp việc xây dựng Báo cáo tổng kết. Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã nhận thức rõ tầm quan trọng việc tổng kết công tác xây dựng Đảng Đại hội XII nhiệm kỳ 2015-2020 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ Khối, là bước chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội XIII nhiệm kỳ 2021-2026; công tác tổng kết được tiến hành từ cơ sở, các báo cáo đánh giá toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng theo yêu cầu đề cương của Trung ương và Đảng ủy Khối, nêu rõ ưu điểm, tồn tại hạn chế, rút ra các bài học kinh nghiệm bổ ích để tiếp tục lãnh đạo hoàn thành tốt nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng nhiệm kỳ tiếp theo.

Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt được kết quả trên tất cả các mặt công tác, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối đã có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng được nâng nên, đã lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị, góp phần giữ vững ổn định chính trị, nổi bật nhất là công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đảng bộ Khối xác định xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị là nhiệm vụ then chốt. Ngay sau Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Khối XII và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã tích cực cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp và các văn bản chỉ đạo của Trung ương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng đảng bộ để tổ chức thực hiện có hiệu quả; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội của cấp trên trực tiếp; xây dựng chương trình công tác nhiệm kỳ và hằng năm. Tiến hành sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của ban chấp hành; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, nổi cộm để ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận và lựa chọn địa bàn trọng điểm để chỉ đạo thực hiện.

Lựa chọn 5 vấn đề cần tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành Nghị quyết để tổ chức thực hiện gồm: Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (Nghị quyết số 01); đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (Nghị quyết số 02); nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước (Nghị quyết số 04); đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết số 05) và tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay (Nghị quyết số 06)… Ban hành và tổ chức thực hiện 02 chỉ thị: tăng cường xây dựng đội ngũ cộng tác viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (Chỉ thị số 03) và tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (Chỉ thị số 04); Chương trinh hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII…

Thông qua việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng cho thấy năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng ngày càng được nâng lên. Điều này thể hiện trước hết ở năng lực cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của các cấp ủy thành hệ thống các văn bản vừa mang tính chiến lược, vừa cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù trong Đảng bộ Khối. Cách thức xây dựng văn bản có đổi mới cụ thể hơn: phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ, đảng viên; rõ kế hoạch, lộ trình, tiến độ tổ chức thực hiện, rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, lượng hóa được kết quả thực hiện.

Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận: Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc luôn coi trọng việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận nhằm phát triển lý luận, bổ sung và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy các cấp, nhất là những vấn đề mang tính chiến lược, làm cơ sở định hướng cho cả nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối đã tập trung: tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện công tác xây dựng Đảng trong 70 năm xây dựng và phát triển (1948-2018), nhất là giai đoạn 10 năm (2007-2017) trên cơ sở đó, tiến hành bổ sung, phát triển Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 1948-2018. Trong đó, đã tổng kết, đúc rút các bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tổng kết đánh giá kết quả 11 năm thực hiện Quyết định số 98-QĐ/TW ngày 22/7/2007 của Bộ Chính trị “Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương”, trên cơ sở đó, đề xuất bổ sung, sửa đổi Quyết định số 98; tổng kết đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan Đảng ủy Khối và tiến hành sắp xếp theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Trung ương về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”… Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên chỉ đạo và tiến hành sơ kết, tổng kết các chủ trương công tác của Trung ương và của Đảng ủy Khối trên các lĩnh vực công tác xây dựng đảng, đề ra các giải pháp tiếp tục lãnh đạo công tác xây dựng đảng trong Đảng bộ Khối; sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được các cấp ủy đặc biệt quan tâm thông qua việc triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Khối đã lựa chọn và xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt về triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng tập thể các cấp ủy đảng đoàn kết, vững mạnh; tập trung, quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, nhất là từ chi bộ; duy trì và thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng. Trong đó, chú trọng các nội dung trọng tâm là nâng cao chất lượng chi bộ, công tác chính trị tư tưởng, thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Kết quả thực hiện Nghị quyết đã góp phần cảnh báo, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương. Chất lượng, hiệu quả các mặt công tác về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực; đoàn kết trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng được đề cao; tổ chức bộ máy, cán bộ, mối quan hệ công tác được xác định rõ hơn, công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ; phương thức hoạt động được đổi mới theo hướng thiết thực và hiệu quả. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác tổ chức - cán bộ được đề cao và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong mối quan hệ với cấp ủy được thể hiện rõ hơn. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được nâng lên.

Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng và triển khai có hiệu quả chuyên đề công tác năm, đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Quyết định 1049-QĐ/ĐUK ngày 01/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Qua việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Quy định số 08-QĐi/TW, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương và thực hiện Nghị quyết số 02, 05 và 06 của Đảng ủy Khối đã góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối.

Thông qua việc tổ chức thực hiện các quy định, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối được phát huy; nội dung nêu gương “nói đi đôi với làm”, nêu gương trong tự phê bình và phê bình, thực hành dân chủ, yêu cầu xây dựng Đảng về đạo đức đã lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đa số tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, chi bộ xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương. Trong đó có nhiều gương tập thể như Đảng bộ Bệnh Viện Đa khoa nông Nghiệp, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Trung ương, Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam…

                                                                            

Nguyễn Văn Lược

Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

 

 

                                                         

 


Các bài viết khác

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020
9 ngày trước

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ
11 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20
16 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020
21 ngày trước

• Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ hai (1 tháng trước)

• Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (1 tháng trước)

• Tổng Bí thư: Công tác nhân sự liên quan đến sự sống còn của Đảng (1 tháng trước)

• Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử (1 tháng trước)

• Thủ tướng: Nới lỏng một bước hoạt động xã hội nhưng phải kiểm soát đúng mức (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ (1 tháng trước)

• Không được lơi lỏng, chủ quan, không được phép lơ là, mất cảnh giác (1 tháng trước)

• Thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh (1 tháng trước)

• Phòng, chống dịch COVID-19: Tiếp tục thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội (1 tháng trước)

• Chuẩn bị kịch bản, giải pháp cho làn sóng thứ 2 lây nhiễm COVID-19 (1 tháng trước)