Một số kết quả trong triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Văn phòng Chính phủ

29/05/2019 | 200

Nhiều chi bộ trong Đảng bộ Văn phòng Chính phủ đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đổi mới trong sinh hoạt chuyên đề với nhiều hình thức như: Tổ chức sinh hoạt chi bộ gắn với học tập tấm gương đạo đức của Bác bằng các hoạt động về nguồn; mời các đồng chí là cán bộ lão thành nguyên lãnh đạo cao cấp, có uy tín từng làm việc tại Văn phòng Chính phủ kể những câu chuyện thiết thực về những tấm gương hết sức bình dị, những việc làm thiết thực của Bác Hồ trước đây để cán bộ, đảng viên noi theo.

Đảng bộ Văn phòng Chính phủ là đảng bộ cấp trên cơ sở (theo Quyết định số 815-QĐ/ĐUK ngày 19/5/2009 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương) trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Cơ cấu tổ chức gồm 09 đảng bộ cơ sở và 17 chi bộ trực thuộc với tổng số hơn 1.100 đảng viên (chiếm tỷ lệ 50% trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Chính phủ). Các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Văn phòng Chính phủ được gắn với mô hình của tổ chức quản lý nhà nước theo các nhiệm vụ chuyên môn.

 Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngay khi nhận được Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 27/3/2003 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) về “đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về “tổ chức Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Văn phòng Chính phủ đã chỉ đạo đưa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên của Đảng bộ, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc với nội dung, chương trình cụ thể, phù hợp với từng đảng bộ, chi bộ; bảo đảm việc học tập và làm theo tấm gương của Bác phải được tất cả đảng viên, cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ tự giác, tích cực tham gia với những việc làm cụ thể, thiết thực.

Đảng ủy Văn phòng Chính phủ đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện; chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc vận dụng một cách linh hoạt và sáng tạo một số nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ; lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để trong sinh hoạt chi bộ đưa ra các biện pháp phấn đấu, khắc phục; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương những gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các buổi sinh hoạt chi bộ; tổ chức các Hội nghị chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mời báo cáo viên giới thiệu về tác phẩm “Đường kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Tháng 11 năm 2012, Đảng ủy Văn phòng Chính phủ đã ban hành chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên Văn phòng Chính phủ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để làm tiêu chí phấn đấu thống nhất trong toàn Đảng bộ: (1) Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; tất cả vì lợi ích của nhân dân, của đất nước. (2) Gương mẫu thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; chấp hành kỷ luật, kỷ cương. (3) Bám sát thực tiễn, không ngừng đổi mới, tham mưu giỏi, phục vụ chu đáo, thông tin chính xác, kịp thời. (4) Đoàn kết, thân ái, tương trợ, cùng nhau tiến bộ.

Khẩu hiệu chung của cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ: TRUNG THÀNH - TẬN TỤY - ĐOÀN KẾT - TRÍ TUỆ - KỶ CƯƠNG

Trên cơ sở chuẩn mực chung, Đảng ủy Văn phòng Chính phủ đã chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc chủ động rà soát lại các nội dung xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và kiểm tra việc thực hiện chuẩn mực đạo đức đã đề ra. Chỉ đạo các cấp ủy đảng cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh như: Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Quy định về thực hiện chế độ trách nhiệm của công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; đẩy mạnh thực hiện xử lý công việc trong môi trường mạng tin học đúng thời gian quy định; công tác cải cách hành chính; công tác nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí v.v..., qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ liêm chính, thực sự là công bộc trung thành, tận tụy của nhân dân.

Nhiều chi bộ trong Đảng bộ Văn phòng Chính phủ đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đổi mới trong sinh hoạt chuyên đề với nhiều hình thức như: Tổ chức sinh hoạt chi bộ gắn với học tập tấm gương đạo đức của Bác bằng các hoạt động về nguồn; mời các đồng chí là cán bộ lão thành nguyên lãnh đạo cao cấp, có uy tín từng làm việc tại Văn phòng Chính phủ kể những câu chuyện thiết thực về những tấm gương hết sức bình dị, những việc làm thiết thực của Bác Hồ trước đây để cán bộ, đảng viên noi theo. Điều đó đã tạo hiệu quả tốt, có ý nghĩa đối với cán bộ, đảng viên trong công tác chính trị, tư tưởng và thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, các cấp ủy đảng trực thuộc đã chủ động tổ chức phổ biến thông tin dư luận xã hội; tổ chức cung cấp và định hướng thông tin để tạo sự thống nhất trong cấp ủy, đơn vị; đồng thời tập trung xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ chi bộ. Hằng năm, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày thành lập Đảng, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh tụ, các cấp ủy tổ chức sinh hoạt, ôn lại truyền thống, giáo dục đạo đức cách mạng, lòng yêu nước, nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối.

Qua quá trình triển khai thực hiện tại Đảng bộ Văn phòng Chính phủ, có thể khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng Chính phủ; đã góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng bộ, cơ quan Văn phòng Chính phủ ngày càng phát triển.

Ảnh: Đảng ủy Văn phòng Chính phủ trao 60 suất quà cho gia đình chính sách khó khăn tại xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Tuy nhiên, bên cạnh đó trong quá trình triển khai thực hiện tại Đảng bộ Văn phòng Chính phủ cũng bộc lộ một số hạn chế, cụ thể: việc triển khai xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh của cá nhân ở một số chi bộ còn lúng túng; nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn chung chung, chưa cụ thể; việc tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến của một số đơn vị còn mang tính hình thức, chưa tạo sự lan tỏa để mọi người học tập noi theo.

Từ thực tiễn đó, cho thấy để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị thì điều kiện tiên quyết là các cấp ủy đảng phải bám sát, nắm vững nội dung văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối; phải đẩy mạnh việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tầm quan trọng của nhiệm vụ này. Phương thức phổ biến, tuyên truyền phải sáng tạo, dễ hiểu và cụ thể gắn liền với công việc hằng ngày của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Đồng thời, vai trò của cấp ủy, bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải được thể hiện trên cả hai mặt: Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị và bản thân phải gương mẫu, đi đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có tính quyết định trong việc thực hiện Chỉ thị. Nơi nào có sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo và sự gương mẫu của cấp ủy đảng, bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị thì nơi đó triển khai thực hiện Chỉ thị đạt hiệu quả cao.

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cần chú trọng kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp và đảng viên là lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất là kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị; quy chế dân chủ ở cơ sở, tập trung vào công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý tài chính, tài sản và thực hiện chế độ chính sách; tăng cường kiểm tra việc nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy đảng cần đẩy mạnh các phong trào thi đua, duy trì các hoạt động thông tin, tuyên truyền; làm tốt việc nêu gương người tốt, việc tốt; lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực, tạo sức lan tỏa, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình thực hiện Chỉ thị; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, tạo ý thức tự giác, tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bảo đảm chất lượng và trở thành công việc thường xuyên./.

Hoàng Ngọc

(Đảng ủy Văn phòng Chính phủ)


Các bài viết khác

Đảng bộ Văn phòng và Đảng bộ Thanh tra (Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 (khóa XII)

Đảng bộ Văn phòng và Đảng bộ Thanh tra (Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 (khóa XII)
7 ngày trước

Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII và một số văn bản mới của Trung ương

Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII và một số văn bản mới của Trung ương
8 ngày trước

Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Lễ chuyển giao, tiếp nhận Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Lễ chuyển giao, tiếp nhận Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
8 ngày trước

Đảng ủy Bộ Tư pháp: Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản, nghị quyết của Trung ương

Đảng ủy Bộ Tư pháp: Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản, nghị quyết của Trung ương
8 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII và một số chỉ thị, quy định của Đảng (9 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tập huấn chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ các cấp và hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm (11 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII và các Hướng dẫn của Đảng ủy Khối (17 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương: Trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Xuân Tùng (24 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII của Đảng và tập huấn công tác tổ chức đại hội đảng các cấp (27 ngày trước)

• Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (27 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Nội vụ: Hội nghị sơ kết công tác quý III và triển khai nhiệm vụ công tác cuối năm 2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế mở rộng (1 tháng trước)

• Lựa chọn khâu đột phá để triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề Quý IV năm 2019 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 khóa XII (1 tháng trước)