Một số kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

23/10/2020 | 3976

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 98-QĐ/TW ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị; có chức năng lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể trong Khối vững mạnh. Đảng bộ Khối có 61 đảng bộ trực thuộc, với 26 đảng bộ cơ sở và 35 đảng bộ cấp trên cơ sở; có gần 6000 chi bộ với hơn 8,2 vạn đảng viên.

 

Xác định nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng uỷ Khối đã tập trung chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối:

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã chủ động phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, trọng tâm là Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị. Đã ban hành Kế hoạch số 100-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong Đảng bộ Khối, trọng tâm là triển khai xây dựng: (1) Đề án điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối; (2) Đề án về rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách Đảng ủy Khối; (3) Tiếp tục làm rõ mô hình tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

1. Về sắp xếp tổ chức, bộ máy

- Tại các đảng bộ trực thuộc: Đảng ủy Khối đã chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng phù hợp với mô hình tổ chức của bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương. Đã phối hợp tiến hành sắp xếp tổ chức đảng tương ứng với tổ chức chính quyền, theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW[1]. Thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho 11 đảng ủy trực thuộc đảng ủy cấp trên cơ sở; ủy quyền kết nạp và khai trừ đảng viên cho 51 đảng bộ cơ sở có đủ điều kiện. Đồng thời, phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thống nhất việc lập Văn phòng Đảng - Đoàn thể là đầu mối sinh hoạt cấp vụ ở 13 đảng bộ bộ, ngành Trung ương, đến nay cơ bản các Văn phòng Đảng - Đoàn thể ở các đảng bộ cấp trên cơ sở hoạt động ổn định, chất lượng và hiệu quả công tác từng bước được nâng lên. Tiến hành lập Đảng bộ cấp trên cơ sở Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối; chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; hoàn thành việc sáp nhập Đảng ủy Ngoài nước vào Đảng ủy Bộ Ngoại giao, sớm ổn định tổ chức và đi vào hoạt động; tiếp nhận, chuyển giao 45 tổ chức đảng; lập mới, nâng cấp 102 tổ chức đảng; đổi tên 29 tổ chức đảng và giải thể, kết thúc hoạt động 49 tổ chức đảng.

Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tiếp tục triển khai Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW, ngày 09/3/2010 của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng; qua đó đã rút ra được nhiều bài học thiết thực trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Trọng tâm là xây dựng, rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, trong đó lồng ghép nội dung phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị; quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của ban chấp hành, ban thường vụ đảng ủy, bí thư, phó bí thư và cá nhân các cấp ủy viên; nguyên tắc, chế độ làm việc, phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho từng cấp ủy viên; xây dựng chương trình công tác cả nhiệm kỳ và hằng năm. Việc thực hiện chế độ họp của đảng ủy, ban thường vụ, cấp ủy chi bộ đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng, qua đó đã giải quyết công việc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng được kịp thời, hiệu quả; các chủ trương, định hướng và nội dung quan trọng do tập thể thảo luận, quyết định theo đa số, trong sinh hoạt giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình. Đồng thời, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc sắp xếp, kiện toàn các đảng bộ, chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

- Tại cơ quan Đảng ủy Khối: Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các ban, đơn vị thuộc Đảng ủy Khối theo hướng: Chuyển nội dung công tác đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 165 từ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Khối thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Căn cứ Kế hoạch số 100-KH/ĐUK ngày 24/4/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ quan Đảng ủy Khối, kết quả sau sắp xếp: Tổng số phòng của cơ quan Đảng ủy Khối còn 21/27 phòng, giảm 06 phòng; cán bộ giữ chức lãnh đạo cấp trưởng phòng còn 21/25 đồng chí, giảm 04 đồng chí; cấp phó trưởng phòng 21/25 đồng chí, giảm 04 đồng chí.

2. Về nâng cao chất lượng chi bộ; bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng đối với cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy; công tác phát triển đảng viên và đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm

Xuất phát từ thực tiễn việc thực hiện nguyên tắc, chấp hành chế độ và chất lượng sinh hoạt đảng trong các cơ quan Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã lựa chọn việc nâng cao chất lượng chi bộ để tập trung chỉ đạo thông qua việc ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” đây là điểm nhấn có tính chất quyết định, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng bộ để tập trung chỉ đạo; thông qua tinh thần, nội dung của Nghị quyết đã xác định rõ quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp để các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo thực hiện trong cả nhiệm kỳ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cấp ủy viên đã được cấp cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Khối đã tổ chức 67 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 5226 cảm tình đảng; 63 lớp đảng viên mới cho 5008 đảng viên; 08 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy cho 1700 đồng chí.

Công tác quản lý, phát triển đảng viên được tăng cường; tiến hành tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa XI về “Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối”, ban hành Kết luận số 157-KL/ĐUK về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Kết quả công tác phát triển đảng từ sau Đại hội đến nay, toàn Đảng bộ Khối kết nạp được 15.990 đảng viên mới[2], chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên.

          Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK của Đảng ủy Khối đảm bảo đánh giá chính xác, khách quan, công bằng về sự phấn đấu và kết quả hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên.

3. Công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ

Đã chủ động cụ thể hóa các quy định của Trung ương về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung xử lý những vướng mắc về công tác tổ chức, cán bộ; củng cố kiện toàn các ban, đơn vị tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan Đảng ủy Khối. So với đầu nhiệm kỳ, bộ máy tổ chức các phòng, ban của cơ quan đã hoàn thiện theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan đã có bước trưởng thành; chất lượng công tác từng bước được nâng lên; nền nếp, lề lối làm việc được thực hiện tốt hơn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan Đảng ủy Khối. Kịp thời kiện toàn, bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời tiến hành phê duyệt quy hoạch theo phân cấp quản lý và quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và đúng quy trình, quy định.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí và tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch. Xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu, nhất là cấp ủy cơ sở trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Khối đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 23/6/2016 về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, các đảng ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị đến các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ; cùng với đó, cấp ủy các cấp đã gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Những kết quả đạt được trong công tác tổ chức xây dựng đảng của các cấp uỷ đảng trong nhiệm kỳ qua đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đoàn kết, thống nhất, trong sạch vững mạnh./.

Lê Giang Nam

Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối


[1] Đảng bộ cơ sở: từ 243 đầu mối, sau sắp xếp giảm 21 đầu mối, còn 222; đảng bộ bộ phận: từ 22 đầu mối, còn 21 đầu mối; chi bộ cơ sở: từ 343 đầu mối, sau sắp xếp còn 336 đầu mối; chi bộ trực thuộc: từ 2046 đầu mối, sau sắp xếp còn 2020 đầu mối; số lượng cấp ủy viên từ 4.767 sau sắp xếp còn 4.668 cấp ủy viên, giảm 99 cấp ủy viên.

[2] Trong đó, năm 2016 toàn Đảng bộ Khối kết nạp được 4.062 đảng viên mới, năm 2017: kết nạp được 3.697 đảng viên mới, năm 2018 kết nạp được 3.198 đảng viên, năm 2019 kết nạp được 3.516 đảng viên và 9 tháng năm 2020 kết nạp được 1.517 đảng viên mới.

 


Các bài viết khác

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị
hôm qua

Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
2 tháng trước

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
3 tháng trước

• Nhìn lại 15 năm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5 tháng trước)

• Sơ kết việc thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ (7 tháng trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (8 tháng trước)

• Công tác quản lý đảng viên và những vấn đề cần quan tâm (8 tháng trước)

• Triển khai thực hiện Quy định số 34-QĐ/TW của Ban Bí thư, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh (9 tháng trước)

• Tập trung củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở và chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (10 tháng trước)

• Một số nội dung chính trong quy trình chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11 tháng trước)

• Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác xây dựng đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 (1 năm trước)

• Tăng cường công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)