Một số giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

10/10/2019 | 828

Tại Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức (tháng 4-2016), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng. Trong đó, đáng chú ý, Tổng Bí thư nhắc nhở: “Nghị quyết và các Văn kiện Đại hội đã có. Điều quan trọng lúc này là đưa Nghị quyết của  Đảng vào cuộc sống, là tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Làm sao để khắc phục được tình trạng Nghị quyết thì đúng, thì hay, nhưng chậm đi vào cuộc sống; thậm chí có trường hợp nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít”.

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các văn bản, hướng dẫn công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Công tác học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối đã được các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai đạt nhiều kết quả. Phương thức học tập, quán triệt nghị quyết từng bước được đổi mới; đã chú trọng học tập chuyên đề trong cấp ủy đảng, chi bộ. Chất lượng đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy Khối được nâng lên, phương pháp, cách thức truyền đạt nghị quyết được đổi mới theo hướng sát với thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Tài liệu học tập, quán triệt được trang bị tương đối đầy đủ. Đa số các cấp ủy đảng đã tiến hành thảo luận xây dựng và ban hành các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng.

Tuy nhiên, một số cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối chưa chú trọng đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Việc nghiên cứu, vận dụng những nội dung, quan điểm nghị quyết của Đảng vào nhiệm vụ chính trị cụ thể của đảng bộ, cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Việc trao đổi, thảo luận trong học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng chưa kỹ lưỡng và sâu sắc. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng ở một số cấp ủy mang tính hình thức, chưa cụ thể, chưa được thảo luận kỹ lưỡng trong cấp ủy và thực sự bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng còn nặng về hình thức, chưa đánh giá đúng thực chất hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt ở mỗi cấp cũng như khả năng tiếp thu nội dung nghị quyết, vận dụng vào hoạt động thực tiễn của mỗi cán bộ, đảng viên.

Để nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, biến những tư tưởng, quan điểm, chủ trương lớn của Đảng thành hiện thực, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, trong học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, cần nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nhất là bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Cấp ủy các cấp phải thật sự thống nhất về quan điểm, nhận thức và quyết tâm cao trên cơ sở quán triệt đầy đủ nghị quyết của Đảng, kế hoạch, chương trình hành động, đề án đã được tập thể cấp ủy thông qua. Đồng thời, chú trọng đến chất lượng đội ngũ báo cáo viên để nghị quyết thật sự “thấm” và “ngấm” vào trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động.

Thứ hai, phải thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối, của Đảng thành các quy định của pháp luật, thành các chương trình hành động sát hợp với thực tiễn của các cấp ủy, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Đây là nội dung quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy đảng phải có sự vận dụng sáng tạo, đưa ra những giải pháp có tính khả thi và đảm bảo sức sống trong thực tiễn. Các cấp ủy đảng phân công cán bộ có đủ phẩn chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ phụ trách chương trình, kế hoạch, đề án. Nhất thiết phải giao cho những đồng chí trong ban thường vụ, trong cấp ủy phụ trách từng chương trình, dự án, phân công trách nhiệm rõ ràng. Làm rõ trách nhiệm của từng cấp ủy đảng, của từng cá nhân trước mỗi kế hoạch, chương trình, đề án. Đặc biệt chú ý không để những cán bộ lãnh đạo, đảng viên có tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, tham vọng quyền lực, cục bộ, lợi ích nhóm… phụ trách các kế hoạch, chương trình, đề án để mang lợi ích cá nhân, báo cáo sai sự thật, tham nhũng, mâu thuẫn nội bộ.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nghị quyết của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo, xây dựng các chuyên mục “đưa nghị quyết của Đảng vào trong cuộc sống”, sáng tạo trong việc lồng ghép những nội dung của nghị quyết trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Thứ tư, phải coi trọng hơn nữa khâu sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nghị quyết của Đảng. Kịp thời đánh giá, bổ sung ngay trong quá trình triển khai hoặc sau một khâu của cả quá trình thực hiện nghị quyết những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn cuộc sống. Trong quá trình sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm cần có thái độ thẳng thắn, dám nhìn thẳng vào sự thật, khẳng định những việc đã thực hiện được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục tháo gỡ. Đánh giá sát đúng thực tiễn để rút ra những bài học kinh nghiệm phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả những điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Như vậy thì mới có hiệu quả tốt hơn trong việc triển khai đưa nghị quyết của Đảng vào trong cuộc sống.

Năm là, Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra việc thực hiện nghị quyết. Đảng ta đã khẳng định lãnh đạo phải có kiểm tra, không có kiểm tra coi như không có lãnh đạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nhận xét: “Chín phần mười khuyết điểm của chúng ta là do thiếu sự kiểm tra”. Công tác kiểm tra trong quá trình thực hiện nghị quyết phải là công tác thường xuyên ngay từ khâu đầu tiên đến khâu cuối. Phải kiểm tra ngay từ khâu quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nghị quyết đến việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án, nhất là kiểm tra ngay trong khi thực hiện. Mục đích của sự kiểm tra là làm cho nghị quyết của Đảng được thực hiện đúng trong cuộc sống, kịp thời uốn nắm nhận thức sai trái, lệch lạc; phát hiện, biểu dương, nhân rộng cái đúng, cái mới, cái tiến bộ. Kiểm tra không chỉ ở những nơi làm chưa tốt mà còn ở những nơi làm tốt để nhân rộng cho nơi khác học tập. Thực hiện tốt và tăng cường công tác kiểm tra còn có tác dụng phát hiện cho Đảng, Nhà nước những đường lối, chủ trương, chính sách không phù hợp; kịp thời ban hành điều chỉnh, bổ sung những chủ trương, chính sách mới phù hợp với thực tiễn./.

Th.S Vũ Đức Nam

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 


Các bài viết khác

Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối chung tay phòng, chống dịch COVID-19

Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối chung tay phòng, chống dịch COVID-19
10 ngày trước

Xây dựng tổ chức đảng trong cơ quan báo chí trong sạch, vững mạnh

Xây dựng tổ chức đảng trong cơ quan báo chí trong sạch, vững mạnh
1 tháng trước

Khánh thành công trình “Nhà truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”

Khánh thành công trình “Nhà truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”
1 tháng trước

Hội nghị triển khai các văn bản phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị triển khai các văn bản phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
1 tháng trước

• Một số kết quả xây dựng Đảng về đạo đức ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú (2 tháng trước)

• Kỷ niệm trọng thể 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (2 tháng trước)

• 90 năm mùa xuân có Đảng: Vững niềm tin của nhân dân với Đảng và công cuộc đổi mới đất nước (2 tháng trước)

• Quy định mới của Bộ Chính trị về tiêu chí đánh giá cán bộ (2 tháng trước)

• Rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng (2 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thăm, chúc Tết và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn (2 tháng trước)

• Hội thảo khoa học "Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và CNXH" (2 tháng trước)

• Vinh danh 57 tác phẩm đoạt Giải Búa liềm vàng (2 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí (2 tháng trước)