Một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương

25/03/2022 | 6565

Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là sự kế thừa, bổ sung, phát triển nhiều nội dung quan trọng của các nghị quyết Trung ương trước đây, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Việc thực hiện thắng lợi Kết luận 21-KL/TW đòi hỏi sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị nhằm tạo sự chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là đạo đức, là văn minh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Nâng cao trách nhiệm, vai trò của tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên trong thực hiện hiệu quả Kết luận 21-KL/TW được các cấp bộ Đoàn trong Khối các cơ quan Trung ương xác định là nội dung trọng tâm trong công tác đoàn và phong trào thanh niên gắn với thực hiện các nhóm giải pháp cụ thể sau đây:

1. Đa dạng hóa các hình thức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Kết luận 21-KL/TW: Các cấp bộ đoàn trong Khối cần chủ động, khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai học tập, quán triệt Kết luận 21-KL/TW đến đoàn viên, thanh niên của đơn vị. Chú trọng đổi mới phương thức tuyên truyền về Kết luận 21-KL/TW và kế hoạch thực hiện thông qua các kênh như: tuyên truyền trực quan, tổ chức các hội thi, cuộc thi, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội của Đoàn các cấp... Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn, các câu lạc bộ lý luận trẻ trong phổ biến, tuyên truyền Kết luận 21-KL/TW.

2. Tập trung nâng cao tính chính trị của đoàn viên và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ Đoàn đòi hỏi các cấp bộ Đoàn trong Khối phải: (i). Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nội dung quan trọng hàng đầu để xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị; (ii). Thường xuyên nghiên cứu, đổi mới cách thức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Đoàn trong đoàn viên, thanh niên, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong tuyên truyền, quán triệt; (iii). Tăng cường định hướng nội dung hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn hằng tháng theo hướng cụ thể hóa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái trong Kết luận 21-KL/TW vào các chuyên đề sinh hoạt để cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nhận diện, sửa chữa; đẩy mạnh việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đoàn; (iv). Chú trọng nâng cao chất lượng, số lượng đoàn viên mới được kết nạp; (v). Chủ động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên gắn với đối tượng đoàn viên, thanh niên của cơ quan, đơn vị nhằm cụ thể hóa cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; (vi). Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định 01- QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 - 2022, triển khai học tập 4 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên; (vii). Kiên trì thực hiện hiệu quả và thực chất Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc“Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” gắn với việc đề cao vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, đoàn viên là đảng viên trẻ, nhất là người đứng đầu; (viii). Tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng đoàn viên, thanh niên; có giải pháp định hướng, xử lý kịp thời; (ix). Phát huy vai trò của tổ chức đoàn thanh niên các cơ quan báo chí, xuất bản, cơ quan, viện nghiên cứu trong công tác xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ảnh:  Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 14, khóa III

3. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh: Các cấp bộ Đoàn trong Khối cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động của Đoàn và nâng cao năng lực số cho cán bộ đoàn, đoàn viên. Tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, các chương trình đồng hành với thanh niên. Tiếp tục thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên, thực hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy Đảng cùng cấp, vai trò phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong tháo gỡ, tạo cơ chế, nguồn lực cho công tác đoàn và phong trào thanh niên.

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp: Các cấp bộ Đoàn trong Khối chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Đoàn giai đoạn 2017 - 2022, xây dựng quy hoạch giai đoạn 2022 - 2027 nhằm chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đoàn các cấp. Chủ động tham mưu, đề xuất kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan đoàn chuyên trách các cấp; thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ đoàn. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chế độ đi công tác cơ sở đối với cán bộ cấp Khối theo chủ trương 1+2. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý cán bộ đoàn, đoàn viên khi tham gia các hoạt động đối ngoại.

5. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Các cấp bộ Đoàn trong Khối tiếp tục triển khai giải pháp thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TWĐTN-BTC ngày 21/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Chủ động, sáng tạo, kiên trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách đối với thanh niên. Tích cực tham mưu cơ chế làm việc, đối thoại giữa cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề thiết thực liên quan đến thanh niên. Tăng cường “Tiếng nói thanh niên” thông qua việc góp ý, phản biện dự thảo các văn bản của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan, đơn vị có liên quan đến thanh niên. Phát huy vai trò của các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 21-KL/TW gắn với nâng cao nhận thức, trách nhiệm và chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, người đứng đầu tổ chức Đoàn các cấp. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, định kỳ, đột xuất việc tổ chức thực hiện các Kết luận, chỉ thị của các cấp bộ Đoàn. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc; biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả các nội dung Kết luận 21-KL/TW. Phát huy vai trò của Ủy ban Kiểm tra Đoàn các cấp trong kiểm tra, giám sát đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ đoàn chuyên trách cùng cấp và cán bộ đoàn chuyên trách cấp dưới.

Việc học tập, quán triệt và triển khai hiệu quả Kết luận 21-KL/TW trong tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương là dịp để các cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên tiếp tục xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đoàn và tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; từ đó không ngừng nhận diện và đề ra các giải pháp phù hợp để chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp trong Khối có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của tổ chức Đoàn lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là người bạn đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên.

BÙI HOÀNG TÙNG

                                        Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

 

 

 


Các bài viết khác

Công bố quyết định công nhận Bí thư và Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

Công bố quyết định công nhận Bí thư và Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương
24 ngày trước

Đại hội chi bộ cơ quan Đoàn Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp

Đại hội chi bộ cơ quan Đoàn Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp
29 ngày trước

Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại tỉnh Sơn La

Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại tỉnh Sơn La
2 tháng trước

Hội thảo “Tri thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

Hội thảo “Tri thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”
5 tháng trước

• Xây dựng Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương vững mạnh về tổ chức (6 tháng trước)

• Lễ phát động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022 (6 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 (8 tháng trước)

• Hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết và khởi công, khánh thành Nhà nhân ái (10 tháng trước)

• Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới (1 năm trước)

• Lễ tiếp nhận và xuất quân hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (1 năm trước)

• Đoàn Thanh niên cơ quan Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương chung tay phòng, chống dịch Covid-19 (1 năm trước)

• Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc giới thiệu nguồn cán bộ trẻ đủ năng lực, phẩm chất tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, góp phần bổ sung lực lượng cán bộ trẻ cho Đảng và hệ thống chính trị (1 năm trước)

• Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối thăm và chúc mừng Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuyên dương Bí thư chi đoàn tiêu biểu năm 2021 (1 năm trước)