Lựa chọn khâu đột phá để triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

31/10/2019 | 272

Viện Nghiên cứu Lâm sinh là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập, trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 3126/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Viện Nghiên cứu Lâm sinh có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ lĩnh vực lâm sinh. Chi bộ Viện Nghiên cứu Lâm sinh trực thuộc Đảng bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, có 30 đảng viên trong tổng số 75 cán bộ viên chức.

Quán triệt sâu sắc tinh thần của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 06-KL/TW ngày 01/9/2016 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chi bộ đã tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong Viện. Đồng thời, Chi bộ đã xác định chọn các khâu đột phá: (i) Đổi mới công tác tổ chức và cán bộ; (ii) Đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc; (iii) Chủ động nắm bắt và triển khai kịp thời các chiến lược, chương trình, kế hoạch hành động liên quan đến lĩnh vực công tác, hoạt động của Viện.

1. Về đổi mới công tác tổ chức, cán bộ: Chi bộ thực hiện nghiêm túc, nhất quán nguyên tắc lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ của Viện. Chi ủy phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Viện phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, viên chức và người lao động phù hợp với năng lực của từng đồng chí nhằm phát huy tối đa thế mạnh, khả năng để thực hiện các công việc một cách hiệu quả nhất. Đồng thời, luôn tạo mọi điều kiện và cơ hội để cán bộ được đào tào, đặc biệt là những kiến thức mới như đào tạo sau đại học, tham gia hội thảo, hội nghị, tập huấn, tổ chức sinh hoạt học thuật nội bộ..., số lượng cán bộ có trình độ sau đại học ngày càng được tăng cường. Xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu cán bộ, viên chức, người lao động phù hợp cho từng đơn vị trực thuộc, đảm bảo tất cả các bộ phận và cán bộ đều có việc làm theo đúng khả năng của mình.

2. Về đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc: Chi ủy lãnh đạo, thống nhất với Lãnh đạo Viện phân công, phân cấp công việc cụ thể gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm của từng cá nhân, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phạm. Tăng cường trách nhiệm và tính nêu gương của người đứng đầu, tạo chuyển biến nhận thức trong cán bộ, viên chức và người lao động thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.Thực hiện nghiêm quy định về đánh giá viên chức, bảo đảm khách quan, trung thực. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, năng lực lãnh đạo điều hành của người đứng đầu đơn vị là một trong các tiêu chí để bổ nhiệm cán bộ, đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua khen thưởng cho tập thể và cá nhân hàng năm. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, xử lý công việc chuyên môn trong tất cả các lĩnh vực. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của mọi cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong Viện.

Ảnh: Toàn cảnh Hội thảo Quản lý bền vững rừng trồng keo và bạch đàn đa luân kỳ tại Quảng Trị

3. Về chủ động nắm bắt và chỉ đạo triển khai kịp thời các chiến lược, chương trình, kế hoạch hành động liên quan đến lĩnh vực công tác, hoạt động của Viện: Chi ủy thường xuyên cập nhật, nắm bắt các chương trình, kế hoạch hành động liên quan đến lĩnh vực công tác, hoạt động của Viện như các đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, kế hoạch triển khai các hoạt động chuyển giao hoa học công nghệ và khuyến nông của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các chương trình khoa học công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ, các chương trình khoa học công nghệ của các tỉnh... Từ đó, phân công các cán bộ theo dõi, đề xuất các nhiệm vụ và triển khai thực hiện khi được giao.

Nhờ thực hiện nghiêm túc các khâu đột phá đó, trong thời gian vừa qua số lượng nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện thực hiện ngày càng tăng, đạt hơn 60 nhiệm vụ trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sản phẩm được ứng dụng và chuyển giao vào sản xuất như các tiêu chuẩn, tiến bộ, quy trình, hướng dẫn kỹ thuật trồng và quản lý rừng được công nhận. Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, cấp bộ và tỉnh, các dự án khuyến nông, dự án hợp tác quốc tế được thực hiện và nghiệm thu đạt kết quả cao.

Nhiều đảng viên là những tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2018, Chi bộ Viên Nghiên cứu Lâm sinh và một đảng viên trong chi bộ đã được Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018.

Thông qua việcthực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chi bộ Viện Nghiên cứu Lâm sinh rút ra một số bài học kinh nghiệm trong việc “Lựa chọn khâu đột phá để triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như sau:

Một là: Đồng chí bí thư cùng với cấp ủy, các cán bộ chủ chốt nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thì việc tổ chức học tập và thực hiện làm theo sẽ nghiêm túc tạo được sự chuyển biến tốt và có chiều sâu.

Hai là: Bí thư Chi bộ, Viện trưởng và người đứng đầu các đơn vị trong Viện phải luôn nêu cao vai trò gương mẫu, phải nêu gương bằng những việc làm cụ thể để đảng viên, viên chức và người lao động noi theo.

Ba là: Bố trí, sắp xếp vị trí việc làm phù hợp với năng lực nhằm phát huy tối đa thế mạnh, khả năng của từng cán bộ, viên chức và người lao động; đồng thời phát huy ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thực hiện công việc một cách hiệu quả nhất.

Bốn là: Phân công nhiệm vụ rõ ràng, gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phạm. Phát huy vai trò phản biện của quần chúng người lao động thông qua các tổ chức công đoàn, Chi đoàn thanh niên của Viện.

Năm là: Thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin về những chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch hành động liên quan đến lĩnh vực công tác, hoạt động của Viện. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn khi được giao./.

Đồng chí Trần Lâm Đồng

Bí thư Chi bộ, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh,

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

 


Các bài viết khác

Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 20 nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 20 nhiệm kỳ 2015-2020
7 ngày trước

Sinh hoạt đảng tạm thời ở các đoàn kiểm toán trong Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước

Sinh hoạt đảng tạm thời ở các đoàn kiểm toán trong Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước
7 ngày trước

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
21 ngày trước

Đảng ủy Thanh tra Chính phủ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng ủy Thanh tra Chính phủ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
21 ngày trước

• Đảng bộ Báo Nhân Dân mít-tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (24 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Tài chính: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1 tháng trước)

• Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác Đảng (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2018 (1 tháng trước)

• 6 nhiệm vụ trọng tâm Đảng ủy Bộ Công Thương triển khai trong năm 2020 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Nội vụ tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ 2020 (1 tháng trước)

• Đảng bộ Kiểm toán nhà nước tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (1 tháng trước)