Lịch thi đấu môn Bóng đá trong Hội thao Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

26/09/2018 | 237

Tài liệu khác

• Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (20 ngày trước)

• Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng (22 ngày trước)

• Lịch thi đấu vòng loại bóng bàn chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Lịch thi đấu các môn thể thao chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối (2 tháng trước)

• Điều lệ Hội thao Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (5 tháng trước)

• Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (5 tháng trước)

• Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (8 tháng trước)

• Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (8 tháng trước)

• Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (9 tháng trước)

• Chương trình làm việc năm 2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (9 tháng trước)

• Chương trình làm việc năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (9 tháng trước)

• Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ công tác năm 2018 (9 tháng trước)

• Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp (10 tháng trước)