LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC, CÓ HIỆU QUẢ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN 2010-2015

21/10/2015 | 894

Phát biểu tham luận của đồng chí Trần Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công thương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng bộ Bộ Công Thương là đảng bộ cấp trên cơ sở có trên 2200 đảng viên sinh hoạt tại 75 tổ chức đảng trực thuộc trong 4 khối chuyên môn, gồm:  Khối quản lý nhà nước, Khối đoàn thể,  Khối hành chính sự nghiệp và Khối doanh nghiệp.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều biến động, khó khăn và thách thức cả trong và ngoài nước, nhưng Đảng uỷ Bộ Công Thương đã phối hợp tốt với Ban cán sự Đảng Bộ, các cấp uỷ đảng trực thuộc tập trung lãnh đạo có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình hành động và cụ thể hoá các nghị quyết của Đảng sát với thực tế của Bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.Trong đó điểm nổi bật là:“ Đảng bộ Bộ Công Thương lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn 2010-2015”. Điều đó góp phần tích cực vào việc đưa Việt Nam hội nhập sâu hơn vào các quốc gia, khu vực và vùng lãnh thổ, vị thế của Việt Nam ngày một nâng cao trên trường quốc tế.

Nội dung tham luận bao gồm:

1, Chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước qua 30 năm đổi mới đến nay.

2, Việc lãnh đạo tổ chức thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế  của Đảng bộ Bộ Công Thương giai đoạn 2010-2015.

3, Bài học kinh nghiệm và đề xuất kiến nghị với Đảng, Nhà nước.

Thứ nhất, chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước qua 30 năm đổi mới đến nay:

Toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hoá thương mại đang là xu thế nổi bật của kinh tế thế giới đương đại. Nắm bắt được xu thế chung đó, Đảng ta đã sớm quan tâm và đưa hội nhập kinh tế quốc tế thành một chủ trương lớn, xuyên suốt trong tiến trình phát triển đất nước , có thể chia thành 3 giai đoạn lớn:

Giai đoạn đầu từ Đại hội Đảng VI (1986) đến Đại hội Đảng VII (1991), lúc này Việt Nam chưa nói cụ thể về hội nhập kinh tế quốc tế mà mới đặt vấn đề là “mở cửa nền kinh tế”,“đa phương hóa, đa dạng hóa, mở rộng quan hệ đối ngoại”.

Giai đoạn thứ hai từ Đại hội VIII đến Đại hội Đảng X,đề ra chủ trương : "đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế", “xây dựng một nền kinh tế mới hội nhập với khu vực và thế giới”, “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy với các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển".

 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 07/NQ-TW về HNKTQT ngày 27/11/2001 đã định hướng cho quá trình HNKTQT của nước ta trong thời kỳ mới trong đó có việc tích cực đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Sau khi Việt Nam gia nhập WTO,  Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 5/2/2007 và Chính phủ đã ra Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 5/2/2007 về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên WTO.

Giai đoạn thứ ba là từ Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng (1-2011) đến nay. Trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực tham gia vào các hợp tác kinh tế quốc tế, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các cam kết trong khuôn khổ WTO, đồng thời chủ động đàm phán các Hiệp định Thương mại tự do (FTA), chủ trương hội nhập đã được Đảng ta nâng lên tầm cao mới: “triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế”.

Để cụ thể hóa chủ trương trên, ngày 10 tháng 4 năm 2013, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Theo đó, hội nhập giờ đây không chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh tế mà còn mở rộng trên nhiều lĩnh vực khác, tuy nhiên HNKTQT vẫn được coi là nội dung quan trọng nhất. Với chủ trương hội nhập quốc tế thì HNKTQT cần là trọng tâm, phối hợp với các lĩnh vực khác như chính trị, quốc phòng, an ninh và văn hóa - xã hội... để một mặt phát triển được một nền kinh tế mở, phù hợp với xu hướng chung của thế giới song mặt khác vẫn đảm bảo được nền kinh tế độc lập tự chủ, đáp ứng được đòi hỏi của đất nước trong quá trình phát triển theo định hướng đã lựa chọn, đồng thời phát huy được vai trò, đóng góp của đất nước đối với hoà bình, phát triển của khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó, tại Kết luận của Bộ Chính trị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO, Bộ Chính trị đã chỉ đạo rà soát, cập nhật và tổ chức thực hiện Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa X, bảo đảm phối hợp hài hòa và đồng bộ với chiến lược hội nhập quốc tế.

Thứ hai, việc lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng bộ Bộ Công Thương trong giai đoạn 2010-2015

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, trên cơ sở quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế, Đảng bộ Bộ Công Thương nhận thức rõ tiến trình hội nhập đã bước sang một giai đoạn mới: hội nhập sâu rộng, toàn diện hơn nhưng hội nhập kinh tế quốc tế vẫn là trọng tâm. Do vậy, Đảng bộ Bộ Công Thương với vai trò là hạt nhân chính trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ các đảng trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; chủ động, tích cực đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế để đáp ứng yêu cầu mới trong phát triển kinh tế đất nước.

Một là, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ đảng vien làm công tác hội nhập kinh tế quốc tế

Cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương gồm: 30 tổ chức hành chính và 5 đơn vị sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước gồm 11 tổng cục và cục, 17 vụ chức năng, 02 đơn vị hành chính và 05 đơn vị sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước.

Tất cả các đơn vị hành chính, sự nghiệp nêu trên đều có tổ chức, biên chế con người làm công tác hợp tác quốc tế và được giao nhiệm vụ cụ thể trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại theo chức năng nhiệm vụ được giao như: Xây dựng, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách hội nhập kinh tế quốc tế; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; tổng hợp, xây dựng phương án và tổ chức nghiên cứu, đề xuất đàm phán, ký hoặc gia nhập các điều ước quốc tế song phương, đa phương hoặc khu vực về thương mại trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật; đàm phán các thoả thuận thương mại tự do; đàm phán các hiệp định hợp tác kinh tế quốc tế, các thoả thuận mở rộng thị trường giữa Việt Nam với các nước, các khối nước hoặc vùng lãnh thổ; đại diện lợi ích kinh tế quốc tế của Việt Nam, đề xuất phương án và tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ liên quan đến kinh tế và thương mại quốc tế của Việt Nam tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) và các tổ chức, diễn đàn kinh tế quốc tế khác.

Bên cạnh các đơn vị hành chính,sự nghiệp nêu trên, Bộ Công Thương còn có hệ thống 64 Thương vụ, Chi nhánh Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài với gần 150 cán bộ công chức, là một hệ thống được hình thành ngay từ những năm trước 1980 và tiếp tục cần thiết phát triển song song với hệ thống cơ quan ngoại giao, là cầu nối về xúc tiến thương mại, hỗ trợ giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thâm nhập thị trường thế giới.

Song song với tổ chức bộ máy làm công tác hội nhập kinh tế quốc tế, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác hội nhập cũng được Bộ quan tâm. Bộ Công Thương đã thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2011-2015 với nội dung: Tổ chức đào tạo nâng cao và đào tạo chuyên sâu cho 450 lượt cán bộ, công chức nhằm xây dựng đội ngũ chuyên gia về hội nhập kinh tế quốc tế; đào tạo nâng cao kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế cho các đối tượng mở rộng theo yêu cầu và điều kiện thực tế.

Hai là, các hoạt động nổi bật về hội nhập kinh tế quốc tế

1. Đảm nhiệm tốt vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhậpquốc tế về kinh tế

 Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế là một bộ phận quan trọng của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm Trưởng Ban, Bộ trưởng Bộ Công Thương là Phó Ban và Thứ trưởng Bộ Công Thương là Tổng Thư ký. Văn phòng Ban Chỉ đạo đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế được đặt tại Bộ Công Thương.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập kinh tế về quốc tế, Bộ Công Thương đã thường xuyên tư vấn cho Ban Chỉ đạo liên ngành các chủ trương, chính sách về hội nhập kinh tế quốc tế và phối hợp các Bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả công tác hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Rà soát, cập nhật và tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát, cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về một số chủ trương để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO. Sau đó tham mưu cho Chính phủ ra Nghị quyết số 49/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X ngày 10 tháng 7 năm 2014; Bộ Công Thương được giao là cơ quan đầu mối theo dõi đôn đốc các Bộ, ngành triển khai Chương trình hành động quan trọng này.

Sự chuyển biến ở từng Bộ, ngành, từng địa phương tuy có những mức độ khác nhau song về cơ bản đều cho thấy quyết tâm và nỗ lực chung của toàn hệ thống để hướng tới hoàn thành những nhiệm vụ được đề ra tại Nghị quyết.

3. Chủ động triển khai đàm phán, tham gia các thỏa thuận thương mại tự do đến năm 2020

      Giai đoạn từ 2010 đến nay có thể coi là giai đoạn cao điểm trong đàm phán ký kết các FTA. Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hoàn thành đàm phán 4 FTA song phương với các đối tác quan trọng của Việt Nam gồm: Chi lê, Hàn Quốc, Khối Liên minh Kinh tế Á - Âu, và Liên minh châu Âu. 

Tổng cộng đến nay, Việt Nam đã ký kết và tham gia 11 FTA khu vực và song phương, bao gồm 6 FTA trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và 5 FTA đàm phán với tư cách là một bên độc lập. Về cơ bản, các FTA đã đóng góp tích cực vào quá trình thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao hiệu quả nhập khẩu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa và dịch vụ trong nước.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang phối hợp với các Bộ ngành triển khai tham gia đàm phán 4 FTA khác, bao gồm: Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), FTA ASEAN - Hồng Công (Trung Quốc), Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và FTA với Khối thương mại tự do Châu Âu (EFTA); đồng thời tiến hành nghiên cứu tính khả thi của việc triển khai một số FTA mới.

          4. Tham gia và tăng cường đóng góp tại các cơ chế đa phương và khu vực

 Trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO): Bộ Công Thương cùng với các Bộ ngành xây dựng, ban hành các chính sách để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc lộ trình mở cửa thị trường hàng hoá, dịch vụ theo cam kết của WTO. Kết quả là, tại lần rà soát chính sách thương mại đầu tiên của Việt Nam trong WTO vào tháng 9 năm 2013, các Thành viên WTO đã đánh giá rất cao những nỗ lực của Việt Nam và công nhận Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ gói cam kết gia nhập WTO.

           Trong khuôn khổ Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN):Hợp tác nội khối ASEAN đặt mục tiêu cao nhất là xây dựng thành công Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015 và tiếp tục hội nhập kinh tế sâu hơn sau năm 2015. Trong thời gian qua, với nhiệm vụ được giao là cơ quan chủ trì, đầu mối điều phối các hoạt động của Việt Nam trong trụ cột kinh tế ASEAN và Hội đồng AEC, Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành tích cực triển khai các biện pháp ưu tiên nhằm thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng AEC, đặc biệt trong các lĩnh vực như thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và đầu tư, hợp tác tài chính, chính sách cạnh tranh, nông nghiệp, năng lượng, kết nối ASEAN...Cho tới nay, Việt Nam luôn nằm trong số những nước có tỷ lệ thực hiện cao nhất các biện pháp trong lộ trình xây dựng AEC, với tỷ lệ thực hiện đạt từ 85% đến 95% tùy từng giai đoạn.

             Trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác châu Á - Thái Bình Dương (APEC)  Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM): Về hợp tác APEC, chúng ta đang tích cực chuẩn bị cho năm APEC 2017 tại Việt Nam. Bộ Công Thương, với tư cách là Trưởng SOM Việt Nam trong APEC hiện đang xây dựng và triển khai các kế hoạch cụ thể cho sự kiện quan trọng này. Về hợp tác ASEM, Việt Nam là một trong những thành viên có những đóng góp tích cực trong việc đề xuất các sáng kiến hợp tác cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế- tài chính thông qua tăng cường kết nối Á - Âu.

5. Tích cực thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế

Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức hàng chục hội nghị, hội thảo, toạ đàm, diễn đàn, khoá đào tạo, lớp nghiên cứu, tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn để phổ biến cung cấp thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là các chuỗi hội nghị theo các vùng miền để tuyên truyền về các nội dung đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và doanh nghiệp, gồm: Chiến lược tham gia các thỏa thuận thương mại tự do đến năm 2020, Hiệp định Đối tác Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), Gói cam kết Bali trong khuôn khổ WTO, Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), các FTA mà Việt Nam vừa ký kết... Nội dung không dừng lại ở việc phổ biến mà còn đi sâu vào việc hướng dẫn thực thi các cam kết hội nhập.

Thứ ba, kinh nghiệm rút ra và đề xuất kiến nghị với Đảng, Nhà nước

Về bài học kinh nghiệm:

Qua lãnh đạo công tác hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng ủy Bộ Công thương bước đầu rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và nhà nước; theo dõi sát sao sự biến động của tình hình thế giới và khu vực để từ đó có sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt; triển khai có trọng tâm, trọng điểm để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao

Hai là, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy Bộ với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, lãnh đạo Bộ Công Thương trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự quán triệt, triển khai của cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc trong việc thực hiện các chương trình, kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế

Ba là, đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bản lĩnh nghề nghiệp; công tác tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia công tác hội nhập kinh tế quốc tế để có đủ năng lực và bản lĩnh bảo vệ lợi ích quốc gia.

Về đề xuất:

Trong giai đoạn tới, tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam dự kiến sẽ có những biến chuyển mạnh mẽ đòi hỏi việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế cần phải nâng cao hiệu quả triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng về hội nhập kinh tế quốc tế . Cụ thể là:

- Quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập kinh tế nói riêng đặt trong bối cảnh mới và yêu cầu mới đối với phát triển kinh tế đất nước, như Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về một số chủ trương chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững sau khi Việt Nam gia nhập WTO:  Hội nhập kinh tế quốc tế phải là trọng tâm, là nội dung chính, quan trọng nhất của tiến trình hội nhập. Hội nhập kinh tế quốc tế cần đi trước một bước để tạo cơ sở, thúc đẩy hội nhập và hợp tác trong các lĩnh vực khác”.

         - Phát huy vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế; hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng được Đảng và Chính phủ giao, trong đó đặc biệt chú ý đến việc chủ trì, đôn đốc các Bộ, ngành thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP; chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành hoàn thành đàm phán các FTA; xây dựng thành công AEC 2015...

- Gắn việc thực thi các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế với quá trình tái cơ cấu ngành Công Thương, hoàn thiện thể chế kinh tế và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế;

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về tình hình hội nhập và có những hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp và người dân nắm bắt, hiểu biết và có thể tận dụng tối đa các cơ hội của hội nhập kinh tế quốc tế.

Về kiến nghị:

          Để công tác hội nhập quốc tế nói chung, công tác hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng trong giai đoạn tới có nhiều đổi mới và đạt kết quả cao hơn, Đảng bộ Bộ Công Thương xin kiến nghị:

        Một là, Đảng và Nhà nước quan tâm hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương (Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập kinh tế quốc tế) trong việc chỉ đạo, triển khai các chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế.

          Hai là, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tăng cường chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc trong việc thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế để thống nhất nhận thức và hành động, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong quá trình hội nhập quốc tế như chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế.

          Ba là, Chính Phủ tăng nguồn kinh phí cho công tác Hội nhập kinh tế quốc tế để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu, kỹ năng đàm phán… cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia công tác hội nhập; hỗ trợ cho các trung tâm xúc tiến thương mại, các thương vụ Việt nam ở nước ngoài để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt nam, về chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước về hội nhập quốc tế và kinh tế quốc tế với thế giới. 

          Trong nhiệm kỳ qua, những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Bộ Công Thương trên các lĩnh vực công tác nói chung và công tác hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng là sự nỗ lực tích cực của tập thể Đảng bộ Bộ Công Thương, của các tổ chức đảng trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động trong toàn đảng bộ. Những kết quả đó có vai trò quan trọng của sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đối với các hoạt động của Đảng bộ Bộ Công Thương. Chúng tôi tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới (nhiệm kỳ 2015-2020), Đảng bộ Bộ Công Thương tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, có chiều sâu hơn nữa của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương để góp phần tích cực cùng các đảng bộ khác trong Đảng bộ Khối, xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày càng vững mạnh và phát triển./.

Còn tiếp...


Ban Biên tập

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Một số vấn đề về cải cách thể chế hành chính và chế độ công vụ

Một số vấn đề về cải cách thể chế hành chính và chế độ công vụ
1 tháng trước

Xây dựng và phát triển văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương hiện nay

Xây dựng và phát triển văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương hiện nay
5 tháng trước

Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới

Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới
9 tháng trước

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng
1 năm trước

• Những yếu tố tác động đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay (1 năm trước)

• Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết hoạt động thực tiễn góp phần vào công tác xây dựng Đảng (1 năm trước)

• Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng (1 năm trước)

• Vai trò của công tác tư tưởng trong tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam hiện nay (1 năm trước)

• Tinh thần “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” trong tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (1 năm trước)

• Kế thừa những giá trị Cách mạng Tháng Mười Nga, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới (1 năm trước)

• Tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn với Cách mạng Việt Nam (2 năm trước)

• Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7-4-1907 - 7-4-2017) : Bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn (2 năm trước)

• Tọa đàm khoa học về “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. (2 năm trước)

• Di huấn chính trị của đồng chí Trường Chinh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua bài báo “Nhiệm vụ cần kíp của dân tộc Việt Nam” (2 năm trước)