Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

28/10/2020 | 50

Sáng 28/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Năm năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến khó lường, những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, Ban Chấp hành đã đoàn kết, thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác.

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII khẳng định, Ban Chấp hành đã phát huy vai trò là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ giữa hai kỳ đại hội, lãnh đạo đạt kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ và hoạt động đúng Quy chế làm việc. Các nghị quyết, chương trình, đề án trong chương trình công tác toàn khóa và các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương phần lớn được Đảng ủy Khối xây dựng trong nửa đầu nhiệm kỳ, xác định rõ mục tiêu, giải pháp và phân công cơ quan, đơn vị chủ trì tham mưu, nhất là 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp và sát với thực tiễn của Đảng bộ Khối. Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được ban hành đã từng bước tạo ra những chuyển biến căn bản trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong Đảng bộ Khối.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Lãnh đạo, chỉ đạo việc chỉnh đốn Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ Khối thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương, với phương châm kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ban Chấp hành tập trung đổi mới nội dung, phương thức trong công tác chính trị, tư tưởng, tăng cường tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao nhận thức, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ Khối và sự đồng thuận trong xã hội; đồng thời, tăng cường hoạt động về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Ban Chấp hành đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò của tập thể đi đôi với đề cao vai trò, trách nhiệm và thẩm quyền của bí thư cấp ủy. Việc “Nâng cao chất lượng chi bộ” đã có nhiều đổi mới, có chiều sâu và hiệu quả thiết thực hơn; công tác cán bộ được chỉ đạo chặt chẽ; công tác quản lý, phát triển đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước được quan tâm; lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Ban Chấp hành nghiêm túc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp, bảo đảm đúng quy định của Đảng và đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đổi mới phương thức lãnh đạo, hoạt động đi vào trọng tâm, sát với thực tiễn. Thường xuyên tăng cường mối quan hệ và nâng cao hiệu quả phối hợp công tác, góp phần thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020), nhất là ba đột phá chiến lược được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định.

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm:  Việc lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa một số chủ trương, nhất là việc phối hợp bố trí đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác đảng ở một số đảng bộ, một số khâu còn khó khăn, vướng mắc; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ trẻ chưa được quan tâm đúng mức. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ. Lãnh đạo, chỉ đạo việc nắm và xử lý tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng có lúc còn chậm; một số cấp ủy, chi bộ có biểu hiện buông lỏng công tác quản lý đảng viên dẫn đến bị động khi phát hiện và xử lý sai phạm; một số cán bộ, đảng viên nên đã bị xử lý kỷ luật đảng và bị xử lý hình sự. Lãnh đạo, chỉ đạo và đôn đốc việc kiểm tra, giám sát có lúc chưa thường xuyên, có việc còn chậm theo kế hoạch, có việc hiệu quả chưa cao. Lãnh đạo công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; thực hiện cải cách hành chính trong các tổ chức đảng còn chậm, chưa theo kịp yêu cầu.

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ cũng đã rút ra 5 bài kinh nghiệm:

Thứ nhất, tiếp tục phát huy sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ, trí tuệ, sáng tạo và vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Chủ động nắm chắc tình hình, dự báo được những vấn đề có thể phát sinh để có giải pháp xử lý kịp thời, phù hợp, hiệu quả. Đối với những việc khó, phức tạp, nhạy cảm thì thận trọng giải quyết, giữ vững nguyên tắc, dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Thứ hai, quán triệt đầy đủ, sâu sắc và thực hiện nghiêm các quan điểm, nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo, định hướng của Đảng; chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên, chặt chẽ, toàn diện, sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kiên trì, nhất quán trong tổ chức thực hiện. Trong tổ chức thực hiện phải bám sát vào thực tiễn của Đảng bộ Khối; đồng thời phát hiện kịp thời những vấn đề lớn, quan trọng phát sinh để bổ sung, điều chỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thứ ba, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối. Phải xây dựng quy chế, quy định chặt chẽ, đồng bộ, tổng thể, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch và đề cao tính chủ động, sáng tạo của các cá nhân. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tham mưu, người đứng đầu và cá nhân liên quan; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm, kịp thời những vấn đề phát sinh. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, thực hiện chính sách cán bộ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các mặt công tác xây dựng Đảng.

Thứ tư, thực hiện đầy đủ, đúng các nguyên tắc nền tảng về xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đấu tranh tự phê bình và phê bình trong tổ chức, hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng. Phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến, tập hợp được trí tuệ của các cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên; giữ vững sự lãnh đạo của tập thể cấp ủy về những vấn đề lớn, quan trọng, đồng thời nâng cao quyền hạn, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Thứ năm, chủ động phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Tổng kết thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; kịp thời chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

 


Các bài viết khác

Danh sách các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Danh sách các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025
1 tháng trước

Họp báo về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Họp báo về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
1 tháng trước

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
1 tháng trước

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
1 tháng trước

• Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương với việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII và Đại hội XII của Đảng (1 tháng trước)

• Đồng chí Huỳnh Tấn Việt trúng cử Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong bối cảnh hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao (1 tháng trước)

• Ngày làm việc thứ nhất (phiên chính thức) Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (1 tháng trước)

• Đoàn kết, thống nhất, nỗ lực với quyết tâm cao, hoàn thành hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XII của Đảng bộ Khối đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (1 tháng trước)

• Chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch (1 tháng trước)

• Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII (1 tháng trước)

• Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; xây dựng Đảng bộ Khối thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới (1 tháng trước)

• Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (1 tháng trước)