Không thể xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với giai cấp và xã hội

18/05/2022 | 963

Mỗi lần Đảng, Nhà nước ta công bố việc xử lý, kỷ luật đối với tổ chức đảng hoặc cán bộ, đảng viên, những người có sai phạm nghiêm trọng, lập tức lại xuất hiện những luận điệu sai trái của những phần tử thù địch, cơ hội cố tình xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thành tựu phát triển của đất nước; gây mất niềm tin trong nhân dân. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, chúng ta đang quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị đang tập trung phòng chống đại dịch Covid-19; vậy mà, vẫn còn những luận điệu xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng, vai trò lãnh đạo của Đảng.

Những chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta

Trong thời điểm hiện nay, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lại tăng cường chống phá nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Họ tuyên truyền, xuyên tạc, kích động lôi kéo những người bất mãn với chế độ, bôi nhọ, nói xấu Đảng Cộng sản; họ đòi “đổi mới thể chế chính trị” ở Việt Nam,... gây ra sự hoài nghi về vai trò, khả năng lãnh đạo của Đảng Cộng sản, từng bước làm mất lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; họ đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập,… không lạ gì đây chỉ là những “chiêu trò” lừa bịp, xuyên tạc, kích động nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội ở nước ta.

Như chúng ta đã biết, những mục tiêu cơ bản của cách mạng nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam xác định từ những năm 30 của thế kỷ trước, đến nay đã và đang được thực hiện hiệu quả. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”[1]. Những thành tựu đó, là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Tuy nhiên, kinh tế đất n­ước vẫn chưa phát triển toàn diện do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Cùng với đó, “Tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ,... còn diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta”[2]. Trên một số trang mạng xã hội, những phần tử cơ hội cùng với các thế lực thù địch đã đăng tải, phát tán nhiều tin, bài, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây bất ổn định chính trị trong đời sống xã hội, làm tổn hại mối quan hệ giữa ý Ðảng, lòng dân. Chúng xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Ðảng.

Lợi dụng việc một số cán bộ cấp cao bị kỷ luật do vi phạm các nguyên tắc của Ðảng để coi đó là mất đoàn kết, thống nhất trong Ðảng; thổi phồng một số hạn chế, bất cập về mô hình tổng thể tổ chức bộ máy thuộc hệ thống chính trị chưa được hoàn thiện để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Ðảng. Ðây là thủ đoạn tinh vi, thâm độc của chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tập trung chống phá, từng bước làm mất uy tín, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta. Bởi vậy, chúng ta cần tăng cường cảnh giác, tích cực đấu tranh vạch trần, bác bỏ các luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; qua đó trực tiếp khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là chính Ðảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Ảnh: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Khẳng định vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Lịch sử 92 năm qua đã chứng minh, từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là đội tiên phong, đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của dân tộc Việt Nam. Khái niệm đảng cầm quyền với đảng lãnh đạo chính quyền của Ðảng Cộng sản Việt Nam là sự thống nhất biện chứng. Bởi lẽ, sự tồn tại và phát triển của Ðảng là tiền đề, điều kiện cho sự tồn tại, hoạt động của Nhà nước, và Nhà nước là một phương thức hoạt động của Ðảng, là đối tượng lãnh đạo của Ðảng. Khi Ðảng Cộng sản Việt Nam trở thành Ðảng duy nhất cầm quyền thì: “mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Ðảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”[3].

Từ một đất n­ước bị tàn phá nặng nề bởi nhiều cuộc chiến tranh xâm l­ược của chủ nghĩa đế quốc, bị các thế lực thù địch điên cuồng chống phá, bị bao vây, cấm vận kinh tế, lại phải chịu nhiều tổn thất do thiên tai khắc nghiệt gây ra, Việt Nam đã nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội; đời sống của các tầng lớp nhân dân lao động không ngừng đ­ược cải thiện; chính trị ổn định; lòng tin của nhân dân đối với Đảng đ­ược củng cố; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Với những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nư­ớc, Việt Nam trở thành một trong những nư­ớc xã hội chủ nghĩa đầu tiên tiến hành đổi mới thắng lợi theo định h­ướng xã hội chủ nghĩa. Nhân dân, dân tộc Việt Nam có quyền tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam - ng­ười lãnh đạo, ng­ười đầy tớ trung thành của nhân dân. Từ thắng lợi của công cuộc đổi mới đất n­ước, chúng ta có thể khẳng định một cách có cơ sở khoa học, đư­ợc trang bị bằng chủ nghĩa Mác-Lênin, t­ư tưởng Hồ Chí Minh, được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, tin tưởng đi theo Đảng có đủ bản lĩnh, trí tuệ, khả năng lãnh đạo nhân dân Việt Nam không chỉ thắng lợi trong đấu tranh giành và giữ chính quyền trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh giữ nước, mà cả trong xây dựng phát triển kinh tế, xây dựng đất n­ước theo mục tiêu: “dân giàu, n­ước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Có thể nói, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với giai cấp, dân tộc và xã hội được xây dựng trên nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh lãnh đạo của Đảng, đồng bộ (hệ thống các văn bản pháp luật) và đồng thuận (điều lệ, quy định) của các tổ chức có liên quan, không phải do Điều lệ Đảng “cố tình” quy định hay xếp đặt. Đây là một yếu tố quan trọng, bảo đảm tính chính danh đầy đủ được quy định tại Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Nhiệm vụ, giải pháp

Để giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp, dân tộc và xã hội; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau sau:

Trước hết, kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên then chốt. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp thiết có ý nghĩa sống còn đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước. Đây là quan điểm nhất quán, nguyên tắc chỉ đạo cơ bản của Đảng và là bài học kinh nghiệm quý báu xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đảng ta khẳng định: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”[4]. Đồng thời, tiếp tục nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng có hiệu lực, hiệu quả; bản lĩnh chính trị của Đảng, của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Tiếp tục nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến lược; tích cực đấu tranh, phản bác có hiệu quả quan điểm sai trái của các thế lực thù địch”[5]. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định; thực hành dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động, mối quan hệ giữa các thiết chế quyền lực của nhà nước xã hội chủ nghĩa; có biện pháp thiết thực củng cố và phát triển mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với các thành tố trong hệ thống chính trị và Nhân dân. Trên cơ sở đó, huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - lý luận tiến hành phản bác kịp thời, có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Đặc biệt, kiên quyết, kiên trì bác bỏ những mầm mống tư tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; kiên trì và tăng cường đấu tranh bác bỏ những quan điểm, tư tưởng sai trái bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng.

Hai là, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là giải pháp rất quan trọng để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân. Cấp ủy, đội ngũ chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp trong toàn quân cần quan tâm chăm lo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng bảo vệ tổ chức, con người, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, chiến dịch trong sạch, vững mạnh, an toàn tuyệt đối về chính trị, chống sự xâm nhập, móc nối, cài cắm, lộ, lọt thông tin; có biện pháp phòng ngừa “từ sớm, từ xa”, không để xảy ra tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, chống phá vai trò lãnh đạo của Đảng; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng, văn hóa của Đảng. Trong quá trình đó, phải đẩy mạnh đấu tranh trực diện với các âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm của các thế lực thù địch; kiên quyết bác bỏ những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động, gây tâm lý hoài nghi, bi quan, chán nản ở cán bộ, đảng viên, đi đôi với bảo vệ giá trị khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thành tựu của cách mạng, của Đảng và của nhân dân Việt Nam.

Ba là, kiên quyết phê phán, bác bỏ các quan điểm tư tưởng sai trái và ý đồ thực hiện đòi “đổi mới thể chế chính trị” ở Việt Nam. Chủ động đấu tranh phê phán hệ tư tưởng tư sản, tư tưởng xã hội - dân chủ, chủ nghĩa thực dụng, cơ hội chính trị. Đảng ta yêu cầu: “Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến lược; tích cực đấu tranh, phản bác có hiệu quả quan điểm sai trái của các thế lực thù địch”[6]. Kiên quyết bảo vệ Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là mục tiêu, lý tưởng, con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; phát triển đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động, mối quan hệ giữa các thiết chế quyền lực của nhà nước xã hội chủ nghĩa; có biện pháp thiết thực củng cố và phát triển mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với lực lượng vũ trang nhân dân và các thành tố trong hệ thống chính trị và Nhân dân.

Bốn là, tiếp tục nghiên cứu một cách có hệ thống những luận điểm sai trái, thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng để có luận chứng bác bỏ có sức thuyết phục từng luận điểm. Trên cơ sở đó, huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các binh chủng hợp thành trên mặt trận tư tưởng - văn hóa tiến hành phản bác kịp thời, có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, với các luận điệu phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vạch trần thủ đoạn thổi phồng những sơ hở, yếu kém của Đảng, Nhà nước ta trong công tác xây dựng Đảng, trong quản lý kinh tế - xã hội nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Năm là, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên, cơ quan báo chí, lực lượng chuyên trách trong đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái thù địch xuyên tạc, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng. Hiện nay, trong điều kiện internet, mạng xã hội ngày càng phát triển và trở nên phổ cập, việc cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp nhận những thông tin đa chiều, phải, trái, trắng, đen, đúng, sai lẫn lộn là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, hơn lúc nào hết, các tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên, các cơ quan báo chí và lực lượng nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời có những bài viết có cơ sở khoa học phản bác; phê phán những quan điểm, luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; chủ động nắm bắt thông tin, định hướng dư luận trước những vấn đề nóng bỏng mà xã hội cũng như nhân dân ta đang quan tâm, chú ý.

Kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp và xã hội là vấn đề chiến lược có tính nguyên tắc, đang đặt ra những yêu cầu mới rất cao và toàn diện. Đảng ta yêu cầu: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”[7].

Với bản lĩnh đã được tôi luyện trong thực tiễn cách mạng, nhất định Đảng ta sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử mà dân tộc và nhân dân giao phó. Mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm làm mất uy tín, danh dự, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với giai cấp, dân tộc và xã hội nhất định sẽ bị vạch trần và thất bại thảm hại. Đảng, cần kế thừa và phát triển những bài học kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân ta phấn đấu giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường tổng kết thực tiễn kết hợp với nghiên cứu lý luận để nhận thức ngày càng sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng; không ngừng bổ sung, hoàn thiện và nâng cao hiệu lực cơ chế, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng cầm quyền đối với Nhà nước, xã hội trong giai đoạn cách mạng mới./.

Trung tướng ĐỖ VĂN THIỆN

Bí thư Đảng Ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần QĐND Việt Nam


[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I, Nxb CTQG-ST, H.2021, tr.25.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I, Nxb CTQG-ST, H.2021, tr.108.

[3] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2011, tập 12, tr.512.

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I, Nxb CTQG-ST, H.2021, tr.109.

[5] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 2, Nxb CTQG-ST, H. 2021, tr.231.

[6] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 2, Nxb CTQG-ST, H. 2021, tr.231.

[7] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I, Nxb CTQG-ST, H.2021, tr.111.

 


Các bài viết khác

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối và thông tin chuyên đề quý III/2022.

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối và thông tin chuyên đề quý III/2022.
4 ngày trước

Đồng chí Lê Hồng Phong – người chiến sĩ cộng sản tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam

Đồng chí Lê Hồng Phong – người chiến sĩ cộng sản tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam
18 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2022

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2022
29 ngày trước

Chi bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7/2022 (1 tháng trước)

• Dấu ấn nổi bật trong công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 6 tháng đầu năm 2022 (2 tháng trước)

• Bảo vệ nền tảng tư tưởng là bảo vệ linh hồn, mạch sống của Đảng (2 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (2 tháng trước)

• Hội nghị Thông tin chuyên đề quý II năm 2022 (3 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng các cơ quan Báo chí nhân Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (3 tháng trước)

• Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí - những đòi hỏi từ thực tiễn (3 tháng trước)

• Phát huy vai trò của báo chí cách mạng trong sự nghiệp đổi mới đất nước (3 tháng trước)

• Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu - giải pháp quan trọng góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2022 (3 tháng trước)