Khảo sát xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” tại Đảng bộ Văn phòng Chính phủ

19/09/2016 | 3290

Ngày 16/9/2016, tại Hà Nội, Tổ Biên tập xây dựng Nghị quyết của Đảng ủy Khối về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” đã tiến hành khảo sát tại Đảng bộ Văn phòng Chính phủ. Đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Tổ trưởng Tổ Biên tập và đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì buổi làm việc. Cùng dự còn có các đồng chí trong Tổ Biên tập xây dựng Nghị quyết của Đảng ủy Khối, các đồng chí lãnh đạo các ban đảng của Đảng ủy và đại diện lãnh đạo các đoàn thể Văn phòng Chính phủ.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước là một trong những chủ trương lớn của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII, được xác định là một trong 4 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Theo đó, việc nghiên cứu, ban hành và tổ chức thực hiện thành công nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về công tác dân vận trong các cơ quan Trung ương góp phần rất quan trọng vào việc xây dựng Nhà nước kiến tạo, phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân. 

 

Đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi làm việc

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối nêu: Đảng bộ Văn phòng Chính phủ là Đảng bộ có vai trò, vị trí cực kỳ quan trọng, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ trực tiếp tham mưu, tổng hợp giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tầm vĩ mô. Việc tổ chức khảo sát sẽ là cơ sở rất quan trọng để xác định đúng mục tiêu, phương hướng, đề ra những giải pháp thiết thực để hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước ở Trung ương thực sự được phát huy trong điều kiện phát triển mới. Đồng thời định hướng 6 nội dung thảo luận đó là: (1) Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành các đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động về tầm quan trọng của công tác dân vận; xác định vai trò, trách nhiệm đối với công tác dân vận; (2) Nâng cao năng lực quản lý xã hội, phục vụ nhân dân của bộ máy nhà nước. Vận động đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động nêu cao đạo đức công vụ, sửa đổi lối làm việc để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị; hướng đến thực hiện nhiệm vụ với tinh thần phục vụ, tự giác, tự nguyện; (3) Tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; (4) Phối hợp với ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng cơ quan đoàn kết, vững mạnh; (5) Xác định mô hình và tổ chức thực hiện mô hình dân vận; (6) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì buổi làm việc

 

Theo Báo cáo của Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, giai đoạn 2010-2015, Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo và tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về ‘‘Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Quy chế về công tác dân vận của Đảng uỷ Khối; Kế hoạch số 74-KH/ĐUK ngày 22-01-2014 của Đảng ủy Khối triển khai “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”; Kết luận số 174-KL/ĐUK ngày 17-4-2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tiếp tục thực hiện những nội dung của “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”; Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị ... Ban hành Chương trình hành động, kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện năm Dân vận vận 2014 theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối. Đặc biệt, đã ban hành và chỉ đạo thực hiện Chủ thị về tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng của người dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời giải quyết những vấn đề tồn tại của cơ quan, đơn vị.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Hướng mạnh các hoạt động của công tác dân vận vào việc tham mưu, xử lý công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là công tác cải cách hành chính và thủ tục hành chính. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ phụ trách công tác dân vận trong toàn Đảng bộ. Kịp thời rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định, nhất là về quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác vận động, thuyết phục cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ. Công khai, minh bạch các hoạt động điều hành, chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động. Thường xuyên tổ chức trao đổi, nắm và xử lý tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động cả về vật chất và tinh thần. Các cấp ủy đảng đã chủ động và tăng cường thực hiện dân chủ trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền của cán bộ, đảng viên, người lao động. Kịp thời kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định nội bộ, nhất là quy chế, quy định về công tác tổ chức, cán bộ, khen thưởng, kỷ luật... Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc vận động cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, người lao động tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, đồng thuận...

Bên cạnh một số kết quả quan trọng đạt được thời gian qua, công tác dân vận của Đảng bộ còn tồn tại một số hạn chế do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, đây đồng thời cũng là những kiến nghị, đề xuất của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ đó là: Nhận thức về công tác dân vận trong Đảng bộ chưa đồng đều tư duy về phạm vi giới hạn công tác dân vận trong một bộ phận cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên chỉ dừng lại ở mức cơ quan, đơn vị mình, chưa có cách nhìn tổng thể, tạo sức lan tỏa trong hệ thống chính trị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận của các cấp chưa được thường xuyên, do vậy trong tổ chức thực hiện của của đại bộ phận cấp ủy đảng còn hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn công tác. Vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu chưa được phát huy hiệu quả... Đảng bộ không lập Ban Dân vận (theo tinh thần chỉ đạo tại Quy định số 45-CT/TW và nay là Quy định số 29-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện Điều lệ Đảng) nên công tác dân vận trong toàn Đảng bộ gặp những khó khăn nhất định...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối đã đánh giá cao một số kết quả mà Đảng bộ Văn phòng Chính phủ đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị. Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy Văn phòng và các cấp ủy trực thuộc có những kiến nghị với Lãnh đạo Văn phòng và các đơn vị trực thuộc phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa Đảng ủy với lãnh đạo Văn phòng, giữa cấp ủy với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận đạt kết quả thiết thực, góp phần trực tiếp vào nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển; lấy mục đích phục vụ nhân dân là mục đích quan trọng hàng đầu... Kết quả của cuộc làm việc có ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở để ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về công tác dân vận đạt hiệu quả thực sự trong thực tiễn ở các cơ quan Trung ương thời gian tới và tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cả hệ thống chính trị./.

Phạm Anh Thiện

f

Các bài viết khác

Tìm hiểu về phong cách Bác hồ khi đến cơ sở và những vấn đề đặt ra trong công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tìm hiểu về phong cách Bác hồ khi đến cơ sở và những vấn đề đặt ra trong công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
10 ngày trước

Những chuyển biến tích cực trong 5 năm triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Những chuyển biến tích cực trong 5 năm triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
5 tháng trước

Tọa đàm về “công tác dân vận của đảng bộ cơ quan nhà nước”

Tọa đàm về “công tác dân vận của đảng bộ cơ quan nhà nước”
9 tháng trước

Triển khai công tác dân vận ở đảng bộ các cơ quan nhà nước trong “Năm dân vận chính quyền 2018”

Triển khai công tác dân vận ở đảng bộ các cơ quan nhà nước trong “Năm dân vận chính quyền 2018”
11 tháng trước

• Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp cần được đổi mới (1 năm trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 (1 năm trước)

• Xây dựng và thực hiện mô hình dân vận - khâu đột phá của công tác dân vận của Đảng bộ Khối trong thời gian tới (2 năm trước)

• Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 năm trước)

• Khảo sát xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” tại Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2 năm trước)

• Khảo sát xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” tại Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2 năm trước)

• Khảo sát xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” tại Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải (2 năm trước)

• Khảo sát xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” (2 năm trước)

• Cùng nắm tay xây dựng cuộc sống ấm no cho bà con giáo dân (3 năm trước)

• Chi phí “bôi trơn”, tham nhũng vặt liên quan đến thuế, hải quan vẫn đang nhức nhối (3 năm trước)