Khảo sát xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” tại Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

28/09/2016 | 3592

Ngày 27/9/2016, tại Hà Nội, Tổ Biên tập xây dựng Nghị quyết của Đảng ủy Khối về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” đã tiến hành khảo sát tại Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì buổi làm việc, cùng dự có đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Tổ trưởng Tổ Biên tập và các đồng chí thành viên Tổ Biên tập. Tham dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, đại diện lãnh đạo các ban đảng của Đảng ủy Bộ và lãnh đạo các đoàn thể thuộc Bộ.

Theo báo cáo của Đảng ủy Bộ, giai đoạn 2009-2015, Đảng ủy Bộ đã chủ động và phối hợp với Ban Cán sự Đảng bộ xây dựng và ban hành 29 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác dân vận của Đảng, triển khai thực hiện trong Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về công tác dân vận; các nghị định, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; Chương trình hành động của Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã tập trung tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng trong các tổ chức đảng và cán bộ đảng viên về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác dân vận với trên 30 hội nghị và 3500 cán bộ, đảng viên. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận cho trên 100 cán bộ phụ trách công tác dân vận và cấp ủy của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ, tập trung hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc thực hiện 2 khâu đột phá trong Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận-2014 của Đảng ủy Khối; triển khai sinh hoạt chuyên đề về công tác dân vận trong sinh hoạt chi bộ.  Đẩy mạnh phong trào "Dân vận khéo" và xét chọn điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu của Đảng bộ, đề xuất khen thưởng 01 tập thể (Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp) và 01 cá nhân điển hình (Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản).

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Hằng năm, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo, đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận vào chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ. Đồng thời, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát trong đó có nội dung kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác dân vận. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy Bộ và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ đã thực hiện 56 cuộc kiểm tra 24 cuộc giám sát tại các tổ chức đảng trực thuộc về thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc thực việc công tác dân vận.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận được thực hiện nghiêm túc. Lãnh đạo Bộ đã phân công 01 đồng chí thứ trưởng phụ trách công tác dân vận trong toàn Ngành. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ cử 01 đồng chí Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo phụ trách công tác dân vận. Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ yêu cầu các đảng ủy trực thuộc phối hợp với lãnh đạo đơn vị để cử 01 đồng chí lãnh đạo cấp phó của đơn vị trực tiếp phụ trách công tác dân vận của cơ quan đơn vị. Đến nay, tất cả các đơn vị trong Đảng bộ đều đã phân công đồng chí lãnh đạo cấp phó phụ trách công tác dân vận của đơn vị.

Công tác dân vận ở cơ sở được triển khai nghiêm túc với nhiều nội dung và hình thức phong phú: Lãnh đạo Bộ đã thực hiện việc tiếp công dân theo qui định; các cấp ủy đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, thực hiện dân chủ cơ sở; tổ chức kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo. Phần lớn các đơn vị đã tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Nhiều đơn vị đã tổ chức tốt việc đối thoại giữa cán bộ Lãnh đạo, cấp ủy và Công đoàn đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Qua hoạt động đối thoại, đã giúp lãnh đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề nảy sinh tại đơn vị, đồng thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động.

Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ đã xây dựng và ban hành Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Bộ. Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã được tổ chức, triển khai rộng rãi tới tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ. Hầu hết các đơn vị có sự phối hợp nhịp nhàng của cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn, tạo ra hiệu ứng tích cực, đồng bộ, hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan. Toàn đảng bộ đã tích cực phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách hợp lòng dân và phù hợp với thực thực tiễn tại cơ quan, đơn vị; sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa; nêu cao đạo đức công vụ, chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân. 100% các Cục chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện cơ chế “Một cửa hiện đại liên thông”; lắp đặt hệ thống camera, giám sát toàn bộ quá trình giao dịch như tiếp công dân, cấp giấy phép, giấy chứng nhận, công khai, minh bạch các thủ tục, giấy tờ, quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho hoạt động của các đoàn thể trong Bộ tiếp tục được các cấp ủy đảng, lãnh đạo Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc bộ quan tâm. Các đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tích cực đóng góp vào hoạt động chuyên môn của Bộ, tập trung các hoạt động hướng tới cộng đồng, giúp nhân dân xây dựng nền nông nghiệp bền vững, từng bước ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu...

Bên cạnh một số kết quả đạt được, công tác dân vận của Bộ còn gặp nhiều khó khăn do các cơ chế, quy chế, quy định, nhất là về tổ chức, bộ máy công tác dân vận của Đảng ủy Bộ và cấp ủy các cấp; cơ chế hoạt động, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra công tác dân vận của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ cũng như các cơ quan, đơn vị trực thuộc...

 

Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết luận buổi làm việc

 

Phát biểu Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cho rằng: Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước là một trong những chủ trương lớn của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII, được xác định là một trong 4 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Theo đó, việc nghiên cứu, ban hành và tổ chức thực hiện thành công nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về công tác dân vận trong các cơ quan Trung ương góp phần rất quan trọng vào việc xây dựng Nhà nước kiến tạo, phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân. Việc tổ chức khảo sát sẽ là cơ sở rất quan trọng để xác định đúng mục tiêu, phương hướng, đề ra những giải pháp thiết thực để hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước ở Trung ương thực sự được phát huy trong điều kiện phát triển mới./.

Phạm Anh Thiện


Các bài viết khác

Ban Dân vận Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Kiểm toán nhà nước về công tác dân vận

Ban Dân vận Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Kiểm toán nhà nước về công tác dân vận
5 ngày trước

Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm 'Dân vận' của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm 'Dân vận' của Chủ tịch Hồ Chí Minh
1 tháng trước

Tọa đàm “Làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ”

Tọa đàm “Làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ”
1 tháng trước

Hội nghị quán triệt Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận.

Hội nghị quán triệt Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận.
5 tháng trước

• Tìm hiểu về phong cách Bác hồ khi đến cơ sở và những vấn đề đặt ra trong công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (9 tháng trước)

• Những chuyển biến tích cực trong 5 năm triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Tọa đàm về “công tác dân vận của đảng bộ cơ quan nhà nước” (1 năm trước)

• Triển khai công tác dân vận ở đảng bộ các cơ quan nhà nước trong “Năm dân vận chính quyền 2018” (1 năm trước)

• Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp cần được đổi mới (1 năm trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 (1 năm trước)

• Xây dựng và thực hiện mô hình dân vận - khâu đột phá của công tác dân vận của Đảng bộ Khối trong thời gian tới (2 năm trước)

• Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 năm trước)

• Khảo sát xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” tại Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (3 năm trước)

• Khảo sát xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” tại Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải (3 năm trước)