Khảo sát xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”

16/09/2016 | 1691

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối về xây dựng Nghị quyết “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”, ngày 14/9/2016, tại Hà Nội, Tổ Biên tập xây dựng Nghị quyết của Đảng ủy Khối đã tiến hành làm việc, khảo sát tại Đảng bộ Bộ Nội vụ.

Đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Tổ trưởng Tổ Biên tập và đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi làm việc. Cùng dự còn có các đồng chí trong Tổ Biên tập xây dựng Nghị quyết của Đảng ủy Khối, các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Đảng ủy Bộ và đại diện lãnh đạo các đoàn thể thuộc Bộ.
 Đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối cho rằng, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước là một trong những chủ trương lớn của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII, được xác định là một trong 4 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Việc nghiên cứu, ban hành và tổ chức thực hiện thành công nghị quyết của Đảng bộ Khối về công tác dân vận trong các cơ quan Trung ương góp phần rất quan trọng vào việc xây dựng Nhà nước kiến tạo, phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân. Do đó, việc tổ chức khảo sát sẽ là cơ sở rất quan trọng để xác định đúng mục tiêu, phương hướng, đề ra những giải pháp thiết thực để hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước ở Trung ương thực sự được phát huy trong điều kiện phát triển mới. Việc khảo sát tập trung làm rõ 6 điểm đó là: Xác định vai trò, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân đối với công tác dân vận; Vận động, thuyết phục đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của bản thân và của cơ quan, đơn vị; Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động tham gia xây dựng Đảng trong sạch, xây dựng tổ chức đoàn thể và cơ quan, đơn vị vững mạnh; Tìm hiểu thêm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đoàn Thanh niên, Công đoàn; Đề xuất một số vấn đề để nghiên cứu xây dựng thành giải pháp triển khai thực hiện công tác dân vận cơ quan nhà nước.
 Quang cảnh Hội nghị
 

Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận thời gian qua, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã nêu, giai đoạn 2010-2015, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo và tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân.

Đặc biệt, năm 2014, Đảng ủy Bộ Nội vụ được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chọn là đơn vị được triển khai thực hiện làm điểm của Đảng ủy Khối, thực hiện “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”. Theo đó, toàn Đảng bộ đã tập trung học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận như: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về ‘‘Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Quy chế về công tác dân vận của Đảng uỷ Khối; Kế hoạch số 74-KH/ĐUK ngày 22-01-2014 của Đảng ủy Khối triển khai “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”; Kết luận số 174-KL/ĐUK ngày 17-4-2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tiếp tục thực hiện những nội dung của “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”... Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ trực thuộc phân công các đồng chí trong cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc phụ trách công tác dân vận, đồng thời thực hiện tốt công tác phối hợp giữa đảng ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị bằng các quy chế phối hợp để triển khai công tác dân vận ngay từ bước đầu. Do vậy,phương pháp công tác, tác phong làm việc có chuyển biến; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng lên; công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệpthuộc Bộ cũng có nhiều chuyển biến tích cực; dân chủ trong sinh hoạt đã được nâng lên rõ rệt bằng việc đưa công tác dân vận vào sinh hoạt chuyên đề thường xuyên tại các chi bộ.Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc luôn quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đoàn thể, tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy đảng đã chủ động phân công cấp ủy viên phụ trách công tác đoàn thể, định kỳ nghe báo cáo để nắm tình hình hoạt động của đoàn thể, phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong đơn vị.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ giao Ban Dân vận Đảng ủy Bộ trực tiếp, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác công tác dân vận.

Minh họa thêm cho kết quả công tác dân vận của Đảng bộ Bộ Nội vụ thời gian qua, đại diện cấp ủy Đại học nội vụ cho rằng, từ sau khi triển khai chủ trương của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ về công tác dân vận, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ trường được nâng lên rõ rệt, hoạt động phối hợp giữa Đảng ủy với lãnh đạo trường ngày càng đi vào thực chất; công tác vận động, tự quản trong trường được tăng cường toàn diện trên tất cả các mặt; trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong cơ quan được nâng lên.

Tuy nhiên, trong thực tiễn triển khai thực hiện công tác dân vận trong toàn Đảng bộ Bộ bộc lộ một số hạn chế, yếu kém nhất định đó là: Một số cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận chưa thực sự nghiêm túc; Việc thực hiện công tác dân vận ở một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị còn chưa được quan tâm;một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu gương mẫu, năng lực công tác chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; một số tổ chức, cấp uỷ đảng và bí thư cấp uỷ chưa đầu tư đúng mức thời gian, công sức cho công tác dân vận; chưa có sự phân công trong lãnh đạo phụ trách công tác dân vận theo tinh thần Quy chế 290 của Trung ương... Kiến nghị với Đoàn khảo sát về nâng cao chất lượng công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc cho biết: đề nghị Đảng ủy Khối đề xuất với Trung ương về có chủ trương thống nhất về chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách công tác Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; có biện pháp để nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng cẩm nang công tác dân vận; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận trong các cấp ủy đảng...

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối đã đánh giá cao một số kết quả mà Đảng bộ Bộ Nội vụ đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị, đề nghị Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, yếu kém để công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị thực sự phát huy hiệu quả; kiến nghị với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ và các đơn vị trực thuộc phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận... Kết quả của cuộc làm việc có ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở để ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về công tác dân vận đạt hiệu quả thực sự trong thực tiễn ở các cơ quan Trung ương thời gian tới./.
 

Phạm Anh Thiện

 

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Ban Dân vận Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Kiểm toán nhà nước về công tác dân vận

Ban Dân vận Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Kiểm toán nhà nước về công tác dân vận
6 ngày trước

Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm 'Dân vận' của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm 'Dân vận' của Chủ tịch Hồ Chí Minh
1 tháng trước

Tọa đàm “Làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ”

Tọa đàm “Làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ”
1 tháng trước

Hội nghị quán triệt Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận.

Hội nghị quán triệt Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận.
5 tháng trước

• Tìm hiểu về phong cách Bác hồ khi đến cơ sở và những vấn đề đặt ra trong công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (9 tháng trước)

• Những chuyển biến tích cực trong 5 năm triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Tọa đàm về “công tác dân vận của đảng bộ cơ quan nhà nước” (1 năm trước)

• Triển khai công tác dân vận ở đảng bộ các cơ quan nhà nước trong “Năm dân vận chính quyền 2018” (1 năm trước)

• Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp cần được đổi mới (1 năm trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 (1 năm trước)

• Xây dựng và thực hiện mô hình dân vận - khâu đột phá của công tác dân vận của Đảng bộ Khối trong thời gian tới (2 năm trước)

• Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 năm trước)

• Khảo sát xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” tại Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (3 năm trước)

• Khảo sát xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” tại Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (3 năm trước)